Een goed gesprek over het nieuwe NVAO beoordelingskader

1 jaar geleden

Met ingang van 2017 is een nieuw beoordelingskader voor accreditatie in het hoger onderwijs van kracht. Het wordt gekenmerkt door meer keuzevrijheid en vertrouwen. Daarnaast is ook lastenverlichting een doel van dit nieuwe kader.

Taalveld

In algemene zin spreekt uit het gehanteerde taalveld meer vertrouwen met woorden als ‘eigen visie’, ‘dialoog’, ‘respect’, ‘autonomie’ en ‘verbetering’. Termen die gerelateerd kunnen worden aan een duurzame kwaliteitscultuur. Het kader is verder meer in overeenstemming gebracht met de European Standards and Guidelines (ESG). Zo is de term eindkwalificaties vervangen door leerresultaten (learning outcomes), wordt er gesproken over docententeam i.p.v. personeel en wordt de term student-centred learning benut.

“Vergelijkend beoordelen”

Elke beoordeling blijft een beoordeling op zich. Het nieuwe beoordelingskader is ook niet ontwikkeld om opleidingen te gaan ‘ranken’. Het nieuwe kader heeft collegiale toetsing en peer review als uitgangspunten. Daarnaast biedt het nieuwe kader ruimte om (vanuit het landelijk overleg) panels te vragen nadrukkelijk te kijken naar een aantal landelijke thema’s die spelen binnen een cluster. Het wordt mogelijk om hiertoe een meta-evaluatie uit te voeren.

Beslisregels

Ongewijzigd is dat een onvoldoende op standaard 1 niet kan leiden tot herstel. Herstel kan alleen bij een voldoende eindoordeel waarbij één of twee standaard(en) onvoldoende worden beoordeeld (niet zijnde standaard 1) en het panel herstel realistisch en haalbaar acht. Adviseert het panel tot het opleggen van een herstelperiode, dan dient de opleiding een herstelplan te schrijven dat zij tegelijk met het adviesrapport indient bij de NVAO.

Zelfevaluatie

De Kritische Reflectie wordt vervangen door een Zelfevaluatie van 15 (beperkt) of 20 (uitgebreid) pagina’s. De Zelfevaluatie is vormvrij, wat betekent dat het ook de vorm van een poster of video zou kunnen hebben. Niettemin moet de Zelfevaluatie het panel voldoende informatie bieden om te komen tot een goed te onderbouwen en navolgbare beoordeling. Studenten krijgen een grotere rol bij de accreditatie. Zij schrijven of produceren op een andere wijze een studentenhoofdstuk waarin zij vertellen hoe zij de opleiding ervaren en wat zij van o.a. het programma, de docenten en de faciliteiten vinden.

Hobéon heeft voor de opleidingen een Handreiking Zelfevaluatie beschikbaar. Deze kan dienen ter ondersteuning bij de totstandkoming van de Zelfevaluatie. Onze klanten ontvangen standaard deze handreiking, die zowel beschikbaar is voor de beperkte als de uitgebreide opleidingsbeoordeling.

Het aantal verplichte bijlagen bij de Zelfevaluatie is sterk verminderd. De bijlagen moeten inzicht geven in de opzet en/of inhoud van het programma, de samenstelling van het docententeam en de OER. Indien nodig voor het vormen van een oordeel mag het panel aanvullende documentatie/informatie opvragen, waarbij het wel terughoudendheid betracht.

Programma

Bij Hobéon was het al praktijk dat de opleiding veel invloed had op de vormgeving van het auditprogramma, nu is zij volgens het kader nog nadrukkelijker ‘in the lead’. Dit betekent dat de opleiding een voorstel mag doen voor het programma. Het auditpanel zal hier zoveel mogelijk gehoor aan geven. Ten behoeve van betrouwbare oordeelsvorming kan het panel om aanpassing van het programma vragen. Mocht een opleiding daar behoefte aan hebben, dan heeft Hobéon ter inspiratie een aantal formats voor dagprogramma’s beschikbaar.

Het open spreekuur is uit het programma verdwenen. Nieuw is het ontwikkelgesprek, waarin het de opleiding en het panel als peers in gesprek gaan over de ambities en het ontwikkelpotentieel van de opleiding. Net zoals voorheen geeft het panel aan het eind van de dag een terugkoppeling op de standaarden. Naast deze terugkoppeling dient er ook een ontwikkelgesprek plaats te vinden. De instelling moet de uitkomsten van het ontwikkelgesprek publiceren nadat de NVAO het accreditatiebesluit heeft genomen. De wijze en het moment waarop dit ontwikkelgesprek plaatsvindt, kunnen verschillen. Zo kan het ontwikkelgesprek bijvoorbeeld direct na de formele terugkoppeling worden ingepland, maar een opleiding kan er ook voor kiezen om het panel een aantal weken na de audit – als het rapport n.a.v. de audit definitief is - uit te nodigen voor het ontwikkelgesprek. Of wellicht gaat uw voorkeur uit naar nog een andere variant. Dit alles is bespreekbaar.

Overgangsregeling

Alle opleidingen met inleverdatum 1 mei 2018 of later worden beoordeeld volgens het nieuwe kader. Lopende trajecten met inlevertermijn 1 november 2017 mogen het oude kader benutten.

Een goed gesprek

Wilt u meer weten over het nieuwe NVAO beoordelingskader of heeft u een vraag over een specifiek onderwerp? Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Wij komen ook graag bij een opleiding, een academie of een landelijk overleg langs om een toelichting en/of presentatie te geven over het nieuwe beoordelingskader en de zelfevaluatie. Neemt u hiervoor contact op met Willem van Raaijen of Ruud van der Herberg via (070) 30 66 800.

Bekijk alle nieuwsberichten