Wel te huur, maar niet te koop

1 jaar geleden — Advisering, Certificering, Bestuur & Governance, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn Als zakelijke dienstverlener wordt Hobéon betaald door de partij die onze diensten afneemt. Daarmee staat op voorhand de onpartijdigheid van ons bedrijf als adviesbureau onder verdenking, zo merken we nogal eens. Is dat begrijpelijk? Ja, althans bij eerste beschouwing. Is het terecht? Nee, zeker niet. Daarom is het goed om eens dieper in te gaan op het vraagstuk van onpartijdigheid.

Lees blogbericht

Assessments moeten meer dan ooit ontwikkelingsgericht zijn

2 jaar geleden — Certificering, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Fred de Bruijn De werkloosheid daalt en bedroeg in juni 2018 volgens hetzelfde CBS nog maar 3,9%. Het CPB voorspelde eind vorig jaar al dat die daling zich nog zal voortzetten. We naderen daarmee gaandeweg de bodem van het arbeidsreservoir. Het is inmiddels in meerdere sectoren, zoals de IT, niet ongebruikelijk dat niet het individu solliciteert bij een potentiële werkgever, maar dat de werkgever 'solliciteert' bij de potentiële medewerker. In deze omgekeerde situatie krijgen ook ontwikkelassessments een steeds grotere betekenis. Wij vinden altijd al dat assessments, naast het huidige dominante summatieve karakter, ook ontwikkelingsgericht moeten zijn. Dat pleidooi houden we nu meer dan ooit.

Lees blogbericht

Lectoraten bieden uitgelezen kans voor grotere maatschappelijke betrokkenheid bij onderzoek

3 jaar geleden —

Fred de Bruijn Vrijwel alle onderzoeksinstituten proberen op diverse manieren het brede publiek meer te betrekken bij hun onderzoek. Dat is althans de uitkomst van een Portugese pilotstudie van al weer drie jaar geleden. Daarbij gaat het doorgaans om voordrachten en lezingen, of interviews en artikelen. Afhankelijk van het vakgebied richten de onderzoekers zich vooral op scholieren, media, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties of het brede publiek.

Lees blogbericht

Wie gaat er over leven-lang-leren?

5 jaar geleden — Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren

Fred de Bruijn ‘De economie trekt weer aan’, koppen de kranten de laatste tijd. Onder meer de bouw en zakelijke dienstverlening groeien weer, en dan mag je verwachten dat nu ook andere sectoren structureel meegaan.Meer werk. En dat werk verandert ook nog eens. Nieuwe vakinhouden onder invloed van onder meer de technologie. En naast die ‘hard skills’ steeds meer aandacht voor de ‘soft skills’. Zo benadrukken ondernemers in de recent uitgebrachte arbeidsmarktmonitor van A+O Metalektro dat competenties als probleemoplossend vermogen, relatie met klanten, omgaan met veranderingen, flexibiliteit en initiatief nog belangrijker worden.

Lees blogbericht

Opleiden is vooruitzien

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Regeren is vooruitzien. Je kunt alleen meester zijn over de situatie als je vooruitkijkt. Dat geldt voor regeren, maar ook voor opleiden. Een open deur? Dat is zeer de vraag. Een aantal ontwikkelingen vraagt in versnelde mate actie van opleiders, maar ook van het bedrijfsleven en de overheid.

Lees blogbericht

Mensen & Maatwerk - Reactie Hobéon op rapport Expertgroep Protocol

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn Recent bracht de Vereniging Hogescholen het rapport ‘Beoordelen is mensenwerk’ van de expertgroep Protocol uit. De expertgroep kreeg van de Vereniging Hogescholen opdracht om de wenselijkheid en mogelijkheid te verkennen van een gezamenlijk, bottom-up opgesteld protocol of protocollen voor het beoordelen van (kern)werkstukken en te adviseren over de wijze waarop deze tot stand dienen te komen en aan welke kwaliteitseisen deze dienen te voldoen. De expertgroep stond onder het voorzitterschap van dr. Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek.In onze evaluatiepraktijk in het hbo komen wij dagelijks in aanraking met toets(kwaliteits)beleiden de uitvoering ervan. Vanuit die praktijk reageren wij op een aantal conclusies en aanbevelingen van de commissie.Wij starten met een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen van de expertgroep Protocol.

