Tien jaar patronen en trends in "student satisfaction" in Nederland

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Onlangs is in de serie Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek het door Choi uitgevoerde onderzoek  "Tien jaar patronen en trends in "student satisfaction" in Nederland; Een analyse van oordelen uit de Keuzegidsenquête en de Nationale Studenten Enquête, 1996-2005".

Lees blogbericht

Modernisering monumentenzorg

12 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs De minister van OCW zal in 2009 zijn visie op de modernisering van de monumentenzorg aan de Tweede Kamer presenteren. Om bij het ontwikkelen van die visie kennis en opvattingen van het veld te betrekken zijn diverse werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen hebben enkele rapportages uitgebracht.

Lees blogbericht

Evaluatie pilots Associate degrees

12 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Eind januari 2009 heeft de minister het evaluatieonderzoek pilots Associate degrees (AD) aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de minister aan voornemens te zijn diverse organisaties op grond van hun betrokkenheid en expertise uit te nodigen de uitkomsten van de tussenevaluatie van commentaar te voorzien. Daarbij zal de vraag centraal staan of de tussenevaluatie aanleiding geeft om eerder te besluiten de Associate degreeprogramma’s definitief in te voeren en de pilotfase dus te beëindigen aldus de minister.

Lees blogbericht

ROA rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2007

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Frank Hendriks Het rapport presenteert de resultaten van het onderzoek dat eind 2007/begin 2008 over bijna de volle breedte van het Nederlandse onderwijsstelsel heeft plaatsgevonden. In totaal zijn 105.000 gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het schooljaar 2005/2006 benaderd. De totale respons bedroeg 36%.

Lees blogbericht

Hobéon doet onderzoek naar aanbod aan pedagogisch-didactische cursussen voor hbo docenten

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Ruud van der Herberg In het hoger beroepsonderwijs is sprake van een sterke vergrijzing, sterker dan in andere sectoren van de Nederlandse samenleving, wat de komende jaren zal leiden tot een aanzienlijke vervangingsvraag.  Neem daarbij de voorspelde toename van de vraag aan hbo bachelors mee, wat leidt tot een grotere onderwijsdeelname, dan komt daar nog een uitbreidingsvraag bovenop.

Lees blogbericht