Opleiden is vooruitzien

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Regeren is vooruitzien. Je kunt alleen meester zijn over de situatie als je vooruitkijkt. Dat geldt voor regeren, maar ook voor opleiden. Een open deur? Dat is zeer de vraag. Een aantal ontwikkelingen vraagt in versnelde mate actie van opleiders, maar ook van het bedrijfsleven en de overheid.

Lees blogbericht

Naar doelmatig en toekomstgericht beroepsonderwijs

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Conny Ouwerkerk In samenwerking met Marvin Leerdam Net als in het hoger onderwijs (ho), werkt  ook het mbo  aan doelmatigheid van het opleidingsaanbod. De uitwerking van doelmatigheid verschilt echter sterk: het mbo heeft nu vooral een regionale focus en het ho een bovenregionale of zelfs een landelijke. En in het mbo wordt onderling veel 'uitgeruild', terwijl in het ho vooralsnog de nadruk ligt op de beoordeling van de doelmatigheid van het aanbieden van nieuwe opleidingen.

Lees blogbericht

Opleiden in de school: betere leraren en betere scholen?

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Primair onderwijs

Rianne Versluis   Hobéon is opnieuw nauw betrokken bij het uitvoeren van audits bij de opleidingen voor leraar basisonderwijs en tweede- en eerstegraads leraar. Deze lerarenopleidingen werken nauw samen met stagescholen en geven invulling aan werkplekleren. Nu, leidt deze samenwerkig daadwerkelijk tot betere leraren en betere scholen?     

Lees blogbericht

Certificering openbare bibliotheken 2014-2017

7 jaar geleden — Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Kunsteducatie en bibliotheken

Willem van Raaijen De certificeringsregeling voor de openbare bibliotheken gaat, na de uitvoering van een aantal pilots eerder dit jaar, binnenkort de derde ronde in voor een cyclus van vier jaar. Forse aanpassingen zoals het rigoureus schrappen in de hoeveelheid normeisen moeten de regeling passend  maken bij de fase waarin de bibliotheken nu verkeren.

Lees blogbericht

Schoolleidersregister PO (SRPO) belangrijk voor opleidingen en assessment(bureaus).

7 jaar geleden — Certificering, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, o.a. verantwoordelijk voor primair en voortgezet onderwijs en het lerarenregister, heeft  in juni 2013 het officiële startsein gegeven voor het Schoolleidersregister PO (SRPO). Hiermee heeft het primair onderwijs een krachtig instrument in handen voor verdere  professionaliseringvan de sector.De staatssecretaris geeft verder uitvoering aan het bestuursakkoord tussen PO Raad en OCW uit 2012, o.a.: het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders.

Lees blogbericht

Hoe duurzaam is het voortgezet onderwijs?

7 jaar geleden — Advisering, Certificering, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Duurzaamheid

Fokke Brouwer Zoals bekend is Hobéon al geruime tijd werkzaam op het gebied van advies en certificering van duurzame ontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in toenemende mate ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo vindt momenteel de certificering plaats van alle opleidingen bij Avans Hogeschool ten behoeve van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs en beoordelen we in het najaar van 2014 de sector Techniek en Mobiel van het ROC Aventus op het gebied van duurzaamheid aan de hand van het beoordelingskader Duurzaam MBO.

Lees blogbericht

Mensen & Maatwerk - Reactie Hobéon op rapport Expertgroep Protocol

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Recent bracht de Vereniging Hogescholen het rapport ‘Beoordelen is mensenwerk’ van de expertgroep Protocol uit. De expertgroep kreeg van de Vereniging Hogescholen opdracht om de wenselijkheid en mogelijkheid te verkennen van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en te adviseren over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen. De expertgroep stond onder het voorzitterschap van dr. Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.In onze evaluatiepraktijk in het hbo komen wij dagelijks in aanraking met toets(kwaliteits)beleiden de uitvoering ervan. Vanuit die praktijk reageren wij op een aantal conclusies en aanbevelingen van de commissie.Wij starten met een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen van de expertgroep Protocol.

