EVC en persoonscertificering assessoren

11 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn De afgelopen jaren  is de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) meermaals in het nieuws geweest. Helaas niet altijd in positieve zin. Zo werd in het verleden enigszins tenditieus gesuggereerd dat mensen via EVC een diploma cadeau kregen. Thans is de berichtgeving gelukkig vaker positief.  EVC speelt zelfs een belangrijke rol in de aanpak van de economische crisis door het kabinet. Dat neemt niet weg dat nog veel vragen en misverstanden ten aanzien van EVC leven. In deze bijdrage worden enkele zaken omtrent EVC verhelderd.

Lees blogbericht

7 miljoen euro restauratiesubsidie voor orgels en molens

11 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Sinds woensdag 3 juni weet een groot aantal eigenaren van historische orgels of molens hoeveel subsidie zij krijgen voor de restauratie van hun monumentaal eigendom. Deze dag maakte Cees van ‘t Veen,  Directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens minister Plasterk, bekend hoe 7 miljoen Euro verdeeld wordt over 76 beschikkingen.

Lees blogbericht

Onderwijsraad wil landelijke examencommissie voor lerarenopleidingen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Examencommissies

Frank Hendriks De Onderwijsraad heeft op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) het advies ‘Kwaliteitsborging van het eindniveau van aanstaande leraren’ (samenvatting) uitgebracht. In dit advies gaat de Onderwijsraad in op het borgen van het eindniveau van afgestudeerden van lerarenopleidingen. Het advies bevat een aantal beleidsmaatregelen welke volgens de Onderwijsraad moeten leiden tot een kwaliteitsverhoging van de lerarenopleidingen. Een voorgestelde maatregel is bijvoorbeeld het invoeren van een landelijke examencommissie voor lerarenopleidingen.

Lees blogbericht

Vertraging inwerkingtreding versterking besturing

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks De streefdatum voor de inwerkingtreding van de meeste bepalingen uit het wetsvoorstel versterking besturing is 1 september 2010. Dit valt op te maken uit de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel. Eerder werden 1 september 2009 en 1 januari 2010 genoemd als mogelijke data.

Lees blogbericht

Inspectie onderzoekt examinering en studiesucces

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs

Frank Hendriks Gisteren publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een groot aantal rapporten. Zo verscheen het (jaarlijkse) onderwijsverslag. In deze editie van het onderwijsverslag heeft de Inspectie in het bijzonder aandacht besteed aan onder andere examinering. 

Lees blogbericht

Uitstel nieuwe beleidsregel macrodoelmatigheid

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vanaf 1 maart 2009 is de volgorde tussen de toets nieuwe opleiding en de toets macrodoelmatigheid omgedraaid. Voorts zou de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) gelijktijdig met de inwerkingtreding van een nieuwe beleidsregel doelmatigheid per 1 mei 2008 haar werkzaamheden aanvangen, zo gaf OCW eind februari aan.

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (5): Rechtsbescherming studenten

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. Vandaag: de rechtsbescherming van studenten bij bekostigde instellingen.

Lees blogbericht

Het Bologna proces in 2020

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Na Praag, Berlijn, Bergen en Londen hebben de Benelux landen de eer een ministeriële follow-up conferentie in het kader van het Bologna-proces te organiseren. De conferentie zal op 28 en 29 april plaatsvinden in Leuven en staat in het teken van Bologna +10. Een een programma en een uitgebreid overzicht van de conferentie documenten is via de website van de conferentie in te zien.

Lees blogbericht

Subsidie voor netwerkvorming ondernemers en onderwijsinstellingen

11 jaar geleden — Advisering, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Ondernemerschap

Frank Hendriks Uit een in 2007 uitgevoerde nulmeting bleek dat nog relatief weinig onderwijsinstellingen ondernemerschapscompetenties aan de orde laten komen in het onderwijs.  Door de ministeries van EZ en OCW is begin 2008 veel extra geld beschikbaar gesteld in de vorm van een programma voor ondernemerschap in het onderwijs. Een aanzienlijk deel van deze middelen ging naar zogenaamde ‘Centres for Entrepreneurship’.

Lees blogbericht

Doorbraak in binaire hoger onderwijsbestel gerealiseerd

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Het Nederlandse hoger onderwijsbestel is een binair stelsel. Er is sprake van een institutioneel onderscheid tussen universiteiten en hogescholen. De universiteiten bieden  wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan terwijl de hogescholen bachelor- en sinds enige jaren ook masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs verzorgen.

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (4): joint degrees

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. Vandaag:  joint degrees.

Lees blogbericht

Kritiek politiek op overlegverplichting bij start nieuwe opleidingen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vanaf 1 maart 2009 is de volgorde tussen de toets nieuwe opleiding en de toets macrodoelmatigheid omgedraaid. Uit een brief van OCW en uit het Wetsvoorstel versterking besturing blijkt dat hoger onderwijsinstellingen in de nabije toekomst bij de start van nieuwe opleidingen verplicht afstemmingsoverleg zullen moeten voeren. Dit zal waarschijnlijk worden opgenomen in de nieuwe beleidsregel doelmatigheid, welke naar verwachting begin april openbaar wordt gemaakt.

Lees blogbericht

Wetsvoorstel versterking besturing (3): publicatie verslag

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. In een serie bijdragen wordt op het Hobéon Weblog stilgestaan bij een aantal onderwerpen uit dit voorstel. In eerdere bijdragen kwamen wijzigingen in het accreditatiestelsel en de CROHO registratie aan bod.

Lees blogbericht

Keurmerk voor opleidingsscholen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Frank Hendriks Staatssecretaris van Bijsterveld wil opleiden in de school structureel verankeren in het onderwijsstelsel. Studenten, opleiders, schoolopleiders, schoolbesturen en leraren zijn volgens haar allemaal enthousiast over zogenaamde opleidingsscholen, vanwege de kwaliteit en de aantrekkelijkheid voor studenten.

Lees blogbericht

OCW: aansluiting kunstvakonderwijs op arbeidsmarkt schiet te kort

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Minister Plasterk heeft deze week een brief over het kunstvakonderwijs naar de kamer gestuurd (zie ook dit nieuwsbericht). De brief heeft het doel om meer duidelijkheid te verschaffen over het functioneren van het kunstvakonderwijs.  Aandacht wordt onder meer geschonken aan arbeidsmarktperspectieven, selectie, kwaliteit van het kunstvakonderwijs.

Lees blogbericht

Digitaal onderwijserfgoed

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Frank Hendriks De Onderwijsraad heeft onlangs een nieuwe website, ‘ het geheugen van het onderwijs’, gelanceerd. Op deze website worden een groot aantal oude adviezen van de raad ontsloten.

Lees blogbericht

Studenten betrokken bij beoordeling nieuwe opleidingen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs ondergaan in de regel een zogenaamde toets nieuwe opleiding. Alleen bij een positief resultaat op deze toets is aan de opleiding een erkende graad verbonden. Hoewel het toetsingskader nieuwe opleidingen noch de daarbij behorende handreiking dit heel expliciet vermelden kan een instelling in de praktijk kiezen of men de toets nieuwe opleiding wil laten uitvoeren door de NVAO of door een VBI (zoals Hobéon).

Lees blogbericht