Voorstel nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs lost knelpunten niet op

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Het voorstel van Minister Plasterk (OC&W) voor een accreditatiestelsel heeft als oogmerk: minder administratieve last voor de instellingen en meer aandacht voor inhoud en kwaliteitsverbetering. Het is echter zeer de vraag of die ingrijpende stelselwijziging dat gaat bieden. Aanpassing van het huidige stelsel op onderdelen, daarbij gebruik makend van de ervaringen in Vlaanderen, is doeltreffender, eenvoudiger door te voeren en veel minder riskant.

Lees blogbericht

Aangescherpte eisen voor opleiden buitenlandse studenten

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Vanaf 1 mei 2006 is de gedragscode internationale studenten van kracht. Hiermee wordt beoogd buitenlandse studenten de zekerheid te bieden dat ze op correcte wijze worden geworven, geselecteerd en begeleid door Nederlandse universiteiten en hogescholen. Studenten kunnen alleen een studievisum krijgen voor opleidingen die worden aangeboden door instellingen die zijn opgenomen in een bij de gedragscode behorend register. Voorts is opname in het register  een voorwaarde aanspraak te maken op bepaalde subsidies en diensten. Een landelijke commissie, samengesteld vanuit de onderwijskoepels, houdt toezicht op naleving van de code.

Lees blogbericht

Visitatie pabo en lerarenopleiding levert meer op dan louter formeel accreditatiebesluit

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks In 2008 zijn vrijwel alle bachelor opleidingen voor leraar basisonderwijs (pabo’s ) gevisiteerd.  Afgelopen zomer maakte de NVAO het voorlopige resultaat van de accreditaties van de pabo’s bekend. De NVAO besloot toen om een zevental pabo’s nog niet te accrediteren. Bij deze pabo’s zijn aanvullende beoordelingen uitgevoerd. Vorige week maakte de NVAO bekend dat zes van de zeven pabo’s alsnog een accreditatie krijgen. Hogeschool IPABO kan echter een negatief accreditatiebesluit tegemoet zien. De betreffende hogeschool heeft aangegeven het beoordelingsrapport ‘misplaatst’ te vinden en tekent bezwaar aan tegen een negatief oordeel.

Lees blogbericht

Plasterk negeert zware kritiek Raad van State op nieuw accreditatiestelsel

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Met een forse vertraging heeft Minister Plasterk  vorige week eindelijk de voorstellen voor het nieuwe accreditatiestelsel ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verluidt lag onder meer een kritisch advies van de Raad van State ten grondslag aan vertraging.

Lees blogbericht

Rechter tikt Nuffic en IBG op de vingers inzake toekenning studiefinanciering in buitenland

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Sinds 1 september 2007 is het mogelijk dat Nederlandse studenten  hun studiefinanciering meenemen naar het buitenland. Dit betekent zoveel als dat de student de aanspraak die hij heeft op studiefinancieringsrechten ook kan verzilveren voor het volgen van een studie aan buitenlandse hoger onderwijs instelling. Hiermee wordt beoogd meer Nederlandse studenten kennis te laten maken met onderwijs in het buitenland.

Lees blogbericht

Extra belastingvoordeel voor verhoging opleidingsniveau werknemers

11 jaar geleden — Leven lang leren, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Komende week bespreekt de Tweede Kamer het belastingplan 2010. Hierin is onder andere een tijdelijke verruiming van de afdrachtvermindering onderwijs opgenomen. Met deze maatregel beoogt het kabinet een belangrijke impuls te geven aan doorlopende scholing van werknemers en de stimulans hiertoe door werkgevers.

Lees blogbericht

Voorlopig geen definitieve invoering Ad, wel nieuwe pilotronde

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid

Frank Hendriks Vandaag is de langverwachte beleidsreactie van OCW op de tussenevaluatie van de pilots met associate degreeprogramma’s (Ad-programma’s) naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de brief blijkt Ad-programma’s nog niet een definitieve wettelijke status krijgen. Dit ondanks dat velen dit wel verwacht, of gehoopt hadden. Wel wordt een nieuwe ronde met pilots aangekondigd. Opmerkelijk is dat ook het aanbieden van Ad’s op locatie bij ROC’s mogelijk zal worden. Definitieve besluitvorming zal medio 2010 volgen. 

Lees blogbericht

Eerste Kamer keurt invoering Dienst Uitvoering Onderwijs goed

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Gisteren is het wetsvoorstel dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mogelijk moet maken door de Eerste Kamer (als hamerstuk) goedgekeurd.  In september 2009 keurde de Tweede Kamer het voorstel reeds goed. Verder bespreekt de Eerste Kamer vandaag in het kader van een voorhangprocedure een ontwerp Algemene maatregel van bestuur welke de invoering van DUO moet faciliteren.