Lees blogbericht

Deeltijdonderwijs biedt particuliere aanbieders kansen

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Leven lang leren

Wes Wierda In maart van dit jaar bracht de adviescommissie Rinnooy Kan haar adviesrapport uit over deeltijdonderwijs. Minister Bussemaker had de adviescommissie gevraagd onderzoek te doen naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden. Aanleiding voor dit onderzoek was de daling van het aantal volwassenen aan het (bekostigde) deeltijd onderwijs, terwijl er in Nederland een toenemende vraag is naar hoger opgeleiden en naar mogelijkheden voor leven lang leren.

Lees blogbericht

Zicht op Kwaliteit van Excellentie

7 jaar geleden — Excellentie, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Ruud van der Herberg Excellentie is ‘hot’. Politici struikelen over elkaar om excellentie-initiatieven in primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs te promoten. Met de minister en de staatssecretaris voorop. In het ‘afbouw-jaar’ van het Sirius programma worden veel activiteiten georganiseerd om excellentie c.q. honoursprogramma’s te verduurzamen of meer profiel te geven. Denk aan de Dag van de Excellentie op 20 juni a.s. in Den Haag, georganiseerd door Science Guide en Sirius, en de Summit Excellentie op 2 oktober a.s. te Amsterdam, georganiseerd door Sirius en Hogeschool van Amsterdam.

Lees blogbericht

Tweede Kamer corrigeert voorstel: examencommissies niet verantwoordelijk voor organisatie tentamens

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks In februari 2014 schreef ik in een weblogbijdrage over een voorstel tot wijziging van de hoger onderwijswetgeving. Ik uitte daarin mijn bezwaren tegen een voorstel om examencommissies verantwoordelijk te maken voor de  organisatie van en de procedures voor het afnemen van tentamens en examens. Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het onderliggende wetvoorstel. Onderdeel van het aangenomen voorstel is een door de Tweede Kamer aangebrachte wijziging die helderheid verschaft over de rol van examencommissies.

Lees blogbericht

Nieuwe arbowet multi-interpretabel

7 jaar geleden — Certificering, Hobéon SKO

Paul van Embden Er wordt reeds sinds enkele jaren op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan een nieuw certificatiestelsel voor arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en arbeids- & organisatiedeskundigen, inclusief een nieuwe arbeids- omstandighedenregeling. Dit stelt ook andere eisen aan certificerende instellingen. Inmiddels is het 2014. Wordt er op tijd een nieuwe versie van de regeling vastgesteld door SZW? 

Lees blogbericht

Clustervisitaties vanuit dubbele invalshoek

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Op dit moment is de discussie over de toekomstige opzet van de visitaties in het hoger onderwijs volop gaande. Een deel van het debat lijkt uitermate praktisch. Daar gaat het om de indeling van visitatiegroepen: welke opleidingen brengen we samen in welke visitatiegroep? Het debat over die indeling maakt echter twee verschillende invalshoeken van opleidingskwaliteit zichtbaar en met name het spanningsveld tussen die twee.   

Lees blogbericht

Voorstel wijziging wetgeving examencommissies slaat de plank mis

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks In 2010 zijn door de Wet versterking besturing de wettelijke bepalingen inzake examencommissies ingrijpend herzien. Met de wijzigingen werd de positie van de examencommissie versterkt en werd (vrij naar onderwijsinspectie) een transitie van de examencommissie van boekhouder naar (ook) het wakend oog beoogd. Het uitgangspunt bij de wetswijzigingen in 2010 was (volgens de toelichting bij de wetgeving) “het vergroten van de onafhankelijkheid en deskundigheid van de examencommissie.” Een taakverschuiving (verbreding) “van procedure naar kwaliteit” werd beoogd.

Lees blogbericht

Samenhang en verschil tussen clustergewijze accreditatie, clusters en visitatiegroepen in het hbo

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vanaf 1 januari 2014 treedt (getrapt) de Wet versterking kwaliteitsborgen hoger onderwijs (hierna: WVK)  in werking.Onderdeel van deze wet is onder meer de invoering van clustergewijze accreditatie in het hoger onderwijs. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn alle instellingen per brief geïnformeerd over de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. De brief en de (inwerkingtreding van) wetswijzigingen blijkt veel vragen op te roepen.

