Change Agent Training voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs

6 jaar geleden

Conny Ouwerkerk, senior adviseur van Hobéon, en Pieternel Boer, adviseur van Hobéon en voormalig medewerker van Stichting DHO, verzorgen de training. Deelnemers aan deze training leren op te treden als change agents binnen hun organisatie.  Dit kan een opleiding zijn, een instituut of faculteit of de instelling als geheel.  Als ‘ambassadeurs voor verandering’ op het gebied van duurzame ontwikkeling vormen zij een intern netwerk. Tijdens de training gaan de deelnemers in op de betekenis van duurzame ontwikkeling voor hun eigen organisatie, waardoor deelnemers vertrouwd raken met het begrippenkader en een duidelijk beeld krijgen van hun ambities en doelen. Er wordt gewerkt met het AISHE beoordelingskader, waardoor deelnemers dit kunnen inzetten als hulpmiddel voor verandering. Het instrument biedt structuur om kwaliteitsverbetering ten aanzien van duurzaamheid van een opleiding zelf te monitoren en te evalueren en biedt opleidingen concrete handvatten om vorm en inhoud te geven aan het begrip duurzaamheid. Richting, snelheid en inhoud van de gewenste verandering worden door de deelnemers zelf bepaald. Te denken valt aan curriculumvernieuwing, een duurzame bedrijfsvoering of kwaliteitszorg rond duurzaamheid en MVO.  In alle gevallen is draagvlak binnen de eigen organisatie voor al deze veranderingen onontbeerlijk. Na afloop van de training kunnen deelnemers een nulmeting uitvoeren met behulp van de AISHE methode en zijn zij in staat ondersteuning te bieden aan opleidingen die zich op duurzame wijze willen organiseren. Ze zijn bekend met het theoretisch kader van duurzame ontwikkeling en MVO en hebben inzicht in hun eigen doelstellingen en drijfveren op dit terrein.

Opzet van de training

De training is modulair opgebouwd en wordt op maat samengesteld afhankelijk van de doelgroep, situatie en wensen van de organisatie. Standaard is een duur van 4 trainingsdagen verspreid over een aantal maanden waarin deelnemers tussen de trainingsdagen door werken aan verandering, een intern netwerk vormen en onder leiding van de trainers terugkoppelen en bijstellen.

Bekijk alle nieuwsberichten