Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur – deel 2: interventies in structuur en cultuur

3 jaar geleden —

Ruud van der Herberg In het eerste deel van dit blog namen wij u mee in de betekenis van en de verantwoordelijkheid voor kwaliteitscultuur binnen een organisatie. Ook kwamen reeds de zeven factoren voor een sterke kwaliteitscultuur kort aan bod. We zijn dit blog geëindigd met het onderstaande schema. Bij wijze van samenvatting herhalen wij nogmaals het schema, vervolgens gaan wij nader in op de toepassing van een van de factoren aan de hand van een concreet voorbeeld.

Lees blogbericht

Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur – deel 1: Hoe lees je kwaliteitscultuur?

3 jaar geleden —

Ruud van der Herberg Kwaliteitscultuur is een actueel thema. Het is de onderlegger van het nieuwe onderzoekskader primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs van de inspectie OCW.Het onderwerp vormt ook een expliciet onderdeel van de beoordelingskaders in het hoger onderwijs. De toegenomen aandacht voor (kwaliteits)cultuur past in de ontwikkeling die organisaties doormaken: de aandacht voor en de nadruk op de harde en meer instrumentele kant van organiseren wordt verrijkt en geïntegreerd met de ‘zachte’ kant.

Lees blogbericht

Het zelfevaluatierapport en de schijf van vijf

3 jaar geleden —

Ruud van der Herberg Ik hoor u denken ‘de schijf van vijf, die is toch van het Voedingscentrum?’ Dat klopt, maar wij hebben een schijf van vijf ontwikkeld die heel goed te gebruiken is in de voorbereiding op het auditproces. Ter voorbereiding op een visitatie stelt een opleiding een zelfevaluatierapport (ZER) op. Dit rapport beschrijft de visie en doelstellingen van de opleiding en de wijze waarop hier in het beleid en onderwijsprogramma uitvoering aan wordt gegeven. Ook de resultaten, de evaluatie daarvan en de ontwikkelpunten worden in het zelfevaluatierapport opgenomen. De schijf van vijf kan u helpen bij het creëren van nog meer samenhang binnen uw ZER.   

Lees blogbericht

Lerarenopleidingen maken een grote stap voorwaarts

4 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Ruud van der Herberg Visitatie tweedegraads lerarenopleidingen 2015: een terugblikIn de periode medio 2015 - medio 2016 heeft onder de regie van Hobéon een groot aantal onderzoeken plaatsgevonden naar de kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen. Om een algemeen beeld te krijgen van de huidige ontwikkelingen binnen deze sector en de dilemma’s waarvoor de opleidingen zich gesteld weten, schetsen wij hieronder onze belangrijkste bevindingen. door Ruud van der Herberg, Rob Stapert, Rianne Versluis en Ellen Andela

Lees blogbericht

Accreditatie 3.0: Van krijtlijnen naar level playing field?

5 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Met in ons achterhoofd de ambitie van minister Bussemaker - ‘Ik wil een accreditatiestelsel dat meer vorm is gegeven vanuit vertrouwen, waarin de student centraal staat, de docent meer eigenaar is, verbeterpunten herkenbaar zijn voor docenten, er een beter evenwicht is tussen ervaren lasten en baten en met meer ruimte voor vernieuwing en verbetering’ 1 - nam ik samen met enkele collega's de afgelopen periode deel aan de drukbezochte workshops van de NVAO.

Lees blogbericht

Pabo's van startbekwaam naar vakbekwaam

6 jaar geleden — Advisering, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg In samenwerking met Rianne Versluis. Goed leraarschap start bij een goede opleiding. Maar een goede opleiding is zeker geen eindpunt. Beginnende leraren moeten de kans krijgen om door te groeien: van startbekwaam naar vakbekwaam[1].  

Lees blogbericht

Schoolleidersregister PO (SRPO) belangrijk voor opleidingen en assessment(bureaus).

7 jaar geleden — Certificering, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, o.a. verantwoordelijk voor primair en voortgezet onderwijs en het lerarenregister, heeft  in juni 2013 het officiële startsein gegeven voor het Schoolleidersregister PO (SRPO). Hiermee heeft het primair onderwijs een krachtig instrument in handen voor verdere  professionaliseringvan de sector.De staatssecretaris geeft verder uitvoering aan het bestuursakkoord tussen PO Raad en OCW uit 2012, o.a.: het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders.

Lees blogbericht

Zicht op Kwaliteit van Excellentie

7 jaar geleden — Excellentie, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Ruud van der Herberg Excellentie is ‘hot’. Politici struikelen over elkaar om excellentie-initiatieven in primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs te promoten. Met de minister en de staatssecretaris voorop. In het ‘afbouw-jaar’ van het Sirius programma worden veel activiteiten georganiseerd om excellentie c.q. honoursprogramma’s te verduurzamen of meer profiel te geven. Denk aan de Dag van de Excellentie op 20 juni a.s. in Den Haag, georganiseerd door Science Guide en Sirius, en de Summit Excellentie op 2 oktober a.s. te Amsterdam, georganiseerd door Sirius en Hogeschool van Amsterdam.

