Toekomstige studenten stemmen VVD of PvdA; PVV vooral populair bij aspirant hbo'ers

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Hans Stoltenborg 20 procent van de toekomstige studenten zou bij de verkiezingen op de VVD stemmen, 14 procent stemt op de PvdA. Deze resultaten maken onderdeel uit van het Nationale Studiekeuze Onderzoek 2010 (NSKO), dat door onderzoeksbureau Markteffect in samenwerking met Hobéon en Icares is opgesteld. Aan het onderzoek namen 4.500 toekomstige studenten in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar deel.

Lees blogbericht

Joint degrees eindelijk mogelijk

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Doelmatigheid

Frank Hendriks Begin februari 2010 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Versterking besturing. Dit betekent dat de weg vrij is om de aangenomen wijzigingen in de hoger onderwijswetgeving ook, zij het op verschillende momenten, in werking te laten treden.

Lees blogbericht

Herstelperiode accreditatie hoger onderwijs ingevoerd

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Begin februari ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Versterking besturing. Dit betekent dat de weg vrij is om de aangenomen wijzigingen in de hoger onderwijswetgeving ook, zij het op verschillende momenten, in werking te laten treden.  Per 30 april 2010 zijn de eerste wijzigingen in werking getreden.

Lees blogbericht

OCW pakt instellingen aan bij misleidende voorlichting

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks In 2008 is er onderzoek verricht naar de voorlichting aan studenten via websites van hoger onderwijsinstellingen. Uit het onderzoeksrapport ‘Creatief of correct’ bleek dat bij een substantieel aantal instellingen opleidingsnamen niet volstrekt helder werden gecommuniceerd.

Lees blogbericht

Onderzoeksbeoordelingen brengen ambities en dilemma's hogescholen in beeld

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Met enige regelmaat verschijnen inmiddels rapportages van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) in de pers. De VKO heeft tot taak om de kwaliteitszorg van hogescholen op het gebied van onderzoek te beoordelen. Zij beperkt zich overigens niet tot beoordelen, maar formuleert ook aanbevelingen voor verbetering van de kwaliteitszorg. In zes jaar tijd worden alle hogescholen beoordeeld; dat betekent dus zo’n zes á zeven rapportages per jaar.

Lees blogbericht

Strenge beoordeling doelmatigheid nieuwe opleidingen hoger onderwijs

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Sinds 1 augustus 2009 geeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) onder voorzitterschap van Norbert Verbraak advies over de doelmatigheid van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. Initiatieven van hogescholen en universiteiten voor nieuwe bachelor- of masteropleidingen worden beoordeeld aan de hand van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009. Deze bevat een aantal voorwaarden waaraan nieuwe opleidingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering. De CDHO geeft een advies aan de Minister (van OCW of LNV). Deze beslist definitief op een ingediende aanvraag.

Lees blogbericht

Rapport Commissie Veerman gepubliceerd

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Frank Hendriks Vandaag verscheen het rapport “Differentiëren in drievoud” van de Commissie Veerman (Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel). Het is na het rapport van de ambtelijke werkgroep de tweede zeer belangrijke publicatie in de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs.

Lees blogbericht

VO-congres 2010: gevarieerd aanbod en duidelijke lijnen

11 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Op 18 maart jongstleden vond het jaarlijkse VO-congres van de VO-raad plaats. Ook Hobéon was aanwezig op dit zeer drukbezochte congres waar honderden schoolleiders veel van hun gading konden vinden in diverse workshops en lezingen. Ruud van der Herberg, zelf afkomstig uit het VO, was aanwezig en doet voor u beknopt verslag van het congres.

Lees blogbericht

Tweede Kamer akkoord met aanpassing accreditatiestelsel

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Staatssecretaris van Bijsterveldt oogstte vorige week lof bij de verdediging van haar eerste hoger onderwijs dossier in de Tweede Kamer. Zoals ook al verwacht na de behandeling in eerste termijn had de Tweede Kamer ook na beantwoording door de staatssecretaris geen principiële bezwaren tegen door haar voorgestelde aanpassingen in het accreditatiestelsel. Van Bijsterveldt benadrukte in de tweede termijn, onder verwijzing naar een citaat van nestor Bas van der Vlies, de belang van vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het hoger onderwijs.

Lees blogbericht

Certificaat internationalisering: een bijzonder kenmerk door middel van aparte certificering

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Al jaar en dag hebben opleidingen de behoefte om zich te onderscheiden op het gebied van internationalisering. Elke opleiding wil laten zien wat ze op dit terrein doet, wat hun visie en beleid is en hoe dat uitwerkt in de onderwijspraktijk van alledag. Als VBI in het accreditatiestelsel merkt Hobéon dat veelvuldig in zelfevaluaties of management reviews aandacht wordt gegeven aan dit belangrijke aspect. Dit soms mede met de bedoeling om via de weg van de accreditatie in aanmerking te komen voor het predicaat ‘bijzonder kenmerk’.

