Tweede Kamer corrigeert voorstel: examencommissies niet verantwoordelijk voor organisatie tentamens

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks In februari 2014 schreef ik in een weblogbijdrage over een voorstel tot wijziging van de hoger onderwijswetgeving. Ik uitte daarin mijn bezwaren tegen een voorstel om examencommissies verantwoordelijk te maken voor de  organisatie van en de procedures voor het afnemen van tentamens en examens. Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het onderliggende wetvoorstel. Onderdeel van het aangenomen voorstel is een door de Tweede Kamer aangebrachte wijziging die helderheid verschaft over de rol van examencommissies.

Lees blogbericht

Nieuwe arbowet multi-interpretabel

6 jaar geleden — Certificering, Hobéon SKO

Paul van Embden Er wordt reeds sinds enkele jaren op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan een nieuw certificatiestelsel voor arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en arbeids- & organisatiedeskundigen, inclusief een nieuwe arbeids- omstandighedenregeling. Dit stelt ook andere eisen aan certificerende instellingen. Inmiddels is het 2014. Wordt er op tijd een nieuwe versie van de regeling vastgesteld door SZW? 

Lees blogbericht

Clustervisitaties vanuit dubbele invalshoek

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Op dit moment is de discussie over de toekomstige opzet van de visitaties in het hoger onderwijs volop gaande. Een deel van het debat lijkt uitermate praktisch. Daar gaat het om de indeling van visitatiegroepen: welke opleidingen brengen we samen in welke visitatiegroep? Het debat over die indeling maakt echter twee verschillende invalshoeken van opleidingskwaliteit zichtbaar en met name het spanningsveld tussen die twee.   

Lees blogbericht

Voorstel wijziging wetgeving examencommissies slaat de plank mis

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks In 2010 zijn door de Wet versterking besturing de wettelijke bepalingen inzake examencommissies ingrijpend herzien. Met de wijzigingen werd de positie van de examencommissie versterkt en werd (vrij naar onderwijsinspectie) een transitie van de examencommissie van boekhouder naar (ook) het wakend oog beoogd. Het uitgangspunt bij de wetswijzigingen in 2010 was (volgens de toelichting bij de wetgeving) “het vergroten van de onafhankelijkheid en deskundigheid van de examencommissie.” Een taakverschuiving (verbreding) “van procedure naar kwaliteit” werd beoogd.

Lees blogbericht

Samenhang en verschil tussen clustergewijze accreditatie, clusters en visitatiegroepen in het hbo

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vanaf 1 januari 2014 treedt (getrapt) de Wet versterking kwaliteitsborgen hoger onderwijs (hierna: WVK)  in werking.Onderdeel van deze wet is onder meer de invoering van clustergewijze accreditatie in het hoger onderwijs. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn alle instellingen per brief geïnformeerd over de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. De brief en de (inwerkingtreding van) wetswijzigingen blijkt veel vragen op te roepen.

Lees blogbericht

Nieuwe perspectieven op kwaliteit en kwaliteitszorg in het onderwijs

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn “Ik ben zo langzamerhand meer tijd kwijt aan verantwoording dan aan onderwijs”, verzuchtte onlangs een mbo-docent, toen we een gesprek voerden over de kwaliteit van zijn opleiding. Docenten, bestuurders en managers: allemaal stellen ze zich de vraag of de balans tussen onderwijs verzorgen en het toezicht daarop, tussen kwaliteit realiseren en kwaliteit verantwoorden intern of extern, niet te zeer is doorgeslagen. 

Lees blogbericht

Uitvoeringskwaliteit van adviserende disciplines in de monumentenzorg laat zich niet in richtlijn vastleggen

7 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Miranda Maring In de monumentenzorg bestaat een groot aantal systemen om de kwaliteit van restauraties te borgen. De systemen zijn tot stand gekomen op initiatief van uiteenlopende branches en verschillen daarom onderling sterk. Ze zijn in grote lijnen onder te verdelen in regelingen voor bedrijfserkenning en voor persoonserkenning. De verzamelterm die ervoor gebruikt wordt is BRL (beoordelingsrichtlijn). De uitvoeringskwaliteit is meestal vastgelegd in een uitvoeringsrichtlijnen (URL). Niet elke vorm van uitvoeringskwaliteit kan echter in een uitvoeringsrichtlijn vastgelegd worden. Dit geldt met name voor het eindproduct van restauratiearchitecten-bureaus en van monumentenadviesbureaus.

Lees blogbericht

Waar is het beroepsonderwijs in de Trouw Duurzame 100?

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Duurzaamheid, Onderzoek in het hbo

Fokke Brouwer Voor duurzaamheidsadepten is de bekendmaking van deTrouw Duurzame 100 ieder jaar weer een feest. Het is een viering van de duurzame daadkracht die ons land rijk is. En die hebben we hard nodig, getuige het eerder deze week verschenen rapport ‘Vergroenen en verdienen' van het Planbureau voor de Leefomgeving. Om die duurzame daadkracht te blijven cultiveren, is er een belangrijke rol weggelegd voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Laat nu juist het beroepsonderwijs schitteren door afwezigheid in de ranglijst.                                                                 Dat dreigt het feest te bederven.

