Diversity the new reality

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs

Willem van Raaijen Onlangs organiseerde ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, haar jaarlijkse conferentie in de Jaarbeurs te Utrecht. Maurice Crul (UvA) en Willem van Raaijen (Hobéon) presenteerden daar op hoofdlijnen de uitkomsten en aanbevelingen van het eerder dit jaar verschenen rapport ‘Inzet G5-middelen’ over studiesuccesbevordering van niet-westerse allochtone (hierna: NWA-) studenten in de vier grote steden. Aanleiding om het rapport zelf nog eens onder de loep te nemen.

Lees blogbericht

Gewijzigde beslisregels en herstelperiode accreditatie van kracht

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Vanaf april 2010 is binnen het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs een aangepaste (reële) herstelperiode van kracht. Het is sindsdien aan de NVAO (en niet meer aan de instelling) om te bepalen of een opleiding in aanmerking komt voor een herstelperiode. De bevoegdheid van de NVAO zou nader worden ingevuld (genormeerd) in het zogenaamde accreditatiebesluit WHW. Over conceptversies van dit besluit is begin 2011 (terecht) discussie ontstaan. Deze discussie heeft tot gevolg gehad dat het besluit is aangepast en opnieuw is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Deze week is (eindelijk) het definitieve Accreditatiebesluit WHW gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit is in werking getreden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2011.

Lees blogbericht

Verschillende bouwwerken op een gezamenlijk fundament?

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks In 2003 sloten Nederland en de Vlaamse Gemeenschap van België het zogenaamde accreditatieverdrag. Dit verdrag belast de NVAO met de taak om zowel Nederlandse als Vlaamse opleidingen binnen het hoger onderwijs te accrediteren of een toets nieuwe opleiding af te nemen. Als zodanig is het verdrag het fundament onder het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs in zowel Nederland als Vlaanderen.

Lees blogbericht

Beleidsregel EVC aangescherpt

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, MBO, Leven lang leren

Frank Hendriks In april 2010 werd de Beleidsregel afgifte EVC verklaringen gepubliceerd. In deze beleidsregel was een nieuwe procedure opgenomen waaronder EVC-aanbieders worden beoordeeld. Hobéon is één van de beoordelende organisaties binnen het stelsel.

Lees blogbericht

Ketenaanpak leidt tot betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Ruud van der Herberg De samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven moet een tandje hoger. De roep daarom komt van meerdere kanten. OCW wil naar meer kwaliteit en macrodoelmatigheid en spreekt daarop partijen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. OCW en EL&I zien onderwijs als middel om de negen topsectoren te helpen realiseren en zetten daarom in op vérgaande coalities van onderwijs en werkveld. De scholen zelf staan voor de opgave om nog beter aan te sluiten op de kwantitatieve en de kwalitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de regio. Eén ding is in alle gevallen helder: alléén gaan afzonderlijke onderwijsinstellingen dat allemaal niet redden.

Lees blogbericht

Kanttekeningen bij rankings in het hbo

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Deze week verscheen de Keuzegids HBO voltijd 2012. Deze biedt volgens de uitgever “heldere vergelijkende informatie over opleidingen. Ook over de onderwijskwaliteit – die echt niet overal even hoog is”. De jaarlijkse ranking leidt telkenmale tot veel publiciteit. Het ANP (Volkskrant) pakt in navolging van het persbericht van Keuzegids de trend op dat de zuidelijke hogescholen het beste scoren. De grote randstedelijke hogescholen scoren daarentegen minder goed dan andere jaren, hetgeen wordt geweten aan ‘Inholland perikelen’.

Lees blogbericht

Duurzaamheid 'zonder flauwekul' in de monumentenzorg

8 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Op 22 september j.l. organiseerde de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) een studiedag met als thema ‘Duurzame monumentenzorg zonder flauwekul’. Inspirerende sprekers waren o.a. Wytze Patijn (o.a. werkzaam geweest in de functie van Rijksbouwmeester en decaan Bouwkunde TU Delft), Job Roos (TU Delft en Architectenbureau Braaksma en Roos, Michiel Haas (hoogleraar Materialen en Duurzaamheid TU Delft) en Jan Roest (directielid Van Hoogevest Architecten en namens de VAWR vertegenwoordiger in de Stichting ERM).

Lees blogbericht

NSKO: veel belangstelling van mbo'ers voor Associate degree

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Fred de Bruijn De belangstelling van mbo’ers voor de tweejarige Associate degree-opleiding (Ad) is tien keer zo groot dan de huidige deelname. Dit is één van de uitkomsten van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011 (NSKO) dat een dezer dagen is verschenen. Hobéon is één van de drie partijen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. De uitkomsten van het NKSO over Ad’s zijn ook gebruikt door de Commissie Associate degree in haar advies aan het Ministerie van OCW.

Lees blogbericht

Complex keuzeproces jongeren in beeld gebracht door Nationaal Studiekeuze Onderzoek

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn Het belang van een goede match tussen opleiding en jongeren wordt de komende jaren alleen maar groter. De overheid zet immers zwaar in op profilering va onderwijsinstellingen. Iedere instelling moet dus goed weten op basis waarvan jongeren hun studiekeuze bepalen. De nieuwste editie van het NSKO, Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011, is verschenen en biedt hierover basisinformatie.

