Wie gaat er over leven-lang-leren?

5 jaar geleden — Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren

Fred de Bruijn ‘De economie trekt weer aan’, koppen de kranten de laatste tijd. Onder meer de bouw en zakelijke dienstverlening groeien weer, en dan mag je verwachten dat nu ook andere sectoren structureel meegaan.Meer werk. En dat werk verandert ook nog eens. Nieuwe vakinhouden onder invloed van onder meer de technologie. En naast die ‘hard skills’ steeds meer aandacht voor de ‘soft skills’. Zo benadrukken ondernemers in de recent uitgebrachte arbeidsmarktmonitor van A+O Metalektro dat competenties als probleemoplossend vermogen, relatie met klanten, omgaan met veranderingen, flexibiliteit en initiatief nog belangrijker worden.

Lees blogbericht

Aansprakelijkheid en inspanningsplicht van de instelling bij studievertraging

5 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Pieter Huisman In een serie bijdragen op dit weblog worden de komende tijd voor de praktijk belangrijke rechterlijke uitspraken besproken en in een context geplaatst. In de eerste bijdrage van deze serie gaat Pieter Huisman (senior adviseur bij Hobéon en tevens bijzonder hoogleraar onderwijs-recht aan de Erasmus School of Law) in op uitspraken over de aan-sprakelijkheid van onderwijsinstellingen, een thema waar instellingen in het hoger onderwijs in toenemende mate mee geconfronteerd worden.

Lees blogbericht

Naar een nieuw continuüm van zorgberoepen

5 jaar geleden — Advisering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Conny Ouwerkerk Vrijdag 10 april 2015 presenteerde de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen onder leiding van Marian Kaljouw haar advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' aan minister Edith Schippers van VWS. Naast een enthousiaste minister Schippers was ook minister Jet Bussemaker (OCW) bij de overhandiging van het advies. Samen onderstreepten zij het belang van goede opleidingen om het werkveld te ontwikkelen richting de nieuwe realiteit.

Lees blogbericht

Intrekking aanwijzing examinatoren

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) moeten examencommissies examinatoren aanwijzen. Deze examinatoren zijn belast met het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. De aanwijzing van examinatoren roept veel vragen op, zo merken wij in onze adviespraktijk. In deze bijdrage gaan wij aan de hand van een rechterlijke uitspraak in op één van deze vragen; mag een aanwijzing ook worden ingetrokken?

Lees blogbericht

Pabo's van startbekwaam naar vakbekwaam

5 jaar geleden — Advisering, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg In samenwerking met Rianne Versluis. Goed leraarschap start bij een goede opleiding. Maar een goede opleiding is zeker geen eindpunt. Beginnende leraren moeten de kans krijgen om door te groeien: van startbekwaam naar vakbekwaam[1].  

Lees blogbericht

'Human touch' is de kern van onderwijs

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO

Hobéon . Hoe kunnen we in het beroepsonderwijs meer tegemoet komen aan individuele interesses en talenten van leerlingen? En wat betekent dit voor de ontplooiing van talenten van docenten? Allerlei instrumenten zijn voorhanden: leermethodes, examens, ict, opleidingsfaciliteiten voor docenten. Komen we met deze randvoorwaarden ook echt dichter bij het ideaalbeeld van professionals en beleidsmakers? De essentie blijft het onderwijsproces zelf, met 'human touch' als kern.

Lees blogbericht

Titulatuur in het hoger onderwijs: de spelregels

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs hebben Nederlandse hbo-opleidingen de mogelijkheid om de graden Bachelor en Master aan te vullen met de toevoeging ‘of Arts’ of ‘of Science’ als dat in internationaal perspectief de gangbare titel is voor die opleiding. Er gelden echter wel een aantal spelregels met betrekking tot de nieuwe titulatuur. In de praktijk roepen deze veel vragen op zo merken wij en zijn de (wettelijke) kaders niet voor een ieder helder. Reden voor ons om een aantal basisbegrippen t.a.v. titulatuur in het hoger onderwijs in deze weblog voor u op een rijtje te zetten.

