Naast AISHE nu ook instellingstoets MVO

5 jaar geleden

De instellingstoets Maatschappelijk Verantwoord Organiseren

Deze toets, die op instellingsniveau kijkt naar het duurzaamheidsbeleid van de organisatie, is nieuw. Op verzoek van verschillende hogescholen heeft Hobéon een instellingstoets MVO ontwikkeld. Op opleidingsniveau bestond reeds een beoordelingskader om de integratie van duurzaamheid in het curriculum van een opleiding te toetsen. Op instellingsniveau bestond een dergelijk toetsingskader tot nu toe niet. Na verschillende overleggen met betrokken partijen en na consultatie van het werkveld, is het toetsingskader op instellingsniveau op dinsdag 3 juli 2012 vastgesteld door College van Deskundigen MVO van Hobéon.

Het College herkende in het kader de vertaling van de principes en thema’s uit ISO 26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties - naar de onderwijspraktijk, alsmede de aansluiting bij de instellingstoets kwaliteitszorg van de NVAO. Het College benadrukte het belang van het daadwerkelijk aantonen van MVO beleid in de vorm van een PDCA cyclus om 'greenwashing' te voorkomen.

Bij een positieve besluit op de instellingstoets kan de instelling haar opleidingen laten beoordelen aan de hand van een beperkt toetsingskader voor opleidingen. Heeft een instelling nog geen instellingstoets laten uitvoeren, dan kunnen individuele opleidingen zich laten toetsen op basis van het uitgebreide opleidingskader AISHE 2012.

Hobéon gaat nu in gesprek met een aantal geïnteresseerde instellingen en hoopt samen met hen in het najaar de eerste toetsen te kunnen uitvoeren.

AISHE 2012

Opleidingen en hogescholen weten in toenemende mate de weg te vinden naar Hobéon voor een toetsing voor het Keurmerk DHO, Duurzaam Hoger Onderwijs. Een update van het beoordelingskader deed zich des te dringender voelen.
Er is nu een nieuwe versie vastgesteld, als opvolger van AISHE 1.2, deze is AISHE 2012 gedoopt. AISHE 2012 sluit goed aan bij de hedendaagse onderwijspraktijk. Daarnaast is het kader minder prescriptief dan de vorige versie, zo hebben opleidingen meer ruimte om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid.

AISHE 1.2 en AISHE 2012 zullen eerst nog een tijdje naast elkaar blijven bestaan en er zal een overgangsregeling opgesteld worden. Ook kunnen opleidingen ervoor kiezen zich in eerste instantie nog formeel volgens het oude kader te laten beoordelen en tegelijkertijd feedback te krijgen op hoe ze er in het licht van het nieuwe kader voor staan.

AISHE 2012 kan altijd gebruikt worden door een opleiding, onafhankelijk van het MVO beleid van de instelling.

En verder

In het najaar bespreekt het College van Deskundigen de eerste ervaringen met de instellingstoets MVO en AISHE 2012 en verwerkt deze eventueel in een revisie ervan. Ook zal dan het kader voor een beperktere opleidingsbeoordeling, voor instellingen met een MVO-Keurmerk, aan de orde komen.

Wilt u meer informatie over een AISHE toets of MVO toets? Neemt u dan contact op met Foka Brouwer of met Pieternel Boer via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.


Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord organiseren

AISHE levert een Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs op, de instellingstoets MVO een Keurmerk Maatschappelijk Verantwoord Organiseren. Het is een wellicht verwarrend gebruik van woorden.

Hobéon heeft bij de beoordeling van instellingen weloverwogen voor de term MVO gekozen in plaats van voor ‘duurzame ontwikkeling’ of ‘duurzaamheid’.  Wij zien een belangrijk verschil in perspectief van de begrippen. Een duurzame samenleving is het doel, dat betekent een samenleving die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Een duurzame ontwikkeling is een weg naar dit doel en MVO duidt op de rol van organisaties in die duurzame ontwikkeling. De MVO-toets is gericht op de rol van de organisatie in en ten opzichte van haar omgeving. De inhoudelijk gerichte AISHE-toets is gericht op de integratie van het duurzaamheidsperspectief in de inhoud van de opleiding.

Bekijk alle nieuwsberichten