Lees blogbericht

Uit de adviespraktijk: Op zoek naar risicokapitaal

9 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Ondernemerschap

Onder de titel ‘Uit de adviespraktijk’ worden in de komende maanden een aantal vraagstukken van (startende) MKB-ondernemers op dit weblog geplaatst. Het gaat om cases die zich de afgelopen periode in onze adviespraktijk hebben voorgedaan. Dit is het tweede weblog in deze serie. Het onderwerp luidt als volgt: Op zoek naar risicokapitaal.

Lees blogbericht

Expertpanel kritisch over OCW beleid hoger onderwijs in het buitenland

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Veel Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn in meer of mindere mate ook actief in het buitenland. Het juridische kader waarbinnen deze activiteiten mogen worden ontplooid is echter allerminst helder. Dit is met name het geval indien onderwijsactiviteiten in het buitenland worden gewaardeerd met een in Nederland erkende graad.

Lees blogbericht

Leven Lang Leren vogelvrij?

9 jaar geleden —

Jos de Gooijer De Stichting van de Arbeid heeft in juni 2011 de Beleidsagenda 2020 gepresenteerd. Deze haakt in op het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010. Centraal in de beleidsagenda staan participatie en inzetbaarheid van oudere werknemers. Uitgangspunt daarbij is het investeren in alle generaties. Dat betekent dat afgerekend wordt met het ontzien van oudere werknemers.

Lees blogbericht

Van ketenreview naar ander eigenaarschap in het hoger onderwijs?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Rob van der Hoorn ‘Hogescholen en bedrijven/organisaties (bedrijfsleven) hebben elkaar nodig om de vraag naar en het aanbod van opleidingen op elkaar af te stemmen. Scholen en bedrijfsleven vormen met elkaar een keten, waarin beide partijen aan onderwijskwaliteit werken.’

Lees blogbericht

Certificering Openbare Bibliotheken

9 jaar geleden — Certificering, Kunsteducatie en bibliotheken

Willem van Raaijen Vanaf 2006 bestaat er een door de Vereniging Openbare Bibliotheken (hierna: VOB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten op basis van het INK-model ontwikkelde certificeringsregeling ten behoeve van de Openbare Bibliotheken.

Lees blogbericht

Effectiviteit duaal hoger onderwijs onderzocht

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Ger Broers Zowel overheid als hoger onderwijs, in het bijzonder het hoger beroepsonderwijs, proberen sinds de jaren negentig van de vorige eeuw om via experimenten het duaal hoger onderwijs te stimuleren. Kenmerkend voor deze vorm van onderwijs is dat leren op de onderwijsinstelling én leren op de werkplek geïntegreerd worden, hetgeen moet leiden tot een effectieve leeromgeving voor de  student.

Lees blogbericht

Uit de adviespraktijk: Het belang van een kompas

9 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Ondernemerschap

Onder de titel ‘Uit de adviespraktijk’ worden in de komende maanden een aantal vraagstukken van (startende) MKB-ondernemers  op dit weblog geplaatst. Het gaat om cases die zich de afgelopen periode in onze adviespraktijk hebben voorgedaan. Het vraagstuk van deze weblog luidt als volgt: Hoe breng ik mijn idee op de markt?

Lees blogbericht

Hoe verder met EVC?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren

Fred de Bruijn “Gaan we nog door met EVC, en zo ja hoe dan?” Deze vraag zal menig onderwijsbestuurder zich al hebben gesteld. En anders komt die vraag de komende tijd wel. Veel EVC-aanbieders worstelen immers met de vraag hoe ze verantwoord door kunnen blijven gaan met EVC. De landelijke vraag naar EVC-trajecten is weliswaar substantieel en het potentieel is nog veel groter. Maar ook het aanbod aan EVC-aanbieders is heel groot. En de meeste EVC-aanbieders hebben een breed aanbod aan EVC-procedures. Daardoor is bij veel aanbieders het aantal gerealiseerde EVC-trajecten bedrijfseconomisch niet haalbaar. Maar ook de kwaliteit kan dan in de knel komen. Immers, als de EVC-organisatie en de assessoren te weinig ‘vlieguren’ maken, komt dat de kwaliteit van EVC niet ten goede.

Lees blogbericht

Kennis van hoger onderwijswetgeving ook voor commerciële hbo-instellingen van belang

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Wienke Blomen Samen met de NRTO (De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, v.h. Paepon) heeft Hobéon recent het initiatief genomen voor een aantal workshops ‘Capita Selecta WHW’. Deze zijn speciaal samengesteld voor managers en bestuurders van commerciële hoger onderwijsinstellingen.

Lees blogbericht

'Meten is weten' of toch niet helemaal?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs

Rob van der Hoorn In navolging van de minimum lesuren norm in het voortgezet onderwijs als bewijs voor het feit dat leerlingen voldoende ‘les krijgen’, is ook in het hoger onderwijs de roep om inzage in het aantal contacturen tussen student en docent duidelijk hoorbaar. Niet in de laatste plaats is het de politiek, Tweede Kamer en de staatssecretaris, die willen dat studenten een minimale hoeveelheid lessen krijgen aangereikt. In de nieuwe Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO wordt de vraag naar het aantal contacturen expliciet gesteld en de Inspectie voor het Onderwijs hernieuwt het onderzoek naar deze vraag dat reeds in 2007 werd uitgevoerd.

Lees blogbericht