Lees blogbericht

Nieuwe perspectieven op kwaliteit en kwaliteitszorg in het onderwijs

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn “Ik ben zo langzamerhand meer tijd kwijt aan verantwoording dan aan onderwijs”, verzuchtte onlangs een mbo-docent, toen we een gesprek voerden over de kwaliteit van zijn opleiding. Docenten, bestuurders en managers: allemaal stellen ze zich de vraag of de balans tussen onderwijs verzorgen en het toezicht daarop, tussen kwaliteit realiseren en kwaliteit verantwoorden intern of extern, niet te zeer is doorgeslagen. 

Lees blogbericht

Uitvoeringskwaliteit van adviserende disciplines in de monumentenzorg laat zich niet in richtlijn vastleggen

7 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Miranda Maring In de monumentenzorg bestaat een groot aantal systemen om de kwaliteit van restauraties te borgen. De systemen zijn tot stand gekomen op initiatief van uiteenlopende branches en verschillen daarom onderling sterk. Ze zijn in grote lijnen onder te verdelen in regelingen voor bedrijfserkenning en voor persoonserkenning. De verzamelterm die ervoor gebruikt wordt is BRL (beoordelingsrichtlijn). De uitvoeringskwaliteit is meestal vastgelegd in een uitvoeringsrichtlijnen (URL). Niet elke vorm van uitvoeringskwaliteit kan echter in een uitvoeringsrichtlijn vastgelegd worden. Dit geldt met name voor het eindproduct van restauratiearchitecten-bureaus en van monumentenadviesbureaus.

Lees blogbericht

Waar is het beroepsonderwijs in de Trouw Duurzame 100?

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Duurzaamheid, Onderzoek in het hbo

Fokke Brouwer Voor duurzaamheidsadepten is de bekendmaking van deTrouw Duurzame 100 ieder jaar weer een feest. Het is een viering van de duurzame daadkracht die ons land rijk is. En die hebben we hard nodig, getuige het eerder deze week verschenen rapport ‘Vergroenen en verdienen' van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om die duurzame daadkracht te blijven cultiveren, is er een belangrijke rol weggelegd voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Laat nu juist het beroepsonderwijs schitteren door afwezigheid in de ranglijst.                                                                 Dat dreigt het feest te bederven.

Lees blogbericht

Ontwerpgericht onderzoek past bij hogescholen

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Onderzoek in het hbo

Remke Klapwijk Gaan hogescholen het voortouw nemen in ontwerpgericht onderzoek en de kloof tussen onderzoek en praktijk dichten? Wetenschappelijk onderzoek is niet langer voorbehouden aan universiteiten met eeuwenlange onderzoekstradities. Wereldwijd zijn er steeds meer onderwijsinstellingen die onderwijs combineren met onderzoek (Hazelkorn 2004). Deze nieuwkomers hebben met elkaar gemeen dat zij de praktijkwaarde van onderzoek van groot belang achten. Ze willen geen onderzoek om het onderzoek, maar zorgen voor innovatie in het werkveld en het opleiden van reflectieve professionals. De opkomst van praktijkgericht onderzoek aan onze hogescholen past in deze trend.

Lees blogbericht

Kwaliteit van Excellentie zichtbaar maken

8 jaar geleden — Excellentie, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Naast een grote accreditatieportefeuille in het hoger onderwijs is Hobéon ook actief in andere certificeringsschema’s. Zo heeft Hobéon een aantal persoonscertificeringsschema’s voor bijvoorbeeld risicorijke beroepen die deels vallen onder de Raad voor Accreditatie. Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan persoonscertificering toe. Denk daarbij aan examinatoren, assessoren en interne auditoren in het onderwijs.

Lees blogbericht

Opleiden in de School: kritische succesfactoren

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders 2013 (Velon 2013) verzorgde Hobéon*, een presentatie over het belang, de opzet en de opbrengsten van de (thema) audits in het kader van Opleiden in de School. In deze weblogbijdrage komen de belangrijkste bevindingen van de tot nu toe uitgevoerde audits bij opleidingsscholen aan de orde.

Lees blogbericht