Duurzaamheid als profiel

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Duurzaamheid

Fokke Brouwer In de huidige profileringsprocessen zien we onderwijsinstellingen verschillende typen keuze’s maken. Veelal kiest men voor profielen die gerelateerd zijn aan inhoudelijke thema’s, die in het beroepenveld spelen, zoals zorg, energie of High Tech. Daarnaast zijn er profielen die sterk gericht zijn op de doelgroep, zoals diversiteit en excellentie. Een derde categorie richt zich op thema’s met een brede maatschappelijke reikwijdte, zoals creativiteit en ondernemerschap.

Lees blogbericht

Voorlopig geen Nederlandse diploma’s in het buitenland

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In de zomer van 2011 nam de Tweede Kamer de motie Jadnanansing aan. De motie riep de staatssecretaris op om uiterlijk in het najaar van 2011 in gesprek te treden met de Kamer over de wenselijkheid, voorwaarden en risicobeperking van (commerciële) buitenlandse onderwijsactiviteiten door bekostigde hoger onderwijsinstellingen. De in 2010 ingevoerde Wet versterking besturing voorziet namelijk in een mogelijkheid om aanbod van NVAO geaccrediteerde opleidingen in het buitenland te reguleren. Deze regulering zou worden uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb).

Lees blogbericht

Huidige uitvoeringspraktijk centraal in beoordeling EVC-aanbieders

9 jaar geleden — Leven lang leren

Frank Hendriks EVC-aanbieders (Erkenning Verworven Competenties) worden regelmatig beoordeeld op de kwaliteit van hun procedures. De  vraag is waarop de beoordeling zich moet richten als een EVC-aanbieder recent verbeteringen heeft doorgevoerd: op de uitvoeringspraktijk die geruime tijd is toegepast, of op de nieuwe, recent doorgevoerde praktijk. De uitkomst van een recente, door Hobéon met succes ondersteunde bezwaarprocedure, geeft meer uitsluitsel over deze vraag.

Lees blogbericht

Balanceren tussen verbeteren en verantwoorden

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO

Fred de Bruijn De Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (2011) omvat een ambitieus pakket aan maatregelen. Onderwijsinstellingen moeten meer en beter presteren. Een sterkere profilering van instellingen moet de versnippering van het onderwijsaanbod tegengaan. Bovendien is de uitdaging om de samenhang tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te versterken, vooral op de negen topsectoren die het Kabinet heeft aangegeven.

Lees blogbericht

Topsectoren en onderwijsinnovatie

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO

Conny Ouwerkerk Begin 2011 werd het topsectorenbeleid van ELI gepresenteerd, als onderdeel van het ‘nieuwe bedrijfslevenbeleid’. Hiermee biedt de overheid innovatiestimulansen (€ 1,5 miljard) meer gericht en vooral als maatwerk aan.

Lees blogbericht

Crisis, recessie, het hoger onderwijs en de kenniseconomie

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Rob van der Hoorn Vorige week werd door het Centraal Planbureau (CPB) duidelijk gemaakt dat Nederland zich officieel in een economische recessie bevindt. Dat bericht werd direct gevolgd door speculaties over mogelijk noodzakelijke extra bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Immers ook Nederland moet zich houden aan de begrotingsafspraken die Europese Unie verband door de eurolanden zijn gemaakt. Bezuinigingen in het hoger onderwijs worden niet uitgesloten.

Lees blogbericht

Verovert de Associate degree ook Nederland?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs

Inge van der Hoorn De Associate degree is een tweejarig opleidingstraject op hbo-niveau met een eigen graad, die met name gericht is op mbo afgestudeerden die op hbo-niveau willen doorstuderen. Bezien vanuit het European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF)  vult de Associate degree het gat op tussen mbo-4, wat in het EQF op kwaliteitsniveau 4 wordt ingeschaald, en de hbo-bachelor, die zich in het EQF bevindt op kwaliteitsniveau 6.

Lees blogbericht

Diversity the new reality

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs

Willem van Raaijen Onlangs organiseerde ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, haar jaarlijkse conferentie in de Jaarbeurs te Utrecht. Maurice Crul (UvA) en Willem van Raaijen (Hobéon) presenteerden daar op hoofdlijnen de uitkomsten en aanbevelingen van het eerder dit jaar verschenen rapport ‘Inzet G5-middelen’ over studiesuccesbevordering van niet-westerse allochtone (hierna: NWA-) studenten in de vier grote steden. Aanleiding om het rapport zelf nog eens onder de loep te nemen.

Lees blogbericht

Gewijzigde beslisregels en herstelperiode accreditatie van kracht

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Vanaf april 2010 is binnen het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs een aangepaste (reële) herstelperiode van kracht. Het is sindsdien aan de NVAO (en niet meer aan de instelling) om te bepalen of een opleiding in aanmerking komt voor een herstelperiode. De bevoegdheid van de NVAO zou nader worden ingevuld (genormeerd) in het zogenaamde accreditatiebesluit WHW. Over conceptversies van dit besluit is begin 2011 (terecht) discussie ontstaan. Deze discussie heeft tot gevolg gehad dat het besluit is aangepast en opnieuw is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Deze week is (eindelijk) het definitieve Accreditatiebesluit WHW gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit is in werking getreden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2011.

