Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs

1 maand geleden

Mede naar aanleiding van de trainingen die hij verzorgt voor Hobéon heeft Pieter Huisman het boek Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs geschreven. De uitgave is verschenen als onderdeel van het onderzoekprogramma van het lectoraat Public Governance van de Haagse Hogeschool naar de veranderende rol van publieke professionals.

Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs

Examencommissies in het hoger onderwijs hebben een centrale rol in de borging van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Leden van de examencommissies worden geacht op de hoogte te zijn van de toepasselijke wetgeving in het hoger onderwijs, zoals de WHW (de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs), maar ook de uitspraken van het centrale rechtscollege, het CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs).

Het boek is een beknopt naslagwerk waarin de wetgeving en de hoofdlijnen van de jurisprudentie worden besproken aan de hand van een aantal thema’s. Gestart wordt met de juridische taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissie naast andere actoren zoals het opleidingsmanagement en de examinatoren. Ook wordt ingegaan op de eisen aan de besluitvorming en de vraag of studenten een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel.

Onderwerpen zoals vrijstellingen, bindend studieadvies, fraude en de juridische kaders rond toetsing en beoordeling komen aan bod. Rechten en plichten van studenten met een functiebeperking en de rol van examencommissies vormt een apart onderdeel. Steeds wordt kort het wettelijk kader toegelicht, waarna illustratie volgt van de toepassing van de wet aan de hand van casuïstiek van het CBHO. In een epiloog wordt aandacht besteed aan de impact die het coronavirus heeft en zal hebben op de werkzaamheden van de examencommissies.

Beknopt naslagwerk met thematisch commentaar bij uitspraken van het College van Beroep voor het HO.

Voor wie?

De uitgave is in eerste instantie bedoeld voor leden van examencommissies, secretarissen en andere ondersteuners, maar ook stafleden en management van hoger onderwijsinstellingen en juristen die universiteiten en hogescholen of studenten bijstaan in geschillen kunnen er hun voordeel mee doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over examencommissies of onderwijsrecht in het algemeen en voor (juridische) trainingen van examencommissies kunt u terecht bij prof.mr. Pieter Huisman via p.huisman@hobeon.nl of via 070 3066800.

Prof. mr. P.W.A. Huisman is senior adviseur bij Hobéon, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht vanwege de stichting onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus School of Law, Rotterdam en onderzoeker bij het lectoraat Public Governance van de Haagse Hogeschool. Hobéon steunt sinds enkele jaren de bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag.

Bestellen

Het Juridisch Vademecum is te bestellen o.a. via de SDU Uitgevers.
Auteur:Pieter Huisman
ISBN:9789012405980
Publicatiedatum:Apr 2020

Bekijk alle nieuwsberichten