Het Coronavirus; een professionaliseringstraject voor samenwerken

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Macrodoelmatigheid

Heleen Hanssens Het Coronavirus heeft een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Het dwingt ons als maatschappij meer samen te werken aan een hoger doel, namelijk het land genezen van deze ziekte. Onze prioriteiten en belangen komen in deze onzekere tijden op één lijn te liggen. Er ontstaan vele initiatieven om elkaar te helpen, er voor elkaar te zijn en collectief gehoor te geven aan de ingestelde maatregelen. Wat maakt dat mensen verbinden,  wat kunnen we hiervan leren, en hoe kunnen we dit faciliteren?

Lees blogbericht

Uitdagende vraagstukken in de sector jeugdzorg en wat Hobéon daarin kan betekenen

2 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Jeugdzorg

Jos de Kock De sector jeugdzorg weet zich voortdurend gesteld voor uitdagende vraagstukken. En die beperken zich niet tot slechts de financiële vraag of voldoende middelen gevonden kunnen worden om de nodige jeugdhulp aan kinderen en jongeren aan te kunnen bieden. Hoe verbeter je de samenwerking tussen hulpverleners en leraren in het onderwijs? Hoe zorg je voor het up-to-date houden van opleidingen in het sociale domein in relatie tot de laatste ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen? Hoe optimaliseer je de keten van jeugdzorg en onderwijs in je gemeente?

Lees blogbericht

Hobéon goes International ... Office

2 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Internationalisering

Rob van der Hoorn We zitten in de zomerperiode en veel mensen genieten nog lekker van een welverdiende vakantie. Het weer in Nederland is natuurlijk fantastisch, maar toch gaan veel mensen naar het buitenland. Dit geeft een extra dimensie aan de vakantiebeleving, vindt u niet? Ditzelfde geldt voor studenten en hun studieloopbaan. Het onderwijs in Nederland is van hoog niveau, maar buitenlandervaring geeft toch een extra (leer)dimensie aan de studie. Het Erasmus+ subsidieprogramma ondersteunt en stimuleert buitenlandse uitwisselings- en kennisdelingsprojecten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ controleert of toegekende subsidies op juiste wijze door onderwijsinstellingen worden besteed. De afgelopen periode is Hobéon door diverse onderwijsinstellingen benaderd met de vraag of wij een proefaudit kunnen uitvoeren bij hun International Office in voorbereiding op het bezoek van het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Lees blogbericht

Meta-evaluatie Opleidingsscholen voortgezet onderwijs 2015

4 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Onderzoek in het hbo

Rianne Versluis Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. Deze opleidingen werken intensief samen met zogenaamde opleidingsscholen om goede leraren op te leiden. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels onder voorzitterschap van Hobéon opleidingsscholen behorende bij de tweedegraads lerarenopleidingen. In dit weblog een aantal feiten, bevindingen en aanbevelingen. door Rianne Versluis en Ruud van der Herberg

Lees blogbericht

Pabo's van startbekwaam naar vakbekwaam

6 jaar geleden — Advisering, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg In samenwerking met Rianne Versluis. Goed leraarschap start bij een goede opleiding. Maar een goede opleiding is zeker geen eindpunt. Beginnende leraren moeten de kans krijgen om door te groeien: van startbekwaam naar vakbekwaam[1].  

Lees blogbericht

Hoe duurzaam is het voortgezet onderwijs?

7 jaar geleden — Advisering, Certificering, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Voortgezet onderwijs, Duurzaamheid

Fokke Brouwer Zoals bekend is Hobéon al geruime tijd werkzaam op het gebied van advies en certificering van duurzame ontwikkeling in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en in toenemende mate ook in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo vindt momenteel de certificering plaats van alle opleidingen bij Avans Hogeschool ten behoeve van het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs en beoordelen we in het najaar van 2014 de sector Techniek en Mobiel van het ROC Aventus op het gebied van duurzaamheid aan de hand van het beoordelingskader Duurzaam MBO.

Lees blogbericht

Opleiden in de School: kritische succesfactoren

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Tijdens het Congres voor Lerarenopleiders 2013 (Velon 2013) verzorgde Hobéon*, een presentatie over het belang, de opzet en de opbrengsten van de (thema) audits in het kader van Opleiden in de School. In deze weblogbijdrage komen de belangrijkste bevindingen van de tot nu toe uitgevoerde audits bij opleidingsscholen aan de orde.

Lees blogbericht

NSKO 2012: Gedifferentieerde ketenaanpak op basis van loopbaanankers

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Studiekeuze

Fred de Bruijn Sinds 2008 brengt Hobéon samen met Markteffect en Icares jaarlijks het Nationaal Studiekeuze Onderzoek Nationaal Studiekeuze Onderzoek (NSKO) uit. Het NSKO laat zien welke keuzes jongeren maken ten aanzien van een studie in het hoger onderwijs. Dit jaar is het NSKO uitgebreid met onderliggende drijfveren voor die keuzes. Daarvoor is gebruik gemaakt van de acht zogeheten loopbaanankers van Schein. De hierop gebaseerde analyses bieden een schat aan informatie voor allen die een rol spelen in het boeien en binden van jongeren voor en in het hoger onderwijs: de instellingen zelf, het toeleverend onderwijs en de werkveldpartners.

Lees blogbericht

Het onderwijs in de verkiezingsprogramma's; Nederland innoveert

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Rob van der Hoorn Na de val van het Kabinet Rutte maken de politieke partijen zich op voor verkiezingen op 12 september. De partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s inmiddels gepresenteerd en ondanks de vakantieperiode wordt er druk geflyerd en zijn de politieke leiders overal te zien en te horen. De verkiezingsstrijd barst los.    