Lees blogbericht

NVAO blijft moeite houden met tijdige besluitvorming

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel versterking besturing medio juni werd de NVAO flink op de vingers getikt voor het overschrijden van beoordelingstermijnen. Minister Plasterk moest aan de Tweede Kamer toezeggen op korte termijn resultaatafspraken te gaan maken met de NVAO. Doel is om de achterstanden op korte termijn tot het verleden te laten behoren.

Lees blogbericht

Geen belastingvoordeel meer voor onderwijsaanbod particuliere hogescholen?

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Deze maand start de behandeling van het wetsvoorstel Versterking besturing in de Eerste Kamer. Eerder hebben wij in een reeks bijdragen aandacht geschonken aan dit voorstel. De behandeling in de Eerste Kamer grijpen wij aan om nog een aantal elementen uit het voorstel te belichten. In deze bijdrage staan wij stil bij een (mogelijk onbedoelde) consequentie van het voorstel. Doordat aangewezen instellingen worden omgezet naar rechtspersonen voor hoger onderwijs komen namelijk bestaande belastingvoordelen voor het volgen van particulier hoger onderwijs in gevaar.

Lees blogbericht

Nieuwe titulatuur hbo voorlopig in de ijskast

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Eerder dit jaar hebben wij op het Hobéon weblog enkele malen aandacht geschonken aan het voorstel van Minister Plasterk om de titulatuur in het hbo te herzien. In het Tweede Kamer debat over het wetsvoorstel Versterking besturing kreeg Plasterk de gelegenheid zijn voorstel voor de Bachelor of Applied arts & sciences verder uit te werken.

Lees blogbericht

Beperking bij loting voor studies op de helling

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Minister Plasterk heeft gisteren tijdens een bijeenkomst van Coolpolitics wijzigingen toegezegd in het toelatingsbeleid voor bepaalde studies. Tijdens de bijeenkomst gaf Plasterk aan dat er in de toekomst geen maximum meer wordt gesteld aan het aantal malen dat een student mag meeloten in de centrale loting voor bepaalde studies. Meest bekende studie met deze vorm van toelating is geneeskunde. Volgens Plasterk is het ingestelde maximum achterhaald, de overheid hoeft student op dit punt niet tegen zichzelf te beschermen.

Lees blogbericht

Education at a glance 2009

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Frank Hendriks Jaarlijks brengt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  het raport Education at a Glance uit. In dit rapport vergelijkt de OESO het onderwijs in de OESO-landen. Vandaag is de editie 2009 van Education at a Glance verschenen. In een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van deze editie gaat OCW in op een aantal opvallende uitkomsten.

Lees blogbericht

Nieuwe universiteit toegelaten tot bestel?

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vanochtend bericht BN/DeStem dat De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda dit studiejaar wellicht erkend zal worden als een universiteit. In het artikel is te lezen: “voor de zomer brachten enkele commissies positieve adviezen uit, komend studiejaar moet dat worden omgezet in een officiële accreditatie. De minister van Onderwijs heeft daarin het laatste woord.”

Lees blogbericht

Plasterk stelt binaire bestel ter discussie

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Minister Plasterk kreeg afgelopen weekend in NRC het verwijt de hoge verwachtingen niet in de lossen,  hij staat bovendien niet in de jaarlijkse Scienceguide top 10, maar hij  haalt vandaag wel  alle nieuwsoverzichten. In zijn toespraak opening  ter gelegenheid van het academische jaar bij de UTwente stelde hij namelijk een heilig HO huisje, het binaire bestel, ter discussie.

Lees blogbericht

Aanscherping eisen aan driejarige hbo bacheloropleidingen

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Al enige tijd is er discussie gaande over het aanbieden van driejarige hbo bacheloropleidingen door hogescholen.  De afgelopen tijd kwamen namelijk vanuit zowel de Inspectie van het Onderwijs als de NVAO steeds vaker vragen naar voren over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van deze trajecten. Een nieuwe beleidslijn lijkt zich te ontwikkelen.

Lees blogbericht

Bewaking en stimulering kwaliteit speerpunt in beleid hogescholen

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Frank Hendriks Vandaag presenteert de hbo-raad officieel de gezamenlijke kwaliteitsagenda van de bekostigde hogescholen. De agenda, met de titel ‘kwaliteit als opdracht’ , borduurt voort op het eerder dit jaar gepubliceerde green paper van de hbo-raad. Centraal in de agenda staat het bewaken en stimuleren van kwaliteit.

Lees blogbericht