Lees blogbericht

Verschillende bouwwerken op een gezamenlijk fundament?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks In 2003 sloten Nederland en de Vlaamse Gemeenschap van België het zogenaamde accreditatieverdrag. Dit verdrag belast de NVAO met de taak om zowel Nederlandse als Vlaamse opleidingen binnen het hoger onderwijs te accrediteren of een toets nieuwe opleiding af te nemen. Als zodanig is het verdrag het fundament onder het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs in zowel Nederland als Vlaanderen.

Lees blogbericht

Beleidsregel EVC aangescherpt

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, MBO, Leven lang leren

Frank Hendriks In april 2010 werd de Beleidsregel afgifte EVC verklaringen gepubliceerd. In deze beleidsregel was een nieuwe procedure opgenomen waaronder EVC-aanbieders worden beoordeeld. Hobéon is één van de beoordelende organisaties binnen het stelsel.

Lees blogbericht

Ketenaanpak leidt tot betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Ruud van der Herberg De samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven moet een tandje hoger. De roep daarom komt van meerdere kanten. OCW wil naar meer kwaliteit en macrodoelmatigheid en spreekt daarop partijen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. OCW en EL&I zien onderwijs als middel om de negen topsectoren te helpen realiseren en zetten daarom in op vérgaande coalities van onderwijs en werkveld. De scholen zelf staan voor de opgave om nog beter aan te sluiten op de kwantitatieve en de kwalitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de regio. Eén ding is in alle gevallen helder: alléén gaan afzonderlijke onderwijsinstellingen dat allemaal niet redden.

Lees blogbericht

Kanttekeningen bij rankings in het hbo

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Deze week verscheen de Keuzegids HBO voltijd 2012. Deze biedt volgens de uitgever “heldere vergelijkende informatie over opleidingen. Ook over de onderwijskwaliteit – die echt niet overal even hoog is”. De jaarlijkse ranking leidt telkenmale tot veel publiciteit. Het ANP (Volkskrant) pakt in navolging van het persbericht van Keuzegids de trend op dat de zuidelijke hogescholen het beste scoren. De grote randstedelijke hogescholen scoren daarentegen minder goed dan andere jaren, hetgeen wordt geweten aan ‘Inholland perikelen’.

Lees blogbericht

Duurzaamheid 'zonder flauwekul' in de monumentenzorg

9 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Op 22 september j.l. organiseerde de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) een studiedag met als thema ‘Duurzame monumentenzorg zonder flauwekul’. Inspirerende sprekers waren o.a. Wytze Patijn (o.a. werkzaam geweest in de functie van Rijksbouwmeester en decaan Bouwkunde TU Delft), Job Roos (TU Delft en Architectenbureau Braaksma en Roos, Michiel Haas (hoogleraar Materialen en Duurzaamheid TU Delft) en Jan Roest (directielid Van Hoogevest Architecten en namens de VAWR vertegenwoordiger in de Stichting ERM).

Lees blogbericht

NSKO: veel belangstelling van mbo'ers voor Associate degree

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Fred de Bruijn De belangstelling van mbo’ers voor de tweejarige Associate degree-opleiding (Ad) is tien keer zo groot dan de huidige deelname. Dit is één van de uitkomsten van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011 (NSKO) dat een dezer dagen is verschenen. Hobéon is één van de drie partijen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. De uitkomsten van het NKSO over Ad’s zijn ook gebruikt door de Commissie Associate degree in haar advies aan het Ministerie van OCW.

Lees blogbericht

Complex keuzeproces jongeren in beeld gebracht door Nationaal Studiekeuze Onderzoek

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn Het belang van een goede match tussen opleiding en jongeren wordt de komende jaren alleen maar groter. De overheid zet immers zwaar in op profilering va onderwijsinstellingen. Iedere instelling moet dus goed weten op basis waarvan jongeren hun studiekeuze bepalen. De nieuwste editie van het NSKO, Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011, is verschenen en biedt hierover basisinformatie.

Lees blogbericht

Uit de adviespraktijk: Op zoek naar risicokapitaal

9 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Ondernemerschap

Onder de titel ‘Uit de adviespraktijk’ worden in de komende maanden een aantal vraagstukken van (startende) MKB-ondernemers op dit weblog geplaatst. Het gaat om cases die zich de afgelopen periode in onze adviespraktijk hebben voorgedaan. Dit is het tweede weblog in deze serie. Het onderwerp luidt als volgt: Op zoek naar risicokapitaal.

Lees blogbericht

Expertpanel kritisch over OCW beleid hoger onderwijs in het buitenland

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Veel Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn in meer of mindere mate ook actief in het buitenland. Het juridische kader waarbinnen deze activiteiten mogen worden ontplooid is echter allerminst helder. Dit is met name het geval indien onderwijsactiviteiten in het buitenland worden gewaardeerd met een in Nederland erkende graad.

Lees blogbericht

Leven Lang Leren vogelvrij?

9 jaar geleden —

Jos de Gooijer De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2011 de Beleidsagenda 2020 gepresenteerd. Deze haakt in op het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010. Centraal in de beleidsagenda staan participatie en inzetbaarheid van oudere werknemers. Uitgangspunt daarbij is het investeren in alle generaties. Dat betekent dat afgerekend wordt met het ontzien van oudere werknemers.

Lees blogbericht