Lees blogbericht

Clustervisitaties vanuit dubbele invalshoek

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Op dit moment is de discussie over de toekomstige opzet van de visitaties in het hoger onderwijs volop gaande. Een deel van het debat lijkt uitermate praktisch. Daar gaat het om de indeling van visitatiegroepen: welke opleidingen brengen we samen in welke visitatiegroep? Het debat over die indeling maakt echter twee verschillende invalshoeken van opleidingskwaliteit zichtbaar en met name het spanningsveld tussen die twee.   

Lees blogbericht

Opleiden in de School: kritische succesfactoren

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders 2013 (Velon 2013) verzorgde Hobéon*, een presentatie over het belang, de opzet en de opbrengsten van de (thema) audits in het kader van Opleiden in de School. In deze weblogbijdrage komen de belangrijkste bevindingen van de tot nu toe uitgevoerde audits bij opleidingsscholen aan de orde.

Lees blogbericht

Toetsing van opleidingsscholen

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Veel lerarenopleidingen worden omringd door partnerschappen van opleidingsscholen waar studenten, leraren in spé, het vak leren. In de opleidingsscholen, zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs, wordt tot circa 40% van het curriculum van een lerarenopleiding gerealiseerd. Dit geldt zowel voor Pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen als voor masterlerarenopleidingen in het hbo en de universiteit. Die 40% is in hoofdzaak het praktijk- c.q. stagegedeelte van de opleiding, maar bevat vaak ook elementen van vakkennis en onderzoek.

Lees blogbericht

Ketenaanpak leidt tot betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Ruud van der Herberg De samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven moet een tandje hoger. De roep daarom komt van meerdere kanten. OCW wil naar meer kwaliteit en macrodoelmatigheid en spreekt daarop partijen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. OCW en EL&I zien onderwijs als middel om de negen topsectoren te helpen realiseren en zetten daarom in op vérgaande coalities van onderwijs en werkveld. De scholen zelf staan voor de opgave om nog beter aan te sluiten op de kwantitatieve en de kwalitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de regio. Eén ding is in alle gevallen helder: alléén gaan afzonderlijke onderwijsinstellingen dat allemaal niet redden.

Lees blogbericht

Beoordeling hbo-niveau ter discussie?

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Ruud van der Herberg Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

Verscherpt toezicht op naleving hoger onderwijswetgeving

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Ruud van der Herberg Eind april 2011 verschenen de onderzoeksresultaten van de Inspectie van het Onderwijs naar alternatieve afstudeertrajecten en bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs.  Deze resultaten hebben een discussie over het  eindniveau van het hoger beroepsonderwijs (hbo) bewerkstelligd die de reikwijdte van deze rapporten ver te buiten gaat.

Lees blogbericht

'Pas toe' of 'leg uit'; governance in het voortgezet onderwijs

10 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Schoolbesturen in voortgezet onderwijs (VO) zijn druk doende  hun ‘governance’ op orde te krijgen. Twee zaken springen in het oog: horizontale verantwoording (naar de maatschappelijke omgeving) en het maken van duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden binnen de school (scheiding toezicht en bestuur). De VO-raad is de scholen behulpzaam met de ‘Code Goed Bestuur’ waarin uitgangspunten voor het handelen van de instellingen in het voortgezet onderwijs worden gegeven. Hierbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. In deze bijdrage gaat Ruud van der Herberg nader in op dit vraagstuk.

Lees blogbericht

VO-congres 2010: gevarieerd aanbod en duidelijke lijnen

11 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Op 18 maart jongstleden vond het jaarlijkse VO-congres van de VO-raad plaats. Ook Hobéon was aanwezig op dit zeer drukbezochte congres waar honderden schoolleiders veel van hun gading konden vinden in diverse workshops en lezingen. Ruud van der Herberg, zelf afkomstig uit het VO, was aanwezig en doet voor u beknopt verslag van het congres.

Lees blogbericht

Hobéon doet onderzoek naar aanbod aan pedagogisch-didactische cursussen voor hbo docenten

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Ruud van der Herberg In het hoger beroepsonderwijs is sprake van een sterke vergrijzing, sterker dan in andere sectoren van de Nederlandse samenleving, wat de komende jaren zal leiden tot een aanzienlijke vervangingsvraag.  Neem daarbij de voorspelde toename van de vraag aan hbo bachelors mee, wat leidt tot een grotere onderwijsdeelname, dan komt daar nog een uitbreidingsvraag bovenop.

Lees blogbericht