VO-congres 2010: gevarieerd aanbod en duidelijke lijnen

9 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Op 18 maart jongstleden vond het jaarlijkse VO-congres van de VO-raad plaats. Ook Hobéon was aanwezig op dit zeer drukbezochte congres waar honderden schoolleiders veel van hun gading konden vinden in diverse workshops en lezingen. Ruud van der Herberg, zelf afkomstig uit het VO, was aanwezig en doet voor u beknopt verslag van het congres.

Lees blogbericht

Tweede Kamer akkoord met aanpassing accreditatiestelsel

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Staatssecretaris van Bijsterveldt oogstte vorige week lof bij de verdediging van haar eerste hoger onderwijs dossier in de Tweede Kamer. Zoals ook al verwacht na de behandeling in eerste termijn had de Tweede Kamer ook na beantwoording door de staatssecretaris geen principiële bezwaren tegen door haar voorgestelde aanpassingen in het accreditatiestelsel. Van Bijsterveldt benadrukte in de tweede termijn, onder verwijzing naar een citaat van nestor Bas van der Vlies, de belang van vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het hoger onderwijs.

Lees blogbericht

Certificaat internationalisering: een bijzonder kenmerk door middel van aparte certificering

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Al jaar en dag hebben opleidingen de behoefte om zich te onderscheiden op het gebied van internationalisering. Elke opleiding wil laten zien wat ze op dit terrein doet, wat hun visie en beleid is en hoe dat uitwerkt in de onderwijspraktijk van alledag. Als VBI in het accreditatiestelsel merkt Hobéon dat veelvuldig in zelfevaluaties of management reviews aandacht wordt gegeven aan dit belangrijke aspect. Dit soms mede met de bedoeling om via de weg van de accreditatie in aanmerking te komen voor het predicaat ‘bijzonder kenmerk’.

Lees blogbericht

Tweede Kamer lijkt akkoord met hoofdlijnen tweede ronde accreditatie; wel kritiek op uitwerkingen

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Frank Hendriks Gisterenavond debatteerde de Tweede Kamer in eerste termijn over het wetsvoorstel dat beoogd het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs te herzien. Uit het verslag van het debat lijkt te kunnen worden opgemaakt dat de Kamerfracties akkoord gaan met de hoofdlijnen van de voorstellen voor de tweede ronde in het accreditatiestelsel.  Tijdens het debat bleek dat de Kamerleden ondanks de lovende woorden over de hoofdlijn van het voorstel en de importantie van accreditatie vragen hebben over de wijze waarop het voorstel is uitgewerkt. Het zijn overigens de uitwerkingen die in belangrijke mate zullen gaan bepalen hoe het stelsel in de praktijk zal gaan werken.

Lees blogbericht

Behandeling voorstel nieuw accreditatiestelsel deze week hervat

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Na de val van het kabinet sprak de Tweede Kamer zich begin deze maand uit over  vraag welke dossiers al dan niet controversieel zijn. Uit de lijst met onderwerpen (p. 9 e.v.) viel op te maken dat het in november 2009  ingediende voorstel voor het nieuwe accreditatiestelsel niet controversieel is.

Lees blogbericht

Oude problemen in nieuwe kaders?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Recent betoogde Arthur van Oeveren in het blad ho-management in een bijdrage met als veelzeggende titel ‘Oude problemen in nieuwe kaders’ dat de NVAO meer beloofde dan men zou kunnen waarmaken. In de praktijk zou het voorgestelde stelsel lijden aan tekortkomingen die men het huidige stelsel ten onrechte verwijt.  De bijdrage schoot de NVAO blijkbaar in het verkeerde keelgat. In een uitgebreide, op haar website geplaatste bijdrage reageert de NVAO op de stellingen van Van Oeveren.

Lees blogbericht

Interne audits binnen hogescholen

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Het accreditatietijdperk heeft geleid tot een vloed van interne audits binnen hogescholen. De risico’s van het verliezen van de accreditatie zijn te groot om de beoordeling van de onderwijskwaliteit door externen af te wachten. Hogescholen willen een positieve uitkomst van het accreditatieproces zeker stellen en interne audits zijn een middel om dat te doen.

Lees blogbericht

De beroepenveldommissie: sturen op strategie, werken aan inhoud

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Beroepenveldcommissies behoren, als klankbord voor de aansluiting tussen opleiding en werkveld, tot de vaste ’inventaris’ van veel hogescholen. De ene commissie functioneert uitstekend, maar bij de ander lijkt sprake van een permanent zoekproces naar een effectieve opzet en invulling.

Lees blogbericht

Studentassessor sneuvelt in Eerste Kamer; ook veel kritiek op bekostiging tweede studies

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vandaag heeft de Eerste Kamer gesproken over het wetsvoorstel versterking besturing. In het wetsvoorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen waaronder wijzigingen in het accreditatiestelsel, de verankering van de onderzoekstaak van hogescholen, de invoering van joint degrees, aanpassing rechtsbescherming studenten, een overlegverplichting bij de start van nieuwe opleidingen, de invoering van de rechtspersoon voor hoger onderwijs en bepalingen omtrent scheiding van bestuur en toezicht.

Lees blogbericht

Vraagtekens bij onderzoek Inspectie naar EVC

10 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn Regelmatig verschijnen er op tv spotjes waarin het Ervaringscertificaat wordt aangeprezen. Dat is ook niet verwonderlijk, het Ervaringscertificaat  speelt namelijk een belangrijke rol in de arbeidsmarktbeleid van het zittende kabinet, juist ook in tijden van economische tegenwind. Een Ervaringscertificaat wordt uitgereikt nadat een beoordeling (het EVC-onderzoek) is uitgevoerd door een EVC-aanbieder. Het landelijke register van erkende EVC-aanbieders bevat alle erkende aanbieders.