Lees blogbericht

Nieuwe perspectieven op kwaliteit en kwaliteitszorg in het onderwijs

7 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering

Fred de Bruijn “Ik ben zo langzamerhand meer tijd kwijt aan verantwoording dan aan onderwijs”, verzuchtte onlangs een mbo-docent, toen we een gesprek voerden over de kwaliteit van zijn opleiding. Docenten, bestuurders en managers: allemaal stellen ze zich de vraag of de balans tussen onderwijs verzorgen en het toezicht daarop, tussen kwaliteit realiseren en kwaliteit verantwoorden intern of extern, niet te zeer is doorgeslagen. 

Lees blogbericht

Missie en focus van hbo-onderzoek: van kennisvragen naar handelingsvragen?

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn Een concrete, onderscheidende missie en focus van kenniscentra en lectoraten is het fundament voor goed onderzoek. Fundament voor onderzoek met meerwaarde naar het onderwijs en de maatschappelijke omgeving. In recente evaluaties van kenniscentra zien we een interessante ontwikkeling van die missie en die focus.

Lees blogbericht

NSKO 2012: Gedifferentieerde ketenaanpak op basis van loopbaanankers

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Studiekeuze

Fred de Bruijn Sinds 2008 brengt Hobéon samen met Markteffect en Icares jaarlijks het Nationaal Studiekeuze Onderzoek Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) uit. Het NSKO laat zien welke keuzes jongeren maken ten aanzien van een studie in het hoger onderwijs. Dit jaar is het NSKO uitgebreid met onderliggende drijfveren voor die keuzes. Daarvoor is gebruik gemaakt van de acht zogeheten loopbaanankers van Schein. De hierop gebaseerde analyses bieden een schat aan informatie voor allen die een rol spelen in het boeien en binden van jongeren voor en in het hoger onderwijs: de instellingen zelf, het toeleverend onderwijs en de werkveldpartners.

Lees blogbericht

Investeren in docentenkwaliteit: zoeken naar de balans

8 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Fred de Bruijn Wie de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september analyseert, valt tenminste één onderwerp op waarover grote overeenstemming lijkt te bestaan. Ondanks of misschien wel juist in deze economisch moeilijke tijd moet worden geïnvesteerd in onderwijs en onderzoek. De kwaliteit van docenten is daarvoor de hoeksteen. Al eerder dit jaar spraken de hoger-onderwijskoepels met staatssecretaris Zijlstra af hierin ook zelf te investeren. De vraag is of de veelheid aan voornemens automatisch tot betere docentenkwaliteit leidt.

Lees blogbericht

Nieuw EVC Convenant: doorstart of eindspel?

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Leven lang leren

Fred de Bruijn Gisteren ondertekenden overheid en Stichting van de Arbeid het nieuwe EVC Convenant. Voluit: Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument evc als onderdeel van een leven lang leren. De timing was betekenisvol: het oude convenant bestond sinds 2006. EVC heeft zich sindsdien fors ontwikkeld aan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. Tijd om te balansen en op basis daarvan een aangescherpte doorstart te maken met een nieuw Convenant. Zou je zeggen.

Lees blogbericht

De kwaliteit van docenten borgen

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Fred de Bruijn Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat een docent een ‘alleskunner’ was. Lesgeven, groepen begeleiden, afstudeerders beoordelen, toetsen ontwikkelen en ga zo maar door. Maar die vanzelfsprekendheid wordt minder, want het docentschap stelt steeds hogere eisen aan professionals.

Lees blogbericht

Balanceren tussen verbeteren en verantwoorden

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO

Fred de Bruijn De Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (2011) omvat een ambitieus pakket aan maatregelen. Onderwijsinstellingen moeten meer en beter presteren. Een sterkere profilering van instellingen moet de versnippering van het onderwijsaanbod tegengaan. Bovendien is de uitdaging om de samenhang tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te versterken, vooral op de negen topsectoren die het Kabinet heeft aangegeven.