Lees blogbericht

Ontwerpgericht onderzoek past bij hogescholen

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Onderzoek in het hbo

Remke Klapwijk Gaan hogescholen het voortouw nemen in ontwerpgericht onderzoek en de kloof tussen onderzoek en praktijk dichten? Wetenschappelijk onderzoek is niet langer voorbehouden aan universiteiten met eeuwenlange onderzoekstradities. Wereldwijd zijn er steeds meer onderwijsinstellingen die onderwijs combineren met onderzoek (Hazelkorn 2004). Deze nieuwkomers hebben met elkaar gemeen dat zij de praktijkwaarde van onderzoek van groot belang achten. Ze willen geen onderzoek om het onderzoek, maar zorgen voor innovatie in het werkveld en het opleiden van reflectieve professionals. De opkomst van praktijkgericht onderzoek aan onze hogescholen past in deze trend.

Lees blogbericht

Kwaliteit van Excellentie zichtbaar maken

7 jaar geleden — Excellentie, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Naast een grote accreditatieportefeuille in het hoger onderwijs is Hobéon ook actief in andere certificeringsschema’s. Zo heeft Hobéon een aantal persoonscertificeringsschema’s voor bijvoorbeeld risicorijke beroepen die deels vallen onder de Raad voor Accreditatie. Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan persoonscertificering toe. Denk daarbij aan examinatoren, assessoren en interne auditoren in het onderwijs.

Lees blogbericht

Opleiden in de School: kritische succesfactoren

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders 2013 (Velon 2013) verzorgde Hobéon*, een presentatie over het belang, de opzet en de opbrengsten van de (thema) audits in het kader van Opleiden in de School. In deze weblogbijdrage komen de belangrijkste bevindingen van de tot nu toe uitgevoerde audits bij opleidingsscholen aan de orde.

Lees blogbericht

Toekomst van de Techniekopleidingen

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Studiekeuze, Doelmatigheid

Conny Ouwerkerk Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat er weer meer aandacht is voor techniekopleidingen. Het gebrek aan technici en de noodzaak van de aansluiting op de behoefte in de praktijk kwamen wederom breed in het nieuws. Die berichtgeving gaat veelal voorbij aan de vele ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het reduceren van de bachelors in het technische hbo–aanbod tot vier brede basis opleidingen. In dit weblog geven we een overzicht van de maatregelen en de actuele stand van zaken.

Lees blogbericht

Missie en focus van hbo-onderzoek: van kennisvragen naar handelingsvragen?

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn Een concrete, onderscheidende missie en focus van kenniscentra en lectoraten is het fundament voor goed onderzoek. Fundament voor onderzoek met meerwaarde naar het onderwijs en de maatschappelijke omgeving. In recente evaluaties van kenniscentra zien we een interessante ontwikkeling van die missie en die focus.

Lees blogbericht

Overzicht aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving hoger onderwijs

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Studiekeuze, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks De start van een nieuw kabinet, een nieuwe minister van OCW en een nieuw jaar is een mooie aanleiding om aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving op een rijtje te zetten. Zoals u zult kunnen opmaken uit onderstaande bijdrage staan in 2013 op veel fronten voor de dagelijkse praktijk relevante wijzigingen op stapel.

Lees blogbericht

Het delen van jarenlang opgebouwde kennis en nieuw verworven kennis

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Studiekeuze, Ondernemerschap

Rob van der Hoorn Er is door Capgemini een steen gegooid door de ruiten van het loongebouw. Voorstellen om oudere werknemers een beetje in te laten leveren, en de gestaalde kaders zijn weer wakker. En dat net na een o zo rustige jaarwisseling. ‘Dit is onderdeel van de totaalvernietiging van de oudere werknemer’, zo laat bestuurder Castelein van vakbond De Unie optekenen in het Financieel Dagblad van 8 januari 2013. Wat een wreed begin van 2013.

Lees blogbericht

Individuele beoordeling bij groepswerk

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Bij groepsopdrachten vormt meeliftgedrag nogal eens een probleem voor studenten en docenten. De beoordeling van de individuele student is ook bij groepswerk zeer goed mogelijk. Zie hieronder een aantal suggesties.

Lees blogbericht

Objectiviteit in beoordelen

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert In het beoordelen moet objectiviteit worden beschouwd als iets waar in zo groot mogelijke mate naar gestreefd moet worden. Subjectiviteit is onvermijdelijk, met name waar het gaat om de toepassing van de beoordelingscriteria.

Lees blogbericht

Wat gaan we toetsen en wanneer gaan we toetsen?

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Men moet eerst weten wat men wil toetsen en daarna pas de betreffende opleidingseenheid inrichten. Meestal gebeurt dit in omgekeerde volgorde: men formuleert doelen, richt het programma in en ten slotte bezint men zicht op het toetsen en beoordelen.

Lees blogbericht

Profilering en innovatie bestaande opleidingen leidend in nieuwe beleidsregel

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Per 1 november 2012 is een nieuwe versie van de zogenaamde ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’ in werking getreden. Deze beleidsregel bevat de procedure en voorschriften waaraan bekostigde instellingen moeten voldoen bij het aanvragen van nieuwe of bij het verplaatsen van bestaande opleidingen. Met de nieuwe beleidsregel wordt duidelijk meer dan in het verleden aangestuurd op innovatie van bestaande opleidingen. Het beleid ten aanzien van nieuwe opleidingen blijft restrictief. In deze bijdrage stippen we kort de belangrijkste wijzigingen aan.   

Lees blogbericht