Individuele beoordeling bij groepswerk

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Bij groepsopdrachten vormt meeliftgedrag nogal eens een probleem voor studenten en docenten. De beoordeling van de individuele student is ook bij groepswerk zeer goed mogelijk. Zie hieronder een aantal suggesties.

Lees blogbericht

Objectiviteit in beoordelen

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert In het beoordelen moet objectiviteit worden beschouwd als iets waar in zo groot mogelijke mate naar gestreefd moet worden. Subjectiviteit is onvermijdelijk, met name waar het gaat om de toepassing van de beoordelingscriteria.

Lees blogbericht

Wat gaan we toetsen en wanneer gaan we toetsen?

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Men moet eerst weten wat men wil toetsen en daarna pas de betreffende opleidingseenheid inrichten. Meestal gebeurt dit in omgekeerde volgorde: men formuleert doelen, richt het programma in en ten slotte bezint men zicht op het toetsen en beoordelen.

Lees blogbericht

Profilering en innovatie bestaande opleidingen leidend in nieuwe beleidsregel

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Per 1 november 2012 is een nieuwe versie van de zogenaamde ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’ in werking getreden. Deze beleidsregel bevat de procedure en voorschriften waaraan bekostigde instellingen moeten voldoen bij het aanvragen van nieuwe of bij het verplaatsen van bestaande opleidingen. Met de nieuwe beleidsregel wordt duidelijk meer dan in het verleden aangestuurd op innovatie van bestaande opleidingen. Het beleid ten aanzien van nieuwe opleidingen blijft restrictief. In deze bijdrage stippen we kort de belangrijkste wijzigingen aan.   

Lees blogbericht

Het toetsen van kennis?

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Robert Stapert In beroepsopleidingen is het afzonderlijk toetsen van ‘kennis’ een nogal betekenisloze meting. Bovendien weet men bij het afzonderlijk toetsen van ‘kennis’ nooit zeker of men ‘kennis’ meet dan wel ‘het geheugen’. Waar het werkelijk om moet gaan, is de toepassing van kennis.

Lees blogbericht

Over toetsen en beoordelen

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Robert Stapert ‘Toetsen & beoordelen’ heeft betrekking op elk product en elk gedrag van een student dat door de opleiding wordt gemeten, waarna vervolgens de beoordeling van dat gerealiseerde product of gedrag leidt tot het al dan niet toekennen van EC’s.

Lees blogbericht

Kwaliteitszorg: doen we de goede dingen goed?

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Dat is waar het bij interne kwaliteitszorg in feite om draait. Het hangt sterk af van de cultuur binnen een instelling of zij zich die vragen stelt en of zij systematisch zoekt naar de antwoorden en daar vervolgens serieus mee omgaat.  

Lees blogbericht

Vakmanschap staat voorop!

8 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Hanneke Bleijs Op woensdag10 oktober jl. was de Philharmonie te Haarlem het toneel voor het jaarlijks kennissymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het thema: ‘Historisch Metselwerk’. Omdat Hobéon intensief betrokken is bij de Erkenningsregeling voor Restauratievoegbedrijven, bemanden Miranda Maring en ik samen met de Vereniging voor Nederlandse Voegbedrijven (VNV) een stand op het beursgedeelte van dit  geslaagde en zeer druk bezochte symposium.

Lees blogbericht

NSKO 2012: Gedifferentieerde ketenaanpak op basis van loopbaanankers

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Studiekeuze

Fred de Bruijn Sinds 2008 brengt Hobéon samen met Markteffect en Icares jaarlijks het Nationaal Studiekeuze Onderzoek Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) uit. Het NSKO laat zien welke keuzes jongeren maken ten aanzien van een studie in het hoger onderwijs. Dit jaar is het NSKO uitgebreid met onderliggende drijfveren voor die keuzes. Daarvoor is gebruik gemaakt van de acht zogeheten loopbaanankers van Schein. De hierop gebaseerde analyses bieden een schat aan informatie voor allen die een rol spelen in het boeien en binden van jongeren voor en in het hoger onderwijs: de instellingen zelf, het toeleverend onderwijs en de werkveldpartners.

Lees blogbericht

Investeren in docentenkwaliteit: zoeken naar de balans

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Fred de Bruijn Wie de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september analyseert, valt tenminste één onderwerp op waarover grote overeenstemming lijkt te bestaan. Ondanks of misschien wel juist in deze economisch moeilijke tijd moet worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek. De kwaliteit van docenten is daarvoor de hoeksteen. Al eerder dit jaar spraken de hoger-onderwijskoepels met staatssecretaris Zijlstra af hierin ook zelf te investeren. De vraag is of de veelheid aan voornemens automatisch tot betere docentenkwaliteit leidt.

Lees blogbericht

Het onderwijs in de verkiezingsprogramma's; Nederland innoveert

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Rob van der Hoorn Na de val van het Kabinet Rutte maken de politieke partijen zich op voor verkiezingen op 12 september. De partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s inmiddels gepresenteerd en ondanks de vakantieperiode wordt er druk geflyerd en zijn de politieke leiders overal te zien en te horen. De verkiezingsstrijd barst los.    