Lees blogbericht

Toetsing van opleidingsscholen

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Ruud van der Herberg Veel lerarenopleidingen worden omringd door partnerschappen van opleidingsscholen waar studenten, leraren in spé, het vak leren. In de opleidingsscholen, zowel in het primair- als in het voortgezet onderwijs, wordt tot circa 40% van het curriculum van een lerarenopleiding gerealiseerd. Dit geldt zowel voor Pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen als voor masterlerarenopleidingen in het hbo en de universiteit. Die 40% is in hoofdzaak het praktijk- c.q. stagegedeelte van de opleiding, maar bevat vaak ook elementen van vakkennis en onderzoek.

Lees blogbericht

Ketenaanpak leidt tot betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Ruud van der Herberg De samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven moet een tandje hoger. De roep daarom komt van meerdere kanten. OCW wil naar meer kwaliteit en macrodoelmatigheid en spreekt daarop partijen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. OCW en EL&I zien onderwijs als middel om de negen topsectoren te helpen realiseren en zetten daarom in op vérgaande coalities van onderwijs en werkveld. De scholen zelf staan voor de opgave om nog beter aan te sluiten op de kwantitatieve en de kwalitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de regio. Eén ding is in alle gevallen helder: alléén gaan afzonderlijke onderwijsinstellingen dat allemaal niet redden.

Lees blogbericht

NSKO: veel belangstelling van mbo'ers voor Associate degree

9 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Fred de Bruijn De belangstelling van mbo’ers voor de tweejarige Associate degree-opleiding (Ad) is tien keer zo groot dan de huidige deelname. Dit is één van de uitkomsten van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2011 (NSKO) dat een dezer dagen is verschenen. Hobéon is één van de drie partijen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. De uitkomsten van het NKSO over Ad’s zijn ook gebruikt door de Commissie Associate degree in haar advies aan het Ministerie van OCW.

Lees blogbericht

'Meten is weten' of toch niet helemaal?

10 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Voortgezet onderwijs

Rob van der Hoorn In navolging van de minimum lesuren norm in het voortgezet onderwijs als bewijs voor het feit dat leerlingen voldoende ‘les krijgen’, is ook in het hoger onderwijs de roep om inzage in het aantal contacturen tussen student en docent duidelijk hoorbaar. Niet in de laatste plaats is het de politiek, Tweede Kamer en de staatssecretaris, die willen dat studenten een minimale hoeveelheid lessen krijgen aangereikt. In de nieuwe Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs van de NVAO wordt de vraag naar het aantal contacturen expliciet gesteld en de Inspectie voor het Onderwijs hernieuwt het onderzoek naar deze vraag dat reeds in 2007 werd uitgevoerd.

Lees blogbericht

'Pas toe' of 'leg uit'; governance in het voortgezet onderwijs

10 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Schoolbesturen in voortgezet onderwijs (VO) zijn druk doende  hun ‘governance’ op orde te krijgen. Twee zaken springen in het oog: horizontale verantwoording (naar de maatschappelijke omgeving) en het maken van duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden binnen de school (scheiding toezicht en bestuur). De VO-raad is de scholen behulpzaam met de ‘Code Goed Bestuur’ waarin uitgangspunten voor het handelen van de instellingen in het voortgezet onderwijs worden gegeven. Hierbij geldt het principe ‘pas toe of leg uit’. In deze bijdrage gaat Ruud van der Herberg nader in op dit vraagstuk.

Lees blogbericht

Toekomstige studenten stemmen VVD of PvdA; PVV vooral populair bij aspirant hbo'ers

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Hans Stoltenborg 20 procent van de toekomstige studenten zou bij de verkiezingen op de VVD stemmen, 14 procent stemt op de PvdA. Deze resultaten maken onderdeel uit van het Nationale Studiekeuze Onderzoek 2010 (NSKO), dat door onderzoeksbureau Markteffect in samenwerking met Hobéon en Icares is opgesteld. Aan het onderzoek namen 4.500 toekomstige studenten in de leeftijd van 15 tot en met 21 jaar deel.

Lees blogbericht

VO-congres 2010: gevarieerd aanbod en duidelijke lijnen

11 jaar geleden — Advisering, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs

Ruud van der Herberg Op 18 maart jongstleden vond het jaarlijkse VO-congres van de VO-raad plaats. Ook Hobéon was aanwezig op dit zeer drukbezochte congres waar honderden schoolleiders veel van hun gading konden vinden in diverse workshops en lezingen. Ruud van der Herberg, zelf afkomstig uit het VO, was aanwezig en doet voor u beknopt verslag van het congres.

Lees blogbericht

Education at a glance 2009

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs

Frank Hendriks Jaarlijks brengt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  het raport Education at a Glance uit. In dit rapport vergelijkt de OESO het onderwijs in de OESO-landen. Vandaag is de editie 2009 van Education at a Glance verschenen. In een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van deze editie gaat OCW in op een aantal opvallende uitkomsten.

Lees blogbericht

Inspectie onderzoekt examinering en studiesucces

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Voortgezet onderwijs

Frank Hendriks Gisteren publiceerde de Inspectie van het Onderwijs een groot aantal rapporten. Zo verscheen het (jaarlijkse) onderwijsverslag. In deze editie van het onderwijsverslag heeft de Inspectie in het bijzonder aandacht besteed aan onder andere examinering. 

Lees blogbericht