Hoger onderwijs 'in the picture'

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In de rapportage van de Inspectie van het onderwijs over alternatieve afstudeerroutes bij hogescholen is veel aandacht voor de vraag of instellingen handelen conform de wet. Voor het hoger onderwijs is dit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (kortweg WHW).

Lees blogbericht

Durf te differentiëren!

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Conny Ouwerkerk Op 29 maart vond de masterclass Profilering in het hbo van Facta plaats. De bijeenkomst had als ondertitel ‘Durf te differentiëren!’. Conny Ouwerkerk was namens Hobéon aanwezig om de sfeer te proeven en te leren van de inspirerende presentaties en gesprekken. Ze trof er een bont gezelschap dat eigenlijk alleen maar enthousiaster werd naarmate men meer ging profileren.

Lees blogbericht

Ambitieuze plannen OCW vergen herprofilering mbo-instellingen

10 jaar geleden — Advisering, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Drie rapporten verschenen afgelopen najaar over het mbo: Naar meer focus op het mbo (‘Commissie Oudeman’), Naar meer doelmatigheid in het mbo (‘Commissie Hermans/Van Zijl’) en Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo (Inspectie van het Onderwijs). De rapporten waren bij het opstellen op elkaar afgestemd en mede daardoor in hun aanbevelingen sterk samenhangend.

Lees blogbericht

Focus op vakmanschap in MBO

10 jaar geleden — MBO

Frank Hendriks Eind november 2010 schreven wij op dit weblog over een drietal belangrijke adviezen over de toekomst van het MBO. Vandaag presenteerde minister Marja van Bijsterveldt het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Dit actieplan is tevens de kabinets-reactie op de adviezen en bevat de contouren voor investeringen en bezuinigingen in het MBO in de komende kabinetsperiode.

Lees blogbericht

Kabinet presenteert reactie rapport Commissie Veerman

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks In april 2010 verscheen het rapport “Differentiëren in drievoud” van de Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel). Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en  meer differentiatie in het onderwijs, dat zijn drie kernboodschappen uit het advies. Het rapport kon rekenen op veel instemming uit het veld.

Lees blogbericht

Hogescholen maken afspraken over positionering en bemensing examencommissies

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks Op 1 september 2010 trad de Wet versterking besturing in werking. Eén van de onderwerpen in deze wet is een versterking van de positie van de examencommissie. Onder andere instellings- en benoemingseisen en taken en bevoegdheden zijn aangescherpt en/of uitgebreid. De wetswijzigingen zijn mede een reactie op een aantal adviezen van de Inspectie van het Onderwijs en de Onderwijsraad.

Lees blogbericht

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek positief over onderzoeksevaluaties Hobéon

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn “Heldere analyses en aanbevelingen die uiterst behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het onderzoek”. Aldus kwalificeert de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) de rapporten van Hobéon over de evaluatie van twee onderzoekscentra van Hogeschool INHolland.

Lees blogbericht

Einde projectdirectie Leren en Werken en EVC beoordelingen in 2011

10 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn De afgelopen jaren was de Projectdirectie Leren en Werken (OCW/SWZ) de trekker van EVC (Erkenning van Verworven Competenties).  De Projectdirectie is echter per 1 januari 2011 ontmanteld. De beleidswerkzaamheden zijn overgedragen aan de directie BVE van het ministerie van OCW. De afgifte van EVC-verklaringen c.q. de registratie van EVC-aanbieders is overgedragen aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Lees blogbericht

Nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs definitief van start

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Per 1 januari 2011 is het nieuwe accreditatiestelsel in het hoger onderwijs ingevoerd. Het nieuwe stelsel introduceert o.m. een zogenaamde ‘instellingstoets kwaliteitszorg’. Indien hoger onderwijsinstellingen deze toets met succes doorstaan kunnen zij hun bestaande en nieuwe opleidingen op grond van een beperkter beoordelingskader later beoordelen. Deze en andere belangrijke wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Lees blogbericht

Erkenning voor internationalisering onderwijs

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Wienke Blomen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen kunnen een opleiding laten toetsen op  “bijzondere kenmerken’’ en “bijzondere kwaliteit”.  Met deze kenmerken kunnen instellingen zich profileren. Hobéon beoordeelt met enige regelmaat opleidingen op deze bijzondere (kwaliteits)kenmerken.

