Het Coronavirus; een professionaliseringstraject voor samenwerken

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Macrodoelmatigheid

Heleen Hanssens Het Coronavirus heeft een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Het dwingt ons als maatschappij meer samen te werken aan een hoger doel, namelijk het land genezen van deze ziekte. Onze prioriteiten en belangen komen in deze onzekere tijden op één lijn te liggen. Er ontstaan vele initiatieven om elkaar te helpen, er voor elkaar te zijn en collectief gehoor te geven aan de ingestelde maatregelen. Wat maakt dat mensen verbinden,  wat kunnen we hiervan leren, en hoe kunnen we dit faciliteren?

Lees blogbericht

Geen wetswijziging nodig voor erkenning nieuwe instellingen

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Op 6 april 2016 deed de Raad van State een verrassende uitspraak in een procedure aangespannen door Welten, een financiële opleider met de ambitie om in de toekomst geaccrediteerde opleidingen aan te mogen bieden. In de uitspraak oordeelde de Raad van State dat een belangrijke eis in de procedure (de volledige cycluseis) geen basis in de wet heeft.In reactie op de uitspraak kondigde het ministerie van OCW aan met reparatiewetgeving te komen. In deze bijdrage betoog ik dat reparatiewetgeving onnodig is en bovendien contrair aan ingezet beleid in andere sectoren.

Lees blogbericht

Opleidingen in het hoger onderwijs: eens doelmatig, altijd doelmatig?

5 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks ‘Schrap studie zonder kans op baan’ kopt de Telegraaf vandaag. Aanleiding is een voorstel van de VVD om bestaande opleidingen in het hoger onderwijs op een zelfde manier te toetsen op ‘doelmatigheid’ als nieuwe opleidingen. Als adviseur ben ik regelmatig betrokken bij de ontwikkeling en aanvraag van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. In deze weblog bijdrage een korte reflectie op het voorstel.

Lees blogbericht

Naar een nieuw continuüm van zorgberoepen

6 jaar geleden — Advisering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Conny Ouwerkerk Vrijdag 10 april 2015 presenteerde de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen onder leiding van Marian Kaljouw haar advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' aan minister Edith Schippers van VWS. Naast een enthousiaste minister Schippers was ook minister Jet Bussemaker (OCW) bij de overhandiging van het advies. Samen onderstreepten zij het belang van goede opleidingen om het werkveld te ontwikkelen richting de nieuwe realiteit.

Lees blogbericht

Van uitruilen naar toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs

6 jaar geleden — Advisering, MBO, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Marvin Leerdam Met de nieuwe zorgplicht macrodoelmatigheid worden mbo scholen verplicht na te gaan of het verzorgen van een beroepsopleiding in een regio doelmatig is. Daarbij moet men rekening houden met het aanbod van andere instellingen in de regio en met de kwantitatieve vraag van de regionale arbeidsmarkt. In veel gevallen resulteert dit in het uitruilen van bestaande opleidingen en in het verdelen van het onderwijsaanbod.

Lees blogbericht

Opleiden is vooruitzien

6 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Leven lang leren, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Regeren is vooruitzien. Je kunt alleen meester zijn over de situatie als je vooruitkijkt. Dat geldt voor regeren, maar ook voor opleiden. Een open deur? Dat is zeer de vraag. Een aantal ontwikkelingen vraagt in versnelde mate actie van opleiders, maar ook van het bedrijfsleven en de overheid.

Lees blogbericht

Naar doelmatig en toekomstgericht beroepsonderwijs

6 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Conny Ouwerkerk In samenwerking met Marvin Leerdam Net als in het hoger onderwijs (ho), werkt  ook het mbo  aan doelmatigheid van het opleidingsaanbod. De uitwerking van doelmatigheid verschilt echter sterk: het mbo heeft nu vooral een regionale focus en het ho een bovenregionale of zelfs een landelijke. En in het mbo wordt onderling veel 'uitgeruild', terwijl in het ho vooralsnog de nadruk ligt op de beoordeling van de doelmatigheid van het aanbieden van nieuwe opleidingen.

Lees blogbericht

Overzicht aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving hoger onderwijs

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Wetgeving in het hoger onderwijs, Studiekeuze, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks De start van een nieuw kabinet, een nieuwe minister van OCW en een nieuw jaar is een mooie aanleiding om aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving op een rijtje te zetten. Zoals u zult kunnen opmaken uit onderstaande bijdrage staan in 2013 op veel fronten voor de dagelijkse praktijk relevante wijzigingen op stapel.

Lees blogbericht

Profilering en innovatie bestaande opleidingen leidend in nieuwe beleidsregel

8 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Per 1 november 2012 is een nieuwe versie van de zogenaamde ‘Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs’ in werking getreden. Deze beleidsregel bevat de procedure en voorschriften waaraan bekostigde instellingen moeten voldoen bij het aanvragen van nieuwe of bij het verplaatsen van bestaande opleidingen. Met de nieuwe beleidsregel wordt duidelijk meer dan in het verleden aangestuurd op innovatie van bestaande opleidingen. Het beleid ten aanzien van nieuwe opleidingen blijft restrictief. In deze bijdrage stippen we kort de belangrijkste wijzigingen aan.   

