Education at a glance 2009

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Frank Hendriks Jaarlijks brengt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  het raport Education at a Glance uit. In dit rapport vergelijkt de OESO het onderwijs in de OESO-landen. Vandaag is de editie 2009 van Education at a Glance verschenen. In een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van deze editie gaat OCW in op een aantal opvallende uitkomsten.

Lees blogbericht

Nieuwe universiteit toegelaten tot bestel?

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vanochtend bericht BN/DeStem dat De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda dit studiejaar wellicht erkend zal worden als een universiteit. In het artikel is te lezen: “voor de zomer brachten enkele commissies positieve adviezen uit, komend studiejaar moet dat worden omgezet in een officiële accreditatie. De minister van Onderwijs heeft daarin het laatste woord.”

Lees blogbericht

Plasterk stelt binaire bestel ter discussie

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Minister Plasterk kreeg afgelopen weekend in NRC het verwijt de hoge verwachtingen niet in de lossen,  hij staat bovendien niet in de jaarlijkse Scienceguide top 10, maar hij  haalt vandaag wel  alle nieuwsoverzichten. In zijn toespraak opening  ter gelegenheid van het academische jaar bij de UTwente stelde hij namelijk een heilig HO huisje, het binaire bestel, ter discussie.

Lees blogbericht

Aanscherping eisen aan driejarige hbo bacheloropleidingen

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Al enige tijd is er discussie gaande over het aanbieden van driejarige hbo bacheloropleidingen door hogescholen.  De afgelopen tijd kwamen namelijk vanuit zowel de Inspectie van het Onderwijs als de NVAO steeds vaker vragen naar voren over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van deze trajecten. Een nieuwe beleidslijn lijkt zich te ontwikkelen.

Lees blogbericht

Bewaking en stimulering kwaliteit speerpunt in beleid hogescholen

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Frank Hendriks Vandaag presenteert de hbo-raad officieel de gezamenlijke kwaliteitsagenda van de bekostigde hogescholen. De agenda, met de titel ‘kwaliteit als opdracht’ , borduurt voort op het eerder dit jaar gepubliceerde green paper van de hbo-raad. Centraal in de agenda staat het bewaken en stimuleren van kwaliteit.

Lees blogbericht

Titel 'architect' vereist 2 jaar beroepservaring

10 jaar geleden — Advisering, Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs In juli 2009 is bij de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel voor de Wet op de Architectentitel (WAT) ingediend. De grootste wijziging betreft nieuw gestelde eisen met betrekking tot beroepservaring. Voorgesteld wordt dat architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten eerst twee jaar beroepservaring moeten opdoen alvorens zij kunnen worden ingeschreven in het architectenregister. Verder introduceert het voorstel een verplichte bij- en nascholing voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten.

Lees blogbericht

Indienen aanvraag subsidieregeling RAAK-internationaal binnenkort mogelijk

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Eind vorig jaar besprak de Tweede Kamer de OCW internationaliseringsagenda ‘Het Grenzeloze Goed’.  Tijdens de bespreking is vanuit de Kamer gevraagd om een kabinetsbrede internationaliseringagenda. De zienswijze dat voor een stevige internationale positie van het hoger onderwijs samenwerking nodig is op verschillende beleidsterreinen wordt namelijk breed gedeeld. Omdat er  “meer overleg nodig is met belanghebbende partijen” is het verschijnen van de kabinetsbrede agenda uitgesteld tot dit najaar.

Lees blogbericht

Overlegverplichting bij start nieuwe opleidingen

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is weliswaar op 1 juli gestart met haar werkzaamheden, maar pas vanaf vandaag moeten voornemens voor het starten van nieuwe opleidingen of het verplaatsen van bestaande opleidingen officieel  worden ingediend bij de CDHO. Op 1 augustus 2009 is namelijk de beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 in werking getreden.

Lees blogbericht

Vooral bestuurders in nieuwe commissie doelmatigheid

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Doelmatigheid

Frank Hendriks Op woensdag 1 juli start de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) met haar werkzaamheden. Vorige week schreven wij hier reeds over de nieuwe beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009.  Aan de hand van deze beleidsregel gaat de CDHO vanaf 1 augustus 2009 de minister adviseren.

Lees blogbericht

Akkoord over invoering 'harde(re) knip' vanaf 2010-2011

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks In 2008 liet de minister zich in interviews ontvallen dat universiteiten die hun studenten al tot de masteropleidingen toelaten voordat zij hun bacheloropleiding hebben afgemaakt  de wet aan hun laars lappen en dat zij het bachelor-mastermodel feitelijk niet hebben ingevoerd. De minister bleek op dit punt zijn eigen wetgeving helaas niet goed te beheersen. Later dat jaar stelde minister Plasterk voor om een zogenaamde ‘harde knip’ in te voeren. In deze bijdrage worden de voorstellen, mede aan de hand van een recent verzonden brief aan de Tweede Kamer, besproken.