Lees blogbericht

NSKO: veel belangstelling van mbo'ers voor Associate degree

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Fred de Bruijn De belangstelling van mbo’ers voor de tweejarige Associate degree-opleiding (Ad) is tien keer zo groot dan de huidige deelname. Dit is één van de uitkomsten van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011 (NSKO) dat een dezer dagen is verschenen. Hobéon is één van de drie partijen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. De uitkomsten van het NKSO over Ad’s zijn ook gebruikt door de Commissie Associate degree in haar advies aan het Ministerie van OCW.

Lees blogbericht

Complex keuzeproces jongeren in beeld gebracht door Nationaal Studiekeuze Onderzoek

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn Het belang van een goede match tussen opleiding en jongeren wordt de komende jaren alleen maar groter. De overheid zet immers zwaar in op profilering va onderwijsinstellingen. Iedere instelling moet dus goed weten op basis waarvan jongeren hun studiekeuze bepalen. De nieuwste editie van het NSKO, Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011, is verschenen en biedt hierover basisinformatie.

Lees blogbericht

Hoe verder met EVC?

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren

Fred de Bruijn “Gaan we nog door met EVC, en zo ja hoe dan?” Deze vraag zal menig onderwijsbestuurder zich al hebben gesteld. En anders komt die vraag de komende tijd wel. Veel EVC-aanbieders worstelen immers met de vraag hoe ze verantwoord door kunnen blijven gaan met EVC. De landelijke vraag naar EVC-trajecten is weliswaar substantieel en het potentieel is nog veel groter. Maar ook het aanbod aan EVC-aanbieders is heel groot. En de meeste EVC-aanbieders hebben een breed aanbod aan EVC-procedures. Daardoor is bij veel aanbieders het aantal gerealiseerde EVC-trajecten bedrijfseconomisch niet haalbaar. Maar ook de kwaliteit kan dan in de knel komen. Immers, als de EVC-organisatie en de assessoren te weinig ‘vlieguren’ maken, komt dat de kwaliteit van EVC niet ten goede.

Lees blogbericht

Ambitieuze plannen OCW vergen herprofilering mbo-instellingen

10 jaar geleden — Advisering, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Drie rapporten verschenen afgelopen najaar over het mbo: Naar meer focus op het mbo (‘Commissie Oudeman’), Naar meer doelmatigheid in het mbo (‘Commissie Hermans/Van Zijl’) en Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo (Inspectie van het Onderwijs). De rapporten waren bij het opstellen op elkaar afgestemd en mede daardoor in hun aanbevelingen sterk samenhangend.

Lees blogbericht

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek positief over onderzoeksevaluaties Hobéon

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Onderzoek in het hbo

Fred de Bruijn “Heldere analyses en aanbevelingen die uiterst behulpzaam zijn bij de verdere ontwikkeling van beleid, organisatie en kwaliteitszorg van het onderzoek”. Aldus kwalificeert de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) de rapporten van Hobéon over de evaluatie van twee onderzoekscentra van Hogeschool INHolland.

Lees blogbericht

Einde projectdirectie Leren en Werken en EVC beoordelingen in 2011

10 jaar geleden — Leven lang leren

Fred de Bruijn De afgelopen jaren was de Projectdirectie Leren en Werken (OCW/SWZ) de trekker van EVC (Erkenning van Verworven Competenties).  De Projectdirectie is echter per 1 januari 2011 ontmanteld. De beleidswerkzaamheden zijn overgedragen aan de directie BVE van het ministerie van OCW. De afgifte van EVC-verklaringen c.q. de registratie van EVC-aanbieders is overgedragen aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Lees blogbericht

Succesvol opererende instellingen in een dynamische omgeving

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie

Fred de Bruijn In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft Hobéon twee instellingsportretten van succesvol opererende hbo instellingen geschetst. De portretten van Hogeschool Leiden en Hogeschool Zuyd zijn tevens de laatste portretten in het kader van het Sprint Programma, dat binnenkort wordt afgerond. Doel van de portrettenreeks is het informeren en inspireren van andere hogescholen en roc’s.

Lees blogbericht