Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek positief over onderzoeksevaluaties Hobéon

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn “Heldere analyses en aanbevelingen die uiterst behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het onderzoek”. Aldus kwalificeert de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) de rapporten van Hobéon over de evaluatie van twee onderzoekscentra van Hogeschool INHolland.

Lees blogbericht

Einde projectdirectie Leren en Werken en EVC beoordelingen in 2011

9 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn De afgelopen jaren was de Projectdirectie Leren en Werken (OCW/SWZ) de trekker van EVC (Erkenning van Verworven Competenties).  De Projectdirectie is echter per 1 januari 2011 ontmanteld. De beleidswerkzaamheden zijn overgedragen aan de directie BVE van het ministerie van OCW. De afgifte van EVC-verklaringen c.q. de registratie van EVC-aanbieders is overgedragen aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Lees blogbericht

Nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs definitief van start

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Per 1 januari 2011 is het nieuwe accreditatiestelsel in het hoger onderwijs ingevoerd. Het nieuwe stelsel introduceert o.m. een zogenaamde ‘instellingstoets kwaliteitszorg’. Indien hoger onderwijsinstellingen deze toets met succes doorstaan kunnen zij hun bestaande en nieuwe opleidingen op grond van een beperkter beoordelingskader later beoordelen. Deze en andere belangrijke wijzigingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Lees blogbericht

Erkenning voor internationalisering onderwijs

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Wienke Blomen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen kunnen een opleiding laten toetsen op  “bijzondere kenmerken’’ en “bijzondere kwaliteit”.  Met deze kenmerken kunnen instellingen zich profileren. Hobéon beoordeelt met enige regelmaat opleidingen op deze bijzondere (kwaliteits)kenmerken.

Lees blogbericht

'Pas toe' of 'leg uit'; governance in het voortgezet onderwijs

9 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Schoolbesturen in voortgezet onderwijs (VO) zijn druk doende  hun ‘governance’ op orde te krijgen. Twee zaken springen in het oog: horizontale verantwoording (naar de maatschappelijke omgeving) en het maken van duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden binnen de school (scheiding toezicht en bestuur). De VO-raad is de scholen behulpzaam met de ‘Code Goed Bestuur’ waarin uitgangspunten voor het handelen van de instellingen in het voortgezet onderwijs worden gegeven. Hierbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. In deze bijdrage gaat Ruud van der Herberg nader in op dit vraagstuk.

Lees blogbericht

Adviezen opmaat voor debat over toekomst mbo

9 jaar geleden — MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vandaag verschenen een drietal voor het mbo belangrijke adviezen en rapporten. Een kabinetsreactie op de adviezen zal worden meegenomen in het Actieplan MBO 2011-2015 (februari 2011). Ook worden de adviezen door de Eerste Kamer betrokken in een binnenkort te voeren beleidsdebat over het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees blogbericht

Nieuwe procedure erkenning private hoger onderwijsinstelling

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Op 1 september 2010 is de Wet versterking besturing in werking getreden. In deze wet is onder andere voorzien in de introductie van de ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’. Alle huidige erkende private hogescholen, de aangewezen instellingen, zijn door de nieuwe wetgeving omgezet naar een ‘rechtspersoon voor hoger onderwijs’. Voor nieuwe toetreders geldt een gewijzigde procedure.

Lees blogbericht

Succesvol opererende instellingen in een dynamische omgeving

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft Hobéon twee instellingsportretten van succesvol opererende hbo instellingen geschetst. De portretten van Hogeschool Leiden en Hogeschool Zuyd zijn tevens de laatste portretten in het kader van het Sprint Programma, dat binnenkort wordt afgerond. Doel van de portrettenreeks is het informeren en inspireren van andere hogescholen en roc’s.

Lees blogbericht

Vier hogescholen krijgen toestemming voor start opleiding Mechatronica

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Wienke Blomen Door Wienke Blomen en Conny Ouwerkerk Eind juli 2010 heeft de staatssecretaris van OCW, op advies van de CDHO, ingestemd met het voornemen van vier hogescholen om te starten met een opleiding Mechatronica. Dit is een interdisciplinair vakgebied, gericht op het   ontwikkelen van technologische systemen met complexe functionaliteit.   Het maakt gebruik van onder meer de natuurkunde, werktuigbouwkunde,   elektrotechniek en informatietechnologie. Toepassingen zijn legio, van   dvd-spelers tot industriële robots.

