Ontwerpgericht onderzoek past bij hogescholen

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Onderzoek in het hbo

Remke Klapwijk Gaan hogescholen het voortouw nemen in ontwerpgericht onderzoek en de kloof tussen onderzoek en praktijk dichten? Wetenschappelijk onderzoek is niet langer voorbehouden aan universiteiten met eeuwenlange onderzoekstradities. Wereldwijd zijn er steeds meer onderwijsinstellingen die onderwijs combineren met onderzoek (Hazelkorn 2004). Deze nieuwkomers hebben met elkaar gemeen dat zij de praktijkwaarde van onderzoek van groot belang achten. Ze willen geen onderzoek om het onderzoek, maar zorgen voor innovatie in het werkveld en het opleiden van reflectieve professionals. De opkomst van praktijkgericht onderzoek aan onze hogescholen past in deze trend.

Lees blogbericht

Kwaliteit van Excellentie zichtbaar maken

5 jaar geleden — Excellentie, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Naast een grote accreditatieportefeuille in het hoger onderwijs is Hobéon ook actief in andere certificeringsschema’s. Zo heeft Hobéon een aantal persoonscertificeringsschema’s voor bijvoorbeeld risicorijke beroepen die deels vallen onder de Raad voor Accreditatie. Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan persoonscertificering toe. Denk daarbij aan examinatoren, assessoren en interne auditoren in het onderwijs.

Lees blogbericht

Opleiden in de School: kritische succesfactoren

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders 2013 (Velon 2013) verzorgde Hobéon*, een presentatie over het belang, de opzet en de opbrengsten van de (thema) audits in het kader van Opleiden in de School. In deze weblogbijdrage komen de belangrijkste bevindingen van de tot nu toe uitgevoerde audits bij opleidingsscholen aan de orde.

Lees blogbericht

Toekomst van de Techniekopleidingen

5 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Studiekeuze, Doelmatigheid

Conny Ouwerkerk Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat er weer meer aandacht is voor techniekopleidingen. Het gebrek aan technici en de noodzaak van de aansluiting op de behoefte in de praktijk kwamen wederom breed in het nieuws. Die berichtgeving gaat veelal voorbij aan de vele ontwikkelingen die gaande zijn, zoals het reduceren van de bachelors in het technische hbo–aanbod tot vier brede basis opleidingen. In dit weblog geven we een overzicht van de maatregelen en de actuele stand van zaken.

Lees blogbericht

Missie en focus van hbo-onderzoek: van kennisvragen naar handelingsvragen?

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn Een concrete, onderscheidende missie en focus van kenniscentra en lectoraten is het fundament voor goed onderzoek. Fundament voor onderzoek met meerwaarde naar het onderwijs en de maatschappelijke omgeving. In recente evaluaties van kenniscentra zien we een interessante ontwikkeling van die missie en die focus.

Lees blogbericht

Overzicht aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving hoger onderwijs

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Studiekeuze, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks De start van een nieuw kabinet, een nieuwe minister van OCW en een nieuw jaar is een mooie aanleiding om aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving op een rijtje te zetten. Zoals u zult kunnen opmaken uit onderstaande bijdrage staan in 2013 op veel fronten voor de dagelijkse praktijk relevante wijzigingen op stapel.

Lees blogbericht

Het delen van jarenlang opgebouwde kennis en nieuw verworven kennis

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Studiekeuze, Ondernemerschap

Rob van der Hoorn Er is door Capgemini een steen gegooid door de ruiten van het loongebouw. Voorstellen om oudere werknemers een beetje in te laten leveren, en de gestaalde kaders zijn weer wakker. En dat net na een o zo rustige jaarwisseling. ‘Dit is onderdeel van de totaalvernietiging van de oudere werknemer’, zo laat bestuurder Castelein van vakbond De Unie optekenen in het Financieel Dagblad van 8 januari 2013. Wat een wreed begin van 2013.

Lees blogbericht

Individuele beoordeling bij groepswerk

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Bij groepsopdrachten vormt meeliftgedrag nogal eens een probleem voor studenten en docenten. De beoordeling van de individuele student is ook bij groepswerk zeer goed mogelijk. Zie hieronder een aantal suggesties.

Lees blogbericht

Objectiviteit in beoordelen

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert In het beoordelen moet objectiviteit worden beschouwd als iets waar in zo groot mogelijke mate naar gestreefd moet worden. Subjectiviteit is onvermijdelijk, met name waar het gaat om de toepassing van de beoordelingscriteria.

Lees blogbericht

Wat gaan we toetsen en wanneer gaan we toetsen?

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Men moet eerst weten wat men wil toetsen en daarna pas de betreffende opleidingseenheid inrichten. Meestal gebeurt dit in omgekeerde volgorde: men formuleert doelen, richt het programma in en ten slotte bezint men zicht op het toetsen en beoordelen.