Lees blogbericht

Ketenaanpak leidt tot betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

9 jaar geleden — Hoger Onderwijs, MBO, Bestuur & Governance, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Ruud van der Herberg De samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en bedrijven moet een tandje hoger. De roep daarom komt van meerdere kanten. OCW wil naar meer kwaliteit en macrodoelmatigheid en spreekt daarop partijen op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. OCW en EL&I zien onderwijs als middel om de negen topsectoren te helpen realiseren en zetten daarom in op vérgaande coalities van onderwijs en werkveld. De scholen zelf staan voor de opgave om nog beter aan te sluiten op de kwantitatieve en de kwalitatieve ontwikkeling van vraag en aanbod in de regio. Eén ding is in alle gevallen helder: alléén gaan afzonderlijke onderwijsinstellingen dat allemaal niet redden.

Lees blogbericht

Ambitieuze plannen OCW vergen herprofilering mbo-instellingen

10 jaar geleden — Advisering, MBO, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Fred de Bruijn Drie rapporten verschenen afgelopen najaar over het mbo: Naar meer focus op het mbo (‘Commissie Oudeman’), Naar meer doelmatigheid in het mbo (‘Commissie Hermans/Van Zijl’) en Besturing en onderwijskwaliteit in het mbo (Inspectie van het Onderwijs). De rapporten waren bij het opstellen op elkaar afgestemd en mede daardoor in hun aanbevelingen sterk samenhangend.

Lees blogbericht

Adviezen opmaat voor debat over toekomst mbo

10 jaar geleden — MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vandaag verschenen een drietal voor het mbo belangrijke adviezen en rapporten. Een kabinetsreactie op de adviezen zal worden meegenomen in het Actieplan MBO 2011-2015 (februari 2011). Ook worden de adviezen door de Eerste Kamer betrokken in een binnenkort te voeren beleidsdebat over het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees blogbericht

Vier hogescholen krijgen toestemming voor start opleiding Mechatronica

10 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Arbeidsmarkt & Ketenregie, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Wienke Blomen Door Wienke Blomen en Conny Ouwerkerk Eind juli 2010 heeft de staatssecretaris van OCW, op advies van de CDHO, ingestemd met het voornemen van vier hogescholen om te starten met een opleiding Mechatronica. Dit is een interdisciplinair vakgebied, gericht op het   ontwikkelen van technologische systemen met complexe functionaliteit.   Het maakt gebruik van onder meer de natuurkunde, werktuigbouwkunde,   elektrotechniek en informatietechnologie. Toepassingen zijn legio, van   dvd-spelers tot industriële robots.

Lees blogbericht

Strenge beoordeling doelmatigheid nieuwe opleidingen hoger onderwijs

11 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Sinds 1 augustus 2009 geeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) onder voorzitterschap van Norbert Verbraak advies over de doelmatigheid van nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. Initiatieven van hogescholen en universiteiten voor nieuwe bachelor- of masteropleidingen worden beoordeeld aan de hand van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009. Deze bevat een aantal voorwaarden waaraan nieuwe opleidingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering. De CDHO geeft een advies aan de Minister (van OCW of LNV). Deze beslist definitief op een ingediende aanvraag.

Lees blogbericht

NVAO blijft moeite houden met tijdige besluitvorming

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Wetgeving in het hoger onderwijs, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel versterking besturing medio juni werd de NVAO flink op de vingers getikt voor het overschrijden van beoordelingstermijnen. Minister Plasterk moest aan de Tweede Kamer toezeggen op korte termijn resultaatafspraken te gaan maken met de NVAO. Doel is om de achterstanden op korte termijn tot het verleden te laten behoren.

Lees blogbericht

Overlegverplichting bij start nieuwe opleidingen

11 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) is weliswaar op 1 juli gestart met haar werkzaamheden, maar pas vanaf vandaag moeten voornemens voor het starten van nieuwe opleidingen of het verplaatsen van bestaande opleidingen officieel  worden ingediend bij de CDHO. Op 1 augustus 2009 is namelijk de beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009 in werking getreden.

Lees blogbericht

Commissie doelmatigheid start 1 juli

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Na eerder uitstel is nu de kogel eindelijk door de kerk. Op 1 juli a.s. start de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO)  met haar werkzaamheden. Wie er naast de voorzitter/kwartiermaker Norbert Verbraak nog meer zitting hebben in de CDHO is formeel nog niet bekend.

Lees blogbericht

Uitstel nieuwe beleidsregel macrodoelmatigheid

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vanaf 1 maart 2009 is de volgorde tussen de toets nieuwe opleiding en de toets macrodoelmatigheid omgedraaid. Voorts zou de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) gelijktijdig met de inwerkingtreding van een nieuwe beleidsregel doelmatigheid per 1 mei 2008 haar werkzaamheden aanvangen, zo gaf OCW eind februari aan.

Lees blogbericht

Kritiek politiek op overlegverplichting bij start nieuwe opleidingen

12 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs, Doelmatigheid, Macrodoelmatigheid

Frank Hendriks Vanaf 1 maart 2009 is de volgorde tussen de toets nieuwe opleiding en de toets macrodoelmatigheid omgedraaid. Uit een brief van OCW en uit het Wetsvoorstel versterking besturing blijkt dat hoger onderwijsinstellingen in de nabije toekomst bij de start van nieuwe opleidingen verplicht afstemmingsoverleg zullen moeten voeren. Dit zal waarschijnlijk worden opgenomen in de nieuwe beleidsregel doelmatigheid, welke naar verwachting begin april openbaar wordt gemaakt.

Lees blogbericht