Hoe verder met EVC?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren

Fred de Bruijn “Gaan we nog door met EVC, en zo ja hoe dan?” Deze vraag zal menig onderwijsbestuurder zich al hebben gesteld. En anders komt die vraag de komende tijd wel. Veel EVC-aanbieders worstelen immers met de vraag hoe ze verantwoord door kunnen blijven gaan met EVC. De landelijke vraag naar EVC-trajecten is weliswaar substantieel en het potentieel is nog veel groter. Maar ook het aanbod aan EVC-aanbieders is heel groot. En de meeste EVC-aanbieders hebben een breed aanbod aan EVC-procedures. Daardoor is bij veel aanbieders het aantal gerealiseerde EVC-trajecten bedrijfseconomisch niet haalbaar. Maar ook de kwaliteit kan dan in de knel komen. Immers, als de EVC-organisatie en de assessoren te weinig ‘vlieguren’ maken, komt dat de kwaliteit van EVC niet ten goede.

Lees blogbericht

Kennis van hoger onderwijswetgeving ook voor commerciële hbo-instellingen van belang

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Wienke Blomen Samen met de NRTO (De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, v.h. Paepon) heeft Hobéon recent het initiatief genomen voor een aantal workshops ‘Capita Selecta WHW’. Deze zijn speciaal samengesteld voor managers en bestuurders van commerciële hoger onderwijsinstellingen.

Lees blogbericht

'Meten is weten' of toch niet helemaal?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs

Rob van der Hoorn In navolging van de minimum lesuren norm in het voortgezet onderwijs als bewijs voor het feit dat leerlingen voldoende ‘les krijgen’, is ook in het hoger onderwijs de roep om inzage in het aantal contacturen tussen student en docent duidelijk hoorbaar. Niet in de laatste plaats is het de politiek, Tweede Kamer en de staatssecretaris, die willen dat studenten een minimale hoeveelheid lessen krijgen aangereikt. In de nieuwe Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO wordt de vraag naar het aantal contacturen expliciet gesteld en de Inspectie voor het Onderwijs hernieuwt het onderzoek naar deze vraag dat reeds in 2007 werd uitgevoerd.

Lees blogbericht

De strategische agenda voor het hoger onderwijs

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Op 1 juli 2011 heeft de ministerraad ingestemd met de Strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. De strategische agenda, met als titel 'Kwaliteit in verscheidenheid', borduurt voort op het werk van de Commissie Toekomstbestandig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman).

Lees blogbericht

Kamer eist helderheid over buitenlandse onderwijsactiviteiten

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het rapport 'Onderzoek financiering buitelandse activiteiten Stenden Hogeschool' van de Inspectie van het onderwijs. In het rapport geeft de inspectie een antwoord op de vraag of de internationale activiteiten van Stenden hogeschool zijn gefinancierd met publieke middelen.

Lees blogbericht

Een ambitieus en innovatief lectoraat

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Wienke Blomen Wat hoogleraren zijn voor universiteiten, zijn lectoren voor hogescholen. De lector heeft een eigen lectoraat waarin hij werkt aan een bepaalde onderzoeksopdracht. Aan het lectoraat is vaak een kenniskring verbonden, waarin docenten en studenten onderzoek doen naar aan het lectoraat gerelateerde onderwerpen.

Lees blogbericht

De kracht van de media

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Rob van der Hoorn De afgelopen week verschijnen in diverse media berichten met koppen als: ‘Ex-bestuur Inholland graaide’ en ‘Negen ton ongeoorloofde declaraties Inholland’. Je zult maar tot het ex-bestuur van Inholland behoren, dan mag je aan vrienden en bekenden uitleggen dat jij niet graaide of in een enkel geval ‘wel graaide’.

Lees blogbericht

Laveren tussen imagoschade en bureaucratie

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Staatssecretaris Zijlstra heeft de kabinetsmaatregelen bekend gemaakt om de discussie over het afstudeerniveau en borging van de onderwijskwaliteit in het hoger beroepsonderwijs te beslechten.  Deze zijn zowel gericht tegen individuele instellingen (Hogeschool Inholland, en in een later stadium na vervolgonderzoek mogelijk ook andere hogescholen) als maatregelen op stelselniveau.