Lees blogbericht

'Pas toe' of 'leg uit'; governance in het voortgezet onderwijs

10 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Schoolbesturen in voortgezet onderwijs (VO) zijn druk doende  hun ‘governance’ op orde te krijgen. Twee zaken springen in het oog: horizontale verantwoording (naar de maatschappelijke omgeving) en het maken van duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden binnen de school (scheiding toezicht en bestuur). De VO-raad is de scholen behulpzaam met de ‘Code Goed Bestuur’ waarin uitgangspunten voor het handelen van de instellingen in het voortgezet onderwijs worden gegeven. Hierbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. In deze bijdrage gaat Ruud van der Herberg nader in op dit vraagstuk.

Lees blogbericht

Adviezen opmaat voor debat over toekomst mbo

10 jaar geleden — MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vandaag verschenen een drietal voor het mbo belangrijke adviezen en rapporten. Een kabinetsreactie op de adviezen zal worden meegenomen in het Actieplan MBO 2011-2015 (februari 2011). Ook worden de adviezen door de Eerste Kamer betrokken in een binnenkort te voeren beleidsdebat over het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees blogbericht

Nieuwe procedure erkenning private hoger onderwijsinstelling

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Op 1 september 2010 is de Wet versterking besturing in werking getreden. In deze wet is onder andere voorzien in de introductie van de ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’. Alle huidige erkende private hogescholen, de aangewezen instellingen, zijn door de nieuwe wetgeving omgezet naar een ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’. Voor nieuwe toetreders geldt een gewijzigde procedure.

Lees blogbericht

Succesvol opererende instellingen in een dynamische omgeving

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft Hobéon twee instellingsportretten van succesvol opererende hbo instellingen geschetst. De portretten van Hogeschool Leiden en Hogeschool Zuyd zijn tevens de laatste portretten in het kader van het Sprint Programma, dat binnenkort wordt afgerond. Doel van de portrettenreeks is het informeren en inspireren van andere hogescholen en roc’s.

Lees blogbericht

Vier hogescholen krijgen toestemming voor start opleiding Mechatronica

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Wienke Blomen Door Wienke Blomen en Conny Ouwerkerk Eind juli 2010 heeft de staatssecretaris van OCW, op advies van de CDHO, ingestemd met het voornemen van vier hogescholen om te starten met een opleiding Mechatronica. Dit is een interdisciplinair vakgebied, gericht op het   ontwikkelen van technologische systemen met complexe functionaliteit.   Het maakt gebruik van onder meer de natuurkunde, werktuigbouwkunde,   elektrotechniek en informatietechnologie. Toepassingen zijn legio, van   dvd-spelers tot industriële robots.

Lees blogbericht

Accreditatiewet goedgekeurd!

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Op 22 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanpassing accreditatiestelsel als hamerstuk afgedaan. Daarmee is de parlementaire behandeling van deze wet afgerond. De goedgekeurde wet regelt de tweede ronde van het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

Lees blogbericht

Nieuwe accreditatiewet wordt binnenkort goedgekeurd door Eerste Kamer

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Op 15 juni heeft de Eerste Kamer de antwoorden op haar vragen over het wetsvoorstel aanpassing accreditatiestelsel besproken. De beantwoording stemde de senatoren kennelijk tot tevredenheid daar zij hebben besloten het eindverslag vast te stellen. Dit betekent dat het wetsvoorstel binnenkort als hamerstuk door de Eerste Kamer zal worden afgedaan. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal het aangepaste accreditatiestelsel waarschijnlijk per 1 januari 2011 in werking treden.

Lees blogbericht