NSKO: veel belangstelling van mbo'ers voor Associate degree

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Fred de Bruijn De belangstelling van mbo’ers voor de tweejarige Associate degree-opleiding (Ad) is tien keer zo groot dan de huidige deelname. Dit is één van de uitkomsten van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011 (NSKO) dat een dezer dagen is verschenen. Hobéon is één van de drie partijen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. De uitkomsten van het NKSO over Ad’s zijn ook gebruikt door de Commissie Associate degree in haar advies aan het Ministerie van OCW.

Lees blogbericht

Complex keuzeproces jongeren in beeld gebracht door Nationaal Studiekeuze Onderzoek

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn Het belang van een goede match tussen opleiding en jongeren wordt de komende jaren alleen maar groter. De overheid zet immers zwaar in op profilering va onderwijsinstellingen. Iedere instelling moet dus goed weten op basis waarvan jongeren hun studiekeuze bepalen. De nieuwste editie van het NSKO, Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011, is verschenen en biedt hierover basisinformatie.

Lees blogbericht

Uit de adviespraktijk: Op zoek naar risicokapitaal

9 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Ondernemerschap

Onder de titel ‘Uit de adviespraktijk’ worden in de komende maanden een aantal vraagstukken van (startende) MKB-ondernemers op dit weblog geplaatst. Het gaat om cases die zich de afgelopen periode in onze adviespraktijk hebben voorgedaan. Dit is het tweede weblog in deze serie. Het onderwerp luidt als volgt: Op zoek naar risicokapitaal.

Lees blogbericht

Expertpanel kritisch over OCW beleid hoger onderwijs in het buitenland

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Veel Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn in meer of mindere mate ook actief in het buitenland. Het juridische kader waarbinnen deze activiteiten mogen worden ontplooid is echter allerminst helder. Dit is met name het geval indien onderwijsactiviteiten in het buitenland worden gewaardeerd met een in Nederland erkende graad.

Lees blogbericht

Leven Lang Leren vogelvrij?

9 jaar geleden —

Jos de Gooijer De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2011 de Beleidsagenda 2020 gepresenteerd. Deze haakt in op het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010. Centraal in de beleidsagenda staan participatie en inzetbaarheid van oudere werknemers. Uitgangspunt daarbij is het investeren in alle generaties. Dat betekent dat afgerekend wordt met het ontzien van oudere werknemers.

Lees blogbericht

Van ketenreview naar ander eigenaarschap in het hoger onderwijs?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Rob van der Hoorn ‘Hogescholen en bedrijven/organisaties (bedrijfsleven) hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. Scholen en bedrijfsleven vormen met elkaar een keten, waarin beide partijen aan onderwijskwaliteit werken.’

Lees blogbericht

Certificering Openbare Bibliotheken

9 jaar geleden — Certificering, Kunsteducatie en bibliotheken

Willem van Raaijen Vanaf 2006 bestaat er een door de Vereniging Openbare Bibliotheken (hierna: VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten op basis van het INK-model ontwikkelde certificeringsregeling ten behoeve van de Openbare Bibliotheken.

Lees blogbericht

Effectiviteit duaal hoger onderwijs onderzocht

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Ger Broers Zowel overheid als hoger onderwijs, in het bijzonder het hoger beroepsonderwijs, proberen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw om via experimenten het duaal hoger onderwijs te stimuleren. Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is dat leren op de onderwijsinstelling én leren op de werkplek geïntegreerd worden, hetgeen moet leiden tot een effectieve leeromgeving voor de  student.

Lees blogbericht

Uit de adviespraktijk: Het belang van een kompas

10 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Ondernemerschap

Onder de titel ‘Uit de adviespraktijk’ worden in de komende maanden een aantal vraagstukken van (startende) MKB-ondernemers  op dit weblog geplaatst. Het gaat om cases die zich de afgelopen periode in onze adviespraktijk hebben voorgedaan. Het vraagstuk van deze weblog luidt als volgt: Hoe breng ik mijn idee op de markt?

Lees blogbericht

Hoe verder met EVC?