Lees blogbericht

Nu sleutelen aan accreditatiestelsel of 'evidence based' wijzigingen doorvoeren?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

Beoordeling hbo-niveau ter discussie?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Ruud van der Herberg Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

Verscherpt toezicht op naleving hoger onderwijswetgeving

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

Hoger onderwijs 'in the picture'

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In de rapportage van de Inspectie van het onderwijs over alternatieve afstudeerroutes bij hogescholen is veel aandacht voor de vraag of instellingen handelen conform de wet. Voor het hoger onderwijs is dit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (kortweg WHW).

Lees blogbericht

Durf te differentiëren!

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Conny Ouwerkerk Op 29 maart vond de masterclass Profilering in het hbo van Facta plaats. De bijeenkomst had als ondertitel ‘Durf te differentiëren!’. Conny Ouwerkerk was namens Hobéon aanwezig om de sfeer te proeven en te leren van de inspirerende presentaties en gesprekken. Ze trof er een bont gezelschap dat eigenlijk alleen maar enthousiaster werd naarmate men meer ging profileren.

Lees blogbericht

Ambitieuze plannen OCW vergen herprofilering mbo-instellingen

9 jaar geleden — Advisering, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Drie rapporten verschenen afgelopen najaar over het mbo: Naar meer focus op het mbo (‘Commissie Oudeman’), Naar meer doelmatigheid in het mbo (‘Commissie Hermans/Van Zijl’) en Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo (Inspectie van het Onderwijs). De rapporten waren bij het opstellen op elkaar afgestemd en mede daardoor in hun aanbevelingen sterk samenhangend.

Lees blogbericht

Focus op vakmanschap in MBO

9 jaar geleden — MBO

Frank Hendriks Eind november 2010 schreven wij op dit weblog over een drietal belangrijke adviezen over de toekomst van het MBO. Vandaag presenteerde minister Marja van Bijsterveldt het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’. Dit actieplan is tevens de kabinets-reactie op de adviezen en bevat de contouren voor investeringen en bezuinigingen in het MBO in de komende kabinetsperiode.

Lees blogbericht

Kabinet presenteert reactie rapport Commissie Veerman

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks In april 2010 verscheen het rapport “Differentiëren in drievoud” van de Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel). Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en  meer differentiatie in het onderwijs, dat zijn drie kernboodschappen uit het advies. Het rapport kon rekenen op veel instemming uit het veld.

Lees blogbericht

Hogescholen maken afspraken over positionering en bemensing examencommissies

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks Op 1 september 2010 trad de Wet versterking besturing in werking. Eén van de onderwerpen in deze wet is een versterking van de positie van de examencommissie. Onder andere instellings- en benoemingseisen en taken en bevoegdheden zijn aangescherpt en/of uitgebreid. De wetswijzigingen zijn mede een reactie op een aantal adviezen van de Inspectie van het Onderwijs en de Onderwijsraad.

Lees blogbericht

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek positief over onderzoeksevaluaties Hobéon

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn “Heldere analyses en aanbevelingen die uiterst behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het onderzoek”. Aldus kwalificeert de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) de rapporten van Hobéon over de evaluatie van twee onderzoekscentra van Hogeschool INHolland.

Lees blogbericht

Einde projectdirectie Leren en Werken en EVC beoordelingen in 2011

9 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn De afgelopen jaren was de Projectdirectie Leren en Werken (OCW/SWZ) de trekker van EVC (Erkenning van Verworven Competenties).  De Projectdirectie is echter per 1 januari 2011 ontmanteld. De beleidswerkzaamheden zijn overgedragen aan de directie BVE van het ministerie van OCW. De afgifte van EVC-verklaringen c.q. de registratie van EVC-aanbieders is overgedragen aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Lees blogbericht