Lees blogbericht

Grote belangstelling voor netwerkvorming ondernemers en onderwijsinstellingen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Ondernemerschap

Frank Hendriks In april schreven wij hier over de mogelijkheid voor scholen om samen met het bedrijfsleven een netwerk opzetten waardoor makkelijker kennis uitgewisseld kan worden en ‘ondernemen’ verankerd wordt in het onderwijs. Voor deze initiatieven was een subsidieregeling in het leven geroepen, welke onderdeel uitmaakte van het Actieplan onderwijs en ondernemen. De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen sloot op 15 juni 2009.

Lees blogbericht

NVAO positief over door Hobéon beoordeelde pabo's

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks De NVAO heeft op 23 juni 2009 de aanvragen voor accreditatie van de pabo’s, de opleidingen voor leraren in het basisonderwijs, afgehandeld. De instellingen hebben de aanvragen voor accreditatie gedaan op basis van rapporten van visiterende en beoordelende instanties (VBI’s). Hobéon heeft als VBI in 2008 een zevental pabo’s beoordeeld.  Voor de beoordeling van de pabo’s gold, mede als gevolg van enige maatschappelijke onrust, een verscherpt beoordelingsregime.

Lees blogbericht

Commissie doelmatigheid start 1 juli

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Na eerder uitstel is nu de kogel eindelijk door de kerk. Op 1 juli a.s. start de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)  met haar werkzaamheden. Wie er naast de voorzitter/kwartiermaker Norbert Verbraak nog meer zitting hebben in de CDHO is formeel nog niet bekend.

Lees blogbericht

Voorlopig geen verhaalsrecht voor studenten

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In december 2008 is het wetsvoorstel versterking besturing ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen. Afgelopen week werd het wetsvoorstel behandeld in het parlement. In de media zijn reeds enkele voorstellen besproken zoals omtrent collegegeld vrij studeren, aangifte bij seksuele intimidatie en bekostiging van tweede studies. In deze bijdrage worden enige andere uitkomsten van het debat met de Kamerleden gesignaleerd. De stemming over de voorstellen zal nog voor het zomerreces plaatsvinden.

Lees blogbericht

Plasterk handhaaft binariteit in titulatuur wo/hbo

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Eind april verscheen de beleidsreactie van OCW op het advies van de expert commissie titulatuur. De hbo-raad was teleurgesteld over de reactie van de minister en stuurde de Tweede Kamer een brief met haar standpunt. Ook VNO-NCW en MKB Nederland plaatsten kanttekeningen bij het voorstel van OCW. De VSNU was daarentegen positief. In een aan de Tweede Kamer gezonden brief reageert OCW op de kritiek. Uit de brief blijkt dat men geenzins van plan is om het voorstel te wijzigen, de bestaande ‘binariteit’ in de titulatuur blijft bestaan.

Lees blogbericht

Europese kwaliteitskeurmerken voor Nederlandse universiteiten

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Vandaag ontvangen drie Nederlandse universiteiten een ECTS/DS labels van de Europese Commissie. Dit is een Europees kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat de betreffende instellingen (de TUe, RUG en WUR) voldoen aan Europese standaarden met betrekking tot de invoering van ECTS en/of het diploma supplement. De labels zijn volgens de Commissie ‘honorary distinctions’ en blijven geldig tot 2013.

Lees blogbericht

EVC en persoonscertificering assessoren

11 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn De afgelopen jaren  is de Erkenning van Verworven Competenties (EVC) meermaals in het nieuws geweest. Helaas niet altijd in positieve zin. Zo werd in het verleden enigszins tenditieus gesuggereerd dat mensen via EVC een diploma cadeau kregen. Thans is de berichtgeving gelukkig vaker positief.  EVC speelt zelfs een belangrijke rol in de aanpak van de economische crisis door het kabinet. Dat neemt niet weg dat nog veel vragen en misverstanden ten aanzien van EVC leven. In deze bijdrage worden enkele zaken omtrent EVC verhelderd.

Lees blogbericht

7 miljoen euro restauratiesubsidie voor orgels en molens

11 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Sinds woensdag 3 juni weet een groot aantal eigenaren van historische orgels of molens hoeveel subsidie zij krijgen voor de restauratie van hun monumentaal eigendom. Deze dag maakte Cees van ‘t Veen,  Directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens minister Plasterk, bekend hoe 7 miljoen Euro verdeeld wordt over 76 beschikkingen.

Lees blogbericht