Lees blogbericht

Profilering en innovatie bestaande opleidingen leidend in nieuwe beleidsregel

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Per 1 november 2012 is een nieuwe versie van de zogenaamde ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’ in werking getreden. Deze beleidsregel bevat de procedure en voorschriften waaraan bekostigde instellingen moeten voldoen bij het aanvragen van nieuwe of bij het verplaatsen van bestaande opleidingen. Met de nieuwe beleidsregel wordt duidelijk meer dan in het verleden aangestuurd op innovatie van bestaande opleidingen. Het beleid ten aanzien van nieuwe opleidingen blijft restrictief. In deze bijdrage stippen we kort de belangrijkste wijzigingen aan.   

Lees blogbericht

Het toetsen van kennis?

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Robert Stapert In beroepsopleidingen is het afzonderlijk toetsen van ‘kennis’ een nogal betekenisloze meting. Bovendien weet men bij het afzonderlijk toetsen van ‘kennis’ nooit zeker of men ‘kennis’ meet dan wel ‘het geheugen’. Waar het werkelijk om moet gaan, is de toepassing van kennis.

Lees blogbericht

Over toetsen en beoordelen

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Robert Stapert ‘Toetsen & beoordelen’ heeft betrekking op elk product en elk gedrag van een student dat door de opleiding wordt gemeten, waarna vervolgens de beoordeling van dat gerealiseerde product of gedrag leidt tot het al dan niet toekennen van EC’s.

Lees blogbericht

Kwaliteitszorg: doen we de goede dingen goed?

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling

Robert Stapert Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Dat is waar het bij interne kwaliteitszorg in feite om draait. Het hangt sterk af van de cultuur binnen een instelling of zij zich die vragen stelt en of zij systematisch zoekt naar de antwoorden en daar vervolgens serieus mee omgaat.  

Lees blogbericht

Vakmanschap staat voorop!

6 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Hanneke Bleijs Op woensdag10 oktober jl. was de Philharmonie te Haarlem het toneel voor het jaarlijks kennissymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het thema: ‘Historisch Metselwerk’. Omdat Hobéon intensief betrokken is bij de Erkenningsregeling voor Restauratievoegbedrijven, bemanden Miranda Maring en ik samen met de Vereniging voor Nederlandse Voegbedrijven (VNV) een stand op het beursgedeelte van dit  geslaagde en zeer druk bezochte symposium.

Lees blogbericht

NSKO 2012: Gedifferentieerde ketenaanpak op basis van loopbaanankers

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Studiekeuze

Fred de Bruijn Sinds 2008 brengt Hobéon samen met Markteffect en Icares jaarlijks het Nationaal Studiekeuze Onderzoek Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) uit. Het NSKO laat zien welke keuzes jongeren maken ten aanzien van een studie in het hoger onderwijs. Dit jaar is het NSKO uitgebreid met onderliggende drijfveren voor die keuzes. Daarvoor is gebruik gemaakt van de acht zogeheten loopbaanankers van Schein. De hierop gebaseerde analyses bieden een schat aan informatie voor allen die een rol spelen in het boeien en binden van jongeren voor en in het hoger onderwijs: de instellingen zelf, het toeleverend onderwijs en de werkveldpartners.

Lees blogbericht

Investeren in docentenkwaliteit: zoeken naar de balans

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Fred de Bruijn Wie de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september analyseert, valt tenminste één onderwerp op waarover grote overeenstemming lijkt te bestaan. Ondanks of misschien wel juist in deze economisch moeilijke tijd moet worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek. De kwaliteit van docenten is daarvoor de hoeksteen. Al eerder dit jaar spraken de hoger-onderwijskoepels met staatssecretaris Zijlstra af hierin ook zelf te investeren. De vraag is of de veelheid aan voornemens automatisch tot betere docentenkwaliteit leidt.

Lees blogbericht

Het onderwijs in de verkiezingsprogramma's; Nederland innoveert

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Rob van der Hoorn Na de val van het Kabinet Rutte maken de politieke partijen zich op voor verkiezingen op 12 september. De partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s inmiddels gepresenteerd en ondanks de vakantieperiode wordt er druk geflyerd en zijn de politieke leiders overal te zien en te horen. De verkiezingsstrijd barst los.    

Lees blogbericht

De Academische Pabo: Juf (en meester) komt van de universiteit

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Primair onderwijs, Studiekeuze

Conny Ouwerkerk Door Conny Ouwerkerk en Ruud van der Herberg In 2008 zijn de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht samen gestart met de eerste Academische Pabo van Nederland. Inmiddels wordt deze bachelor, die zowel aan de eindtermen van een wo-bachelor Onderwijskunde als aan die van een hbo-bachelor leraar primair onderwijs voldoet, door verschillende onderwijsinstellingen (in een iets andere variant, meestal met een bachelor Pedagogiek) aangeboden. De studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Utrecht zijn afgelopen week afgestudeerd. Uit handen van staatsecretaris Zijlstra, een sterk voorstander van deze opleiding, ontvingen zij hun diploma.

Lees blogbericht