Meer ruimte voor hbo-masteropleidingen

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Studiekeuze, Ondernemerschap, Doelmatigheid

Frank Hendriks In de strategische agenda hoger onderwijs kondigde minister Bussemaker in 2014 aan meer ruimte te bieden voor hbo-masteropleidingen. Vandaag is een wijziging van de beleidsregel gepubliceerd waarmee de minister deze toezegging ook is nagekomen. Deze aanpassing is de eerste in een reeks van verwachte aanpassingen in het beleid.

Lees blogbericht

Geen wetswijziging nodig voor erkenning nieuwe instellingen

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Op 6 april 2016 deed de Raad van State een verrassende uitspraak in een procedure aangespannen door Welten, een financiële opleider met de ambitie om in de toekomst geaccrediteerde opleidingen aan te mogen bieden. In de uitspraak oordeelde de Raad van State dat een belangrijke eis in de procedure (de volledige cycluseis) geen basis in de wet heeft.In reactie op de uitspraak kondigde het ministerie van OCW aan met reparatiewetgeving te komen. In deze bijdrage betoog ik dat reparatiewetgeving onnodig is en bovendien contrair aan ingezet beleid in andere sectoren.

Lees blogbericht

Opleidingen in het hoger onderwijs: eens doelmatig, altijd doelmatig?

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks ‘Schrap studie zonder kans op baan’ kopt de Telegraaf vandaag. Aanleiding is een voorstel van de VVD om bestaande opleidingen in het hoger onderwijs op een zelfde manier te toetsen op ‘doelmatigheid’ als nieuwe opleidingen. Als adviseur ben ik regelmatig betrokken bij de ontwikkeling en aanvraag van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. In deze weblog bijdrage een korte reflectie op het voorstel.

Lees blogbericht

Zet rechter streep door 'nominaal is normaal'?

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks De afgelopen jaren is bij veel hoger onderwijsinstellingen de norm voor het bindende studieadvies verhoogd. Bij de Erasmus Universiteit geldt  het adagium ‘nominaal is normaal’, ofwel  de norm ligt op het verplicht halen van alle 60 studiepunten in het eerste jaar van inschrijving. Maar verdraagt deze norm zich wel met het wettelijke kader?

Lees blogbericht

Intrekking aanwijzing examinatoren

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) moeten examencommissies examinatoren aanwijzen. Deze examinatoren zijn belast met het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. De aanwijzing van examinatoren roept veel vragen op, zo merken wij in onze adviespraktijk. In deze bijdrage gaan wij aan de hand van een rechterlijke uitspraak in op één van deze vragen; mag een aanwijzing ook worden ingetrokken?

Lees blogbericht

Titulatuur in het hoger onderwijs: de spelregels

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs hebben Nederlandse hbo-opleidingen de mogelijkheid om de graden Bachelor en Master aan te vullen met de toevoeging ‘of Arts’ of ‘of Science’ als dat in internationaal perspectief de gangbare titel is voor die opleiding. Er gelden echter wel een aantal spelregels met betrekking tot de nieuwe titulatuur. In de praktijk roepen deze veel vragen op zo merken wij en zijn de (wettelijke) kaders niet voor een ieder helder. Reden voor ons om een aantal basisbegrippen t.a.v. titulatuur in het hoger onderwijs in deze weblog voor u op een rijtje te zetten.

Lees blogbericht

Tweede Kamer corrigeert voorstel: examencommissies niet verantwoordelijk voor organisatie tentamens

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks In februari 2014 schreef ik in een weblogbijdrage over een voorstel tot wijziging van de hoger onderwijswetgeving. Ik uitte daarin mijn bezwaren tegen een voorstel om examencommissies verantwoordelijk te maken voor de  organisatie van en de procedures voor het afnemen van tentamens en examens. Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het onderliggende wetvoorstel. Onderdeel van het aangenomen voorstel is een door de Tweede Kamer aangebrachte wijziging die helderheid verschaft over de rol van examencommissies.

Lees blogbericht

Voorstel wijziging wetgeving examencommissies slaat de plank mis

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Frank Hendriks In 2010 zijn door de Wet versterking besturing de wettelijke bepalingen inzake examencommissies ingrijpend herzien. Met de wijzigingen werd de positie van de examencommissie versterkt en werd (vrij naar onderwijsinspectie) een transitie van de examencommissie van boekhouder naar (ook) het wakend oog beoogd. Het uitgangspunt bij de wetswijzigingen in 2010 was (volgens de toelichting bij de wetgeving) “het vergroten van de onafhankelijkheid en deskundigheid van de examencommissie.” Een taakverschuiving (verbreding) “van procedure naar kwaliteit” werd beoogd.

Lees blogbericht

Samenhang en verschil tussen clustergewijze accreditatie, clusters en visitatiegroepen in het hbo

7 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Vanaf 1 januari 2014 treedt (getrapt) de Wet versterking kwaliteitsborgen hoger onderwijs (hierna: WVK)  in werking.Onderdeel van deze wet is onder meer de invoering van clustergewijze accreditatie in het hoger onderwijs. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn alle instellingen per brief geïnformeerd over de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. De brief en de (inwerkingtreding van) wetswijzigingen blijkt veel vragen op te roepen.

Lees blogbericht

Overzicht aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving hoger onderwijs

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Studiekeuze, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks De start van een nieuw kabinet, een nieuwe minister van OCW en een nieuw jaar is een mooie aanleiding om aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving op een rijtje te zetten. Zoals u zult kunnen opmaken uit onderstaande bijdrage staan in 2013 op veel fronten voor de dagelijkse praktijk relevante wijzigingen op stapel.