Lees blogbericht

De Academische Pabo: Juf (en meester) komt van de universiteit

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Primair onderwijs, Studiekeuze

Conny Ouwerkerk Door Conny Ouwerkerk en Ruud van der Herberg In 2008 zijn de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht samen gestart met de eerste Academische Pabo van Nederland. Inmiddels wordt deze bachelor, die zowel aan de eindtermen van een wo-bachelor Onderwijskunde als aan die van een hbo-bachelor leraar primair onderwijs voldoet, door verschillende onderwijsinstellingen (in een iets andere variant, meestal met een bachelor Pedagogiek) aangeboden. De studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Utrecht zijn afgelopen week afgestudeerd. Uit handen van staatsecretaris Zijlstra, een sterk voorstander van deze opleiding, ontvingen zij hun diploma.

Lees blogbericht

Samenwerken in de restauratieketen

8 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Sinds de crisis in de bouw toesloeg zoeken de spelers uit deze branche naar mogelijkheden om inkomsten te blijven genereren. In hun zoektocht komen deze partijen, bijvoorbeeld afkomstig uit de nieuwbouw regelmatig uit bij de restauratiebranche (omdat die markt minder geraakt lijkt door de crisis). Nu de concurrentie binnen de restauratiebranche toeneemt, wordt het steeds meer van belang dat deskundige partijen zich kunnen onderscheiden op kwaliteit. Dat kunnen zij op basis van ‘restauratiespecifieke expertise’ en ‘kennis van de keten’. Dit zijn naar de mening van Hobéon de twee kern-eigenschappen die verlangd worden van een bedrijf dat of persoon die restaureert op niveau.

Lees blogbericht

Nieuw EVC Convenant: doorstart of eindspel?

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Leven lang leren

Fred de Bruijn Gisteren ondertekenden overheid en Stichting van de Arbeid het nieuwe EVC Convenant. Voluit: Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument evc als onderdeel van een leven lang leren. De timing was betekenisvol: het oude convenant bestond sinds 2006. EVC heeft zich sindsdien fors ontwikkeld aan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. Tijd om te balansen en op basis daarvan een aangescherpte doorstart te maken met een nieuw Convenant. Zou je zeggen.

Lees blogbericht

De accreditatie van Associate degree opleidingen

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, MBO, Wetgeving in het hoger onderwijs

Daniëlle de Koning In 2005 is gestart met de eerste pilotronde voor Associate degree opleidingen (Ad). In februari 2012 is, na een proefperiode van enkele jaren, besloten om de Associate degree definitief in te voeren als onderdeel van het Nederlandse onderwijsbestel. Dit zal vanaf 1 september 2013 het geval zijn. Tot de definitieve invoering wordt gewerkt met pilots. Inmiddels zijn we aanbeland bij pilotronde 5+ waarvoor instellingen hun aanvraag tot en met 17 september 2012 kunnen indienen.

Lees blogbericht

Toetsing van opleidingsscholen

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Veel lerarenopleidingen worden omringd door partnerschappen van opleidingsscholen waar studenten, leraren in spé, het vak leren. In de opleidingsscholen, zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs, wordt tot circa 40% van het curriculum van een lerarenopleiding gerealiseerd. Dit geldt zowel voor Pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen als voor masterlerarenopleidingen in het hbo en de universiteit. Die 40% is in hoofdzaak het praktijk- c.q. stagegedeelte van de opleiding, maar bevat vaak ook elementen van vakkennis en onderzoek.

Lees blogbericht

De kwaliteit van docenten borgen

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Fred de Bruijn Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat een docent een ‘alleskunner’ was. Lesgeven, groepen begeleiden, afstudeerders beoordelen, toetsen ontwikkelen en ga zo maar door. Maar die vanzelfsprekendheid wordt minder, want het docentschap stelt steeds hogere eisen aan professionals.

Lees blogbericht

Het Catshuis overleg: toch niet alleen maar bezuinigen?

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Ondernemerschap

Rob van der Hoorn Nadat eind 2011 het CPB officieel bekend maakte dat Nederland in een economische recessie terecht was gekomen, besloot het kabinet om nog even te wachten op de volgende mededeling van de rekenmeesters alvorens te besluiten dat extra bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om het vaderlandse huishoudboekje te laten voldoen aan de Europese normen.

Lees blogbericht

Duurzaam onderwijs: Engeland aan kop!

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Duurzaamheid

Fokke Brouwer In 2005, bij de start van de United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD 2005-2014), lanceerde Hefce (Higher Education Funding Council for England) haar visie om de hoger onderwijssector in Engeland leidend te laten zijn in de transitie naar een duurzame samenleving. Met nog twee jaar te gaan is het interessant een kijkje over de grens te nemen. Engeland blijkt een voorloper in Europa te zijn waar het gaat om coördinatie en prioriteit van duurzaam onderwijs.

Lees blogbericht

Clusterbeoordelingen in het hoger onderwijs

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Het nieuwe accreditatiestelsel in het hoger onderwijs zal naar verwachting met ingang van het cursusjaar 2012-2013 clusterbeoordeling van opleidingen als leidend principe gaan hanteren. Er is toegezegd dat reeds gemaakte afspraken en getekende contracten geëerbiedigd worden en ook is er een overgangsregeling in de maak, maar de NVAO heeft al aangekondigd dat afzonderlijke beoordelingen hoge uitzondering zullen zijn.

Lees blogbericht