Lees blogbericht

Tweede Kamer lijkt akkoord met hoofdlijnen tweede ronde accreditatie; wel kritiek op uitwerkingen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Frank Hendriks Gisterenavond debatteerde de Tweede Kamer in eerste termijn over het wetsvoorstel dat beoogd het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs te herzien. Uit het verslag van het debat lijkt te kunnen worden opgemaakt dat de Kamerfracties akkoord gaan met de hoofdlijnen van de voorstellen voor de tweede ronde in het accreditatiestelsel.  Tijdens het debat bleek dat de Kamerleden ondanks de lovende woorden over de hoofdlijn van het voorstel en de importantie van accreditatie vragen hebben over de wijze waarop het voorstel is uitgewerkt. Het zijn overigens de uitwerkingen die in belangrijke mate zullen gaan bepalen hoe het stelsel in de praktijk zal gaan werken.

Lees blogbericht

Behandeling voorstel nieuw accreditatiestelsel deze week hervat

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Na de val van het kabinet sprak de Tweede Kamer zich begin deze maand uit over  vraag welke dossiers al dan niet controversieel zijn. Uit de lijst met onderwerpen (p. 9 e.v.) viel op te maken dat het in november 2009  ingediende voorstel voor het nieuwe accreditatiestelsel niet controversieel is.

Lees blogbericht

Oude problemen in nieuwe kaders?

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Recent betoogde Arthur van Oeveren in het blad ho-management in een bijdrage met als veelzeggende titel ‘Oude problemen in nieuwe kaders’ dat de NVAO meer beloofde dan men zou kunnen waarmaken. In de praktijk zou het voorgestelde stelsel lijden aan tekortkomingen die men het huidige stelsel ten onrechte verwijt.  De bijdrage schoot de NVAO blijkbaar in het verkeerde keelgat. In een uitgebreide, op haar website geplaatste bijdrage reageert de NVAO op de stellingen van Van Oeveren.

Lees blogbericht

Interne audits binnen hogescholen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Het accreditatietijdperk heeft geleid tot een vloed van interne audits binnen hogescholen. De risico’s van het verliezen van de accreditatie zijn te groot om de beoordeling van de onderwijskwaliteit door externen af te wachten. Hogescholen willen een positieve uitkomst van het accreditatieproces zeker stellen en interne audits zijn een middel om dat te doen.

Lees blogbericht

De beroepenveldommissie: sturen op strategie, werken aan inhoud

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Beroepenveldcommissies behoren, als klankbord voor de aansluiting tussen opleiding en werkveld, tot de vaste ’inventaris’ van veel hogescholen. De ene commissie functioneert uitstekend, maar bij de ander lijkt sprake van een permanent zoekproces naar een effectieve opzet en invulling.

Lees blogbericht

Studentassessor sneuvelt in Eerste Kamer; ook veel kritiek op bekostiging tweede studies

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vandaag heeft de Eerste Kamer gesproken over het wetsvoorstel versterking besturing. In het wetsvoorstel zijn een groot aantal wijzigingen van de WHW opgenomen waaronder wijzigingen in het accreditatiestelsel, de verankering van de onderzoekstaak van hogescholen, de invoering van joint degrees, aanpassing rechtsbescherming studenten, een overlegverplichting bij de start van nieuwe opleidingen, de invoering van de rechtspersoon voor hoger onderwijs en bepalingen omtrent scheiding van bestuur en toezicht.

Lees blogbericht

Vraagtekens bij onderzoek Inspectie naar EVC

11 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn Regelmatig verschijnen er op tv spotjes waarin het Ervaringscertificaat wordt aangeprezen. Dat is ook niet verwonderlijk, het Ervaringscertificaat  speelt namelijk een belangrijke rol in de arbeidsmarktbeleid van het zittende kabinet, juist ook in tijden van economische tegenwind. Een Ervaringscertificaat wordt uitgereikt nadat een beoordeling (het EVC-onderzoek) is uitgevoerd door een EVC-aanbieder. Het landelijke register van erkende EVC-aanbieders bevat alle erkende aanbieders.

Lees blogbericht

Tweede Kamer betwijfelt vermindering accreditatielasten in nieuw stelsel

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Veel Kamerfracties betwijfelen of de door Minister Plasterk voorgestelde herziening van het accreditatiestelsel ook gaat leiden tot een lastenvermindering. Dat blijkt uit het verslag over het wetsvoorstel.  De vragen zijn pikant; lastenvermindering is namelijk juist een belangrijk argument om het stelsel te herzien.

Lees blogbericht