Lees blogbericht

Profilering en innovatie bestaande opleidingen leidend in nieuwe beleidsregel

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Per 1 november 2012 is een nieuwe versie van de zogenaamde ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’ in werking getreden. Deze beleidsregel bevat de procedure en voorschriften waaraan bekostigde instellingen moeten voldoen bij het aanvragen van nieuwe of bij het verplaatsen van bestaande opleidingen. Met de nieuwe beleidsregel wordt duidelijk meer dan in het verleden aangestuurd op innovatie van bestaande opleidingen. Het beleid ten aanzien van nieuwe opleidingen blijft restrictief. In deze bijdrage stippen we kort de belangrijkste wijzigingen aan.   

Lees blogbericht

Voorlopig geen Nederlandse diploma’s in het buitenland

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks In de zomer van 2011 nam de Tweede Kamer de motie Jadnanansing aan. De motie riep de staatssecretaris op om uiterlijk in het najaar van 2011 in gesprek te treden met de Kamer over de wenselijkheid, voorwaarden en risicobeperking van (commerciële) buitenlandse onderwijsactiviteiten door bekostigde hoger onderwijsinstellingen. De in 2010 ingevoerde Wet versterking besturing voorziet namelijk in een mogelijkheid om aanbod van NVAO geaccrediteerde opleidingen in het buitenland te reguleren. Deze regulering zou worden uitgewerkt in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb).

Lees blogbericht

Huidige uitvoeringspraktijk centraal in beoordeling EVC-aanbieders

9 jaar geleden — Leven lang leren

Frank Hendriks EVC-aanbieders (Erkenning Verworven Competenties) worden regelmatig beoordeeld op de kwaliteit van hun procedures. De  vraag is waarop de beoordeling zich moet richten als een EVC-aanbieder recent verbeteringen heeft doorgevoerd: op de uitvoeringspraktijk die geruime tijd is toegepast, of op de nieuwe, recent doorgevoerde praktijk. De uitkomst van een recente, door Hobéon met succes ondersteunde bezwaarprocedure, geeft meer uitsluitsel over deze vraag.

Lees blogbericht

Gewijzigde beslisregels en herstelperiode accreditatie van kracht

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Vanaf april 2010 is binnen het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs een aangepaste (reële) herstelperiode van kracht. Het is sindsdien aan de NVAO (en niet meer aan de instelling) om te bepalen of een opleiding in aanmerking komt voor een herstelperiode. De bevoegdheid van de NVAO zou nader worden ingevuld (genormeerd) in het zogenaamde accreditatiebesluit WHW. Over conceptversies van dit besluit is begin 2011 (terecht) discussie ontstaan. Deze discussie heeft tot gevolg gehad dat het besluit is aangepast en opnieuw is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Deze week is (eindelijk) het definitieve Accreditatiebesluit WHW gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit is in werking getreden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2011.

Lees blogbericht

Verschillende bouwwerken op een gezamenlijk fundament?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks In 2003 sloten Nederland en de Vlaamse Gemeenschap van België het zogenaamde accreditatieverdrag. Dit verdrag belast de NVAO met de taak om zowel Nederlandse als Vlaamse opleidingen binnen het hoger onderwijs te accrediteren of een toets nieuwe opleiding af te nemen. Als zodanig is het verdrag het fundament onder het accreditatiestelsel in het hoger onderwijs in zowel Nederland als Vlaanderen.

Lees blogbericht

Beleidsregel EVC aangescherpt

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, MBO, Leven lang leren

Frank Hendriks In april 2010 werd de Beleidsregel afgifte EVC verklaringen gepubliceerd. In deze beleidsregel was een nieuwe procedure opgenomen waaronder EVC-aanbieders worden beoordeeld. Hobéon is één van de beoordelende organisaties binnen het stelsel.

Lees blogbericht

Kanttekeningen bij rankings in het hbo

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Frank Hendriks Deze week verscheen de Keuzegids HBO voltijd 2012. Deze biedt volgens de uitgever “heldere vergelijkende informatie over opleidingen. Ook over de onderwijskwaliteit – die echt niet overal even hoog is”. De jaarlijkse ranking leidt telkenmale tot veel publiciteit. Het ANP (Volkskrant) pakt in navolging van het persbericht van Keuzegids de trend op dat de zuidelijke hogescholen het beste scoren. De grote randstedelijke hogescholen scoren daarentegen minder goed dan andere jaren, hetgeen wordt geweten aan ‘Inholland perikelen’.

Lees blogbericht

Expertpanel kritisch over OCW beleid hoger onderwijs in het buitenland

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Veel Nederlandse hoger onderwijsinstellingen zijn in meer of mindere mate ook actief in het buitenland. Het juridische kader waarbinnen deze activiteiten mogen worden ontplooid is echter allerminst helder. Dit is met name het geval indien onderwijsactiviteiten in het buitenland worden gewaardeerd met een in Nederland erkende graad.

Lees blogbericht

De strategische agenda voor het hoger onderwijs

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs

Frank Hendriks Op 1 juli 2011 heeft de ministerraad ingestemd met de Strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap. De strategische agenda, met als titel 'Kwaliteit in verscheidenheid', borduurt voort op het werk van de Commissie Toekomstbestandig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman).

Lees blogbericht

Kamer eist helderheid over buitenlandse onderwijsactiviteiten

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Frank Hendriks Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het rapport 'Onderzoek financiering buitelandse activiteiten Stenden Hogeschool' van de Inspectie van het onderwijs. In het rapport geeft de inspectie een antwoord op de vraag of de internationale activiteiten van Stenden hogeschool zijn gefinancierd met publieke middelen.

Lees blogbericht