Lees blogbericht

Accreditatiewet goedgekeurd!

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Op 22 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanpassing accreditatiestelsel als hamerstuk afgedaan. Daarmee is de parlementaire behandeling van deze wet afgerond. De goedgekeurde wet regelt de tweede ronde van het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.

Lees blogbericht

Nieuwe accreditatiewet wordt binnenkort goedgekeurd door Eerste Kamer

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Op 15 juni heeft de Eerste Kamer de antwoorden op haar vragen over het wetsvoorstel aanpassing accreditatiestelsel besproken. De beantwoording stemde de senatoren kennelijk tot tevredenheid daar zij hebben besloten het eindverslag vast te stellen. Dit betekent dat het wetsvoorstel binnenkort als hamerstuk door de Eerste Kamer zal worden afgedaan. Na goedkeuring door de Eerste Kamer zal het aangepaste accreditatiestelsel waarschijnlijk per 1 januari 2011 in werking treden.

Lees blogbericht

Toekomstige studenten stemmen VVD of PvdA; PVV vooral populair bij aspirant hbo'ers

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Hans Stoltenborg 20 procent van de toekomstige studenten zou bij de verkiezingen op de VVD stemmen, 14 procent stemt op de PvdA. Deze resultaten maken onderdeel uit van het Nationale Studiekeuze Onderzoek 2010 (NSKO), dat door onderzoeksbureau Markteffect in samenwerking met Hobéon en Icares is opgesteld. Aan het onderzoek namen 4.500 toekomstige studenten in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar deel.

Lees blogbericht

Joint degrees eindelijk mogelijk

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Doelmatigheid

Frank Hendriks Begin februari 2010 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Versterking besturing. Dit betekent dat de weg vrij is om de aangenomen wijzigingen in de hoger onderwijswetgeving ook, zij het op verschillende momenten, in werking te laten treden.

Lees blogbericht

Herstelperiode accreditatie hoger onderwijs ingevoerd

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Begin februari ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Versterking besturing. Dit betekent dat de weg vrij is om de aangenomen wijzigingen in de hoger onderwijswetgeving ook, zij het op verschillende momenten, in werking te laten treden.  Per 30 april 2010 zijn de eerste wijzigingen in werking getreden.

Lees blogbericht

OCW pakt instellingen aan bij misleidende voorlichting

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks In 2008 is er onderzoek verricht naar de voorlichting aan studenten via websites van hoger onderwijsinstellingen. Uit het onderzoeksrapport ‘Creatief of correct’ bleek dat bij een substantieel aantal instellingen opleidingsnamen niet volstrekt helder werden gecommuniceerd.

Lees blogbericht

Onderzoeksbeoordelingen brengen ambities en dilemma's hogescholen in beeld

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Met enige regelmaat verschijnen inmiddels rapportages van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) in de pers. De VKO heeft tot taak om de kwaliteitszorg van hogescholen op het gebied van onderzoek te beoordelen. Zij beperkt zich overigens niet tot beoordelen, maar formuleert ook aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteitszorg. In zes jaar tijd worden alle hogescholen beoordeeld; dat betekent dus zo’n zes á zeven rapportages per jaar.

Lees blogbericht

Strenge beoordeling doelmatigheid nieuwe opleidingen hoger onderwijs

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Sinds 1 augustus 2009 geeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) onder voorzitterschap van Norbert Verbraak advies over de doelmatigheid van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. Initiatieven van hogescholen en universiteiten voor nieuwe bachelor- of masteropleidingen worden beoordeeld aan de hand van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009. Deze bevat een aantal voorwaarden waaraan nieuwe opleidingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering. De CDHO geeft een advies aan de Minister (van OCW of LNV). Deze beslist definitief op een ingediende aanvraag.

Lees blogbericht

Rapport Commissie Veerman gepubliceerd

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Frank Hendriks Vandaag verscheen het rapport “Differentiëren in drievoud” van de Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel). Het is na het rapport van de ambtelijke werkgroep de tweede zeer belangrijke publicatie in de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs.

Lees blogbericht