Lees blogbericht

Het mbo excelleert

5 jaar geleden — MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Excellentie

Marvin Leerdam Op dit moment werken veel mbo-scholen aan hun kwaliteitsplan. Het kwaliteitsplan is een integraal plan waarin de instelling voor de periode 2015-2018 ingaat op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het plan bestaat uit (i) een analyse van de huidige kwaliteit van het onderwijs, (ii) smart doelstellingen voor landelijke beleidsthema’s en (iii) een beschrijving van de wijze waarop de resultaten bereikt zullen worden en (iv) de wijze waarop de bekostiging wordt ingezet.

Lees blogbericht

Verkenningscommissie HEO; het zou wat toekomstgerichter en vollediger mogen

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Onderzoek in het hbo

Rob van der Hoorn Afgelopen week verscheen het rapport van de verkenningscommissie hoger economisch onderwijs. De commissie heeft in opdracht van het bestuur van de Vereniging Hogescholen een externe analyse van het economisch domein verricht.

Lees blogbericht

Kwaliteitscultuur hangt in de lucht

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Kwaliteitscultuur staat hoog in de hitparade van hot issues in het onderwijs. Het onderwerp heeft niet alleen de politieke agenda gehaald, al langer is het een thema in bijvoorbeeld accreditatienormen. Ook governance codes bezigen de term, bijvoorbeeld onder de noemer soft controls. Bovenal vinden innovatief ingestelde docenten - de ultieme makers van onderwijskwaliteit - nu ook in politiek Den Haag gehoor bij hun roep om een kwaliteitscultuur (zie o.a. het boek ‘Het alternatief’ onder redactie van Kneyber en Evers).

Lees blogbericht

Van uitruilen naar toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs

6 jaar geleden — Advisering, MBO, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Marvin Leerdam Met de nieuwe zorgplicht macrodoelmatigheid worden mbo scholen verplicht na te gaan of het verzorgen van een beroepsopleiding in een regio doelmatig is. Daarbij moet men rekening houden met het aanbod van andere instellingen in de regio en met de kwantitatieve vraag van de regionale arbeidsmarkt. In veel gevallen resulteert dit in het uitruilen van bestaande opleidingen en in het verdelen van het onderwijsaanbod.

Lees blogbericht

Opleiden is vooruitzien

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Regeren is vooruitzien. Je kunt alleen meester zijn over de situatie als je vooruitkijkt. Dat geldt voor regeren, maar ook voor opleiden. Een open deur? Dat is zeer de vraag. Een aantal ontwikkelingen vraagt in versnelde mate actie van opleiders, maar ook van het bedrijfsleven en de overheid.

Lees blogbericht

Naar doelmatig en toekomstgericht beroepsonderwijs

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Conny Ouwerkerk In samenwerking met Marvin Leerdam Net als in het hoger onderwijs (ho), werkt  ook het mbo  aan doelmatigheid van het opleidingsaanbod. De uitwerking van doelmatigheid verschilt echter sterk: het mbo heeft nu vooral een regionale focus en het ho een bovenregionale of zelfs een landelijke. En in het mbo wordt onderling veel 'uitgeruild', terwijl in het ho vooralsnog de nadruk ligt op de beoordeling van de doelmatigheid van het aanbieden van nieuwe opleidingen.

Lees blogbericht

Opleiden in de school: betere leraren en betere scholen?

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Primair onderwijs

Rianne Versluis   Hobéon is opnieuw nauw betrokken bij het uitvoeren van audits bij de opleidingen voor leraar basisonderwijs en tweede- en eerstegraads leraar. Deze lerarenopleidingen werken nauw samen met stagescholen en geven invulling aan werkplekleren. Nu, leidt deze samenwerkig daadwerkelijk tot betere leraren en betere scholen?     