Lees blogbericht

Tweede Kamer betwijfelt vermindering accreditatielasten in nieuw stelsel

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Veel Kamerfracties betwijfelen of de door Minister Plasterk voorgestelde herziening van het accreditatiestelsel ook gaat leiden tot een lastenvermindering. Dat blijkt uit het verslag over het wetsvoorstel.  De vragen zijn pikant; lastenvermindering is namelijk juist een belangrijk argument om het stelsel te herzien.

Lees blogbericht

Voorstel nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs lost knelpunten niet op

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Het voorstel van Minister Plasterk (OC&W) voor een accreditatiestelsel heeft als oogmerk: minder administratieve last voor de instellingen en meer aandacht voor inhoud en kwaliteitsverbetering. Het is echter zeer de vraag of die ingrijpende stelselwijziging dat gaat bieden. Aanpassing van het huidige stelsel op onderdelen, daarbij gebruik makend van de ervaringen in Vlaanderen, is doeltreffender, eenvoudiger door te voeren en veel minder riskant.

Lees blogbericht

Aangescherpte eisen voor opleiden buitenlandse studenten

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Vanaf 1 mei 2006 is de gedragscode internationale studenten van kracht. Hiermee wordt beoogd buitenlandse studenten de zekerheid te bieden dat ze op correcte wijze worden geworven, geselecteerd en begeleid door Nederlandse universiteiten en hogescholen. Studenten kunnen alleen een studievisum krijgen voor opleidingen die worden aangeboden door instellingen die zijn opgenomen in een bij de gedragscode behorend register. Voorts is opname in het register  een voorwaarde aanspraak te maken op bepaalde subsidies en diensten. Een landelijke commissie, samengesteld vanuit de onderwijskoepels, houdt toezicht op naleving van de code.

Lees blogbericht

Visitatie pabo en lerarenopleiding levert meer op dan louter formeel accreditatiebesluit

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks In 2008 zijn vrijwel alle bachelor opleidingen voor leraar basisonderwijs (pabo’s ) gevisiteerd.  Afgelopen zomer maakte de NVAO het voorlopige resultaat van de accreditaties van de pabo’s bekend. De NVAO besloot toen om een zevental pabo’s nog niet te accrediteren. Bij deze pabo’s zijn aanvullende beoordelingen uitgevoerd. Vorige week maakte de NVAO bekend dat zes van de zeven pabo’s alsnog een accreditatie krijgen. Hogeschool IPABO kan echter een negatief accreditatiebesluit tegemoet zien. De betreffende hogeschool heeft aangegeven het beoordelingsrapport ‘misplaatst’ te vinden en tekent bezwaar aan tegen een negatief oordeel.

Lees blogbericht

Plasterk negeert zware kritiek Raad van State op nieuw accreditatiestelsel

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Met een forse vertraging heeft Minister Plasterk  vorige week eindelijk de voorstellen voor het nieuwe accreditatiestelsel ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verluidt lag onder meer een kritisch advies van de Raad van State ten grondslag aan vertraging.

Lees blogbericht

Rechter tikt Nuffic en IBG op de vingers inzake toekenning studiefinanciering in buitenland

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Sinds 1 september 2007 is het mogelijk dat Nederlandse studenten  hun studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Dit betekent zoveel als dat de student de aanspraak die hij heeft op studiefinancieringsrechten ook kan verzilveren voor het volgen van een studie aan buitenlandse hoger onderwijs instelling. Hiermee wordt beoogd meer Nederlandse studenten kennis te laten maken met onderwijs in het buitenland.

Lees blogbericht

Extra belastingvoordeel voor verhoging opleidingsniveau werknemers

10 jaar geleden — Leven lang leren, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Komende week bespreekt de Tweede Kamer het belastingplan 2010. Hierin is onder andere een tijdelijke verruiming van de afdrachtvermindering onderwijs opgenomen. Met deze maatregel beoogt het kabinet een belangrijke impuls te geven aan doorlopende scholing van werknemers en de stimulans hiertoe door werkgevers.

Lees blogbericht

Voorlopig geen definitieve invoering Ad, wel nieuwe pilotronde

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid

Frank Hendriks Vandaag is de langverwachte beleidsreactie van OCW op de tussenevaluatie van de pilots met associate degreeprogramma’s (Ad-programma’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt Ad-programma’s nog niet een definitieve wettelijke status krijgen. Dit ondanks dat velen dit wel verwacht, of gehoopt hadden. Wel wordt een nieuwe ronde met pilots aangekondigd. Opmerkelijk is dat ook het aanbieden van Ad’s op locatie bij ROC’s mogelijk zal worden. Definitieve besluitvorming zal medio 2010 volgen. 

Lees blogbericht

Eerste Kamer keurt invoering Dienst Uitvoering Onderwijs goed

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Gisteren is het wetsvoorstel dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mogelijk moet maken door de Eerste Kamer (als hamerstuk) goedgekeurd.  In september 2009 keurde de Tweede Kamer het voorstel reeds goed. Verder bespreekt de Eerste Kamer vandaag in het kader van een voorhangprocedure een ontwerp Algemene maatregel van bestuur welke de invoering van DUO moet faciliteren.

Lees blogbericht