Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden

4 maanden geleden

Augustus 2014 trad de Wet op passend onderwijs in werking. Regionale samenwerkingsverbanden tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. De afgelopen jaren zijn deze samenwerkingsverbanden bestuurlijk vormgegeven. Momenteel vindt een uitgebreide evaluatie plaats van de organisatie en werking van het passend onderwijs. Er worden en zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd, waaronder dit onderzoek naar de bestuurlijk-juridische constructies in samenwerkingsverbanden en medezeggenschap binnen het passend onderwijs.

Bij de oprichting van een samenwerkingsverband moet worden nagedacht over de juridische verantwoordelijkheden van autonome besturen. Maar hoe verhouden de schoolbesturen en het samenwerkingsverband zich tot elkaar? Pieter Huisman en Bas Reijken deden onderzoek naar de governance; de juridische regeling en verdeling van formele rollen, taken en bevoegdheden, evenals de wijze waarop bestuur en intern toezicht worden gescheiden en zich onderling tot elkaar verhouden. Ook hebben zij onderzocht hoe medezeggenschap juridisch is gepositioneerd in de samenwerkingsverbanden.

De publicatie is tot stand gekomen op verzoek van het Ministerie van OCW en het Nationaal regieorgaan Onderwijsonderzoek en maakt deel uit van de landelijke evaluatie passend onderwijs onder leiding van het Kohnstamm Instituut in Amsterdam.

 

Bekijk alle nieuwsberichten