Lees blogbericht

Certificering openbare bibliotheken 2014-2017

6 jaar geleden — Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Kunsteducatie en bibliotheken

Willem van Raaijen De certificeringsregeling voor de openbare bibliotheken gaat, na de uitvoering van een aantal pilots eerder dit jaar, binnenkort de derde ronde in voor een cyclus van vier jaar. Forse aanpassingen zoals het rigoureus schrappen in de hoeveelheid normeisen moeten de regeling passend  maken bij de fase waarin de bibliotheken nu verkeren.

Lees blogbericht

Schoolleidersregister PO (SRPO) belangrijk voor opleidingen en assessment(bureaus).

6 jaar geleden — Certificering, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, o.a. verantwoordelijk voor primair en voortgezet onderwijs en het lerarenregister, heeft  in juni 2013 het officiële startsein gegeven voor het Schoolleidersregister PO (SRPO). Hiermee heeft het primair onderwijs een krachtig instrument in handen voor verdere  professionaliseringvan de sector.De staatssecretaris geeft verder uitvoering aan het bestuursakkoord tussen PO Raad en OCW uit 2012, o.a.: het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders.

Lees blogbericht

Hoe duurzaam is het voortgezet onderwijs?

6 jaar geleden — Advisering, Certificering, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Duurzaamheid

Fokke Brouwer Zoals bekend is Hobéon al geruime tijd werkzaam op het gebied van advies en certificering van duurzame ontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in toenemende mate ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo vindt momenteel de certificering plaats van alle opleidingen bij Avans Hogeschool ten behoeve van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs en beoordelen we in het najaar van 2014 de sector Techniek en Mobiel van het ROC Aventus op het gebied van duurzaamheid aan de hand van het beoordelingskader Duurzaam MBO.

Lees blogbericht

Mensen & Maatwerk - Reactie Hobéon op rapport Expertgroep Protocol

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Recent bracht de Vereniging Hogescholen het rapport ‘Beoordelen is mensenwerk’ van de expertgroep Protocol uit. De expertgroep kreeg van de Vereniging Hogescholen opdracht om de wenselijkheid en mogelijkheid te verkennen van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en te adviseren over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen. De expertgroep stond onder het voorzitterschap van dr. Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.In onze evaluatiepraktijk in het hbo komen wij dagelijks in aanraking met toets(kwaliteits)beleiden de uitvoering ervan. Vanuit die praktijk reageren wij op een aantal conclusies en aanbevelingen van de commissie.Wij starten met een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen van de expertgroep Protocol.

Lees blogbericht

Deeltijdonderwijs biedt particuliere aanbieders kansen

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Leven lang leren

Wes Wierda In maart van dit jaar bracht de adviescommissie Rinnooy Kan haar adviesrapport uit over deeltijdonderwijs. Minister Bussemaker had de adviescommissie gevraagd onderzoek te doen naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden. Aanleiding voor dit onderzoek was de daling van het aantal volwassenen aan het (bekostigde) deeltijd onderwijs, terwijl er in Nederland een toenemende vraag is naar hoger opgeleiden en naar mogelijkheden voor leven lang leren.

Lees blogbericht

Zicht op Kwaliteit van Excellentie

6 jaar geleden — Excellentie, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Ruud van der Herberg Excellentie is ‘hot’. Politici struikelen over elkaar om excellentie-initiatieven in primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs te promoten. Met de minister en de staatssecretaris voorop. In het ‘afbouw-jaar’ van het Sirius programma worden veel activiteiten georganiseerd om excellentie c.q. honoursprogramma’s te verduurzamen of meer profiel te geven. Denk aan de Dag van de Excellentie op 20 juni a.s. in Den Haag, georganiseerd door Science Guide en Sirius, en de Summit Excellentie op 2 oktober a.s. te Amsterdam, georganiseerd door Sirius en Hogeschool van Amsterdam.

Lees blogbericht