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren

Fred de Bruijn “Gaan we nog door met EVC, en zo ja hoe dan?” Deze vraag zal menig onderwijsbestuurder zich al hebben gesteld. En anders komt die vraag de komende tijd wel. Veel EVC-aanbieders worstelen immers met de vraag hoe ze verantwoord door kunnen blijven gaan met EVC. De landelijke vraag naar EVC-trajecten is weliswaar substantieel en het potentieel is nog veel groter. Maar ook het aanbod aan EVC-aanbieders is heel groot. En de meeste EVC-aanbieders hebben een breed aanbod aan EVC-procedures. Daardoor is bij veel aanbieders het aantal gerealiseerde EVC-trajecten bedrijfseconomisch niet haalbaar. Maar ook de kwaliteit kan dan in de knel komen. Immers, als de EVC-organisatie en de assessoren te weinig ‘vlieguren’ maken, komt dat de kwaliteit van EVC niet ten goede.

Lees blogbericht

Kennis van hoger onderwijswetgeving ook voor commerciële hbo-instellingen van belang

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Wienke Blomen Samen met de NRTO (De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, v.h. Paepon) heeft Hobéon recent het initiatief genomen voor een aantal workshops ‘Capita Selecta WHW’. Deze zijn speciaal samengesteld voor managers en bestuurders van commerciële hoger onderwijsinstellingen.

Lees blogbericht

'Meten is weten' of toch niet helemaal?

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs

Rob van der Hoorn In navolging van de minimum lesuren norm in het voortgezet onderwijs als bewijs voor het feit dat leerlingen voldoende ‘les krijgen’, is ook in het hoger onderwijs de roep om inzage in het aantal contacturen tussen student en docent duidelijk hoorbaar. Niet in de laatste plaats is het de politiek, Tweede Kamer en de staatssecretaris, die willen dat studenten een minimale hoeveelheid lessen krijgen aangereikt. In de nieuwe Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO wordt de vraag naar het aantal contacturen expliciet gesteld en de Inspectie voor het Onderwijs hernieuwt het onderzoek naar deze vraag dat reeds in 2007 werd uitgevoerd.

Lees blogbericht

De strategische agenda voor het hoger onderwijs

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Op 1 juli 2011 heeft de ministerraad ingestemd met de Strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. De strategische agenda, met als titel 'Kwaliteit in verscheidenheid', borduurt voort op het werk van de Commissie Toekomstbestandig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman).

Lees blogbericht

Kamer eist helderheid over buitenlandse onderwijsactiviteiten

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het rapport 'Onderzoek financiering buitelandse activiteiten Stenden Hogeschool' van de Inspectie van het onderwijs. In het rapport geeft de inspectie een antwoord op de vraag of de internationale activiteiten van Stenden hogeschool zijn gefinancierd met publieke middelen.

Lees blogbericht

Een ambitieus en innovatief lectoraat

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Wienke Blomen Wat hoogleraren zijn voor universiteiten, zijn lectoren voor hogescholen. De lector heeft een eigen lectoraat waarin hij werkt aan een bepaalde onderzoeksopdracht. Aan het lectoraat is vaak een kenniskring verbonden, waarin docenten en studenten onderzoek doen naar aan het lectoraat gerelateerde onderwerpen.

Lees blogbericht

De kracht van de media

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Rob van der Hoorn De afgelopen week verschijnen in diverse media berichten met koppen als: ‘Ex-bestuur Inholland graaide’ en ‘Negen ton ongeoorloofde declaraties Inholland’. Je zult maar tot het ex-bestuur van Inholland behoren, dan mag je aan vrienden en bekenden uitleggen dat jij niet graaide of in een enkel geval ‘wel graaide’.

Lees blogbericht

Laveren tussen imagoschade en bureaucratie

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Staatssecretaris Zijlstra heeft de kabinetsmaatregelen bekend gemaakt om de discussie over het afstudeerniveau en borging van de onderwijskwaliteit in het hoger beroepsonderwijs te beslechten.  Deze zijn zowel gericht tegen individuele instellingen (Hogeschool Inholland, en in een later stadium na vervolgonderzoek mogelijk ook andere hogescholen) als maatregelen op stelselniveau.

Lees blogbericht

Nu sleutelen aan accreditatiestelsel of 'evidence based' wijzigingen doorvoeren?

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

Beoordeling hbo-niveau ter discussie?

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Ruud van der Herberg Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

Verscherpt toezicht op naleving hoger onderwijswetgeving

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht