Online auditen is goed mogelijk!

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Architectuur en monumentenzorg, Certificering, Onderzoek in het hbo

Rianne Versluis Als gevolg van de coronacrisis is het sinds enige tijd moeilijk tot onmogelijk om fysieke audits uit te voeren. Hobéon heeft echter in de afgelopen maand al enkele audits online uitgevoerd, waaronder bij een hbo-opleiding voor schoolleider, een archeologiebureau en een EVC-centrum. Ook hebben we een hbo-opleiding online doorgelicht bij wijze van midterm review. Onze eerste ervaringen daarmee zijn positief. Onze belangrijkste conclusie is dat we ook in een online audit de kwaliteit van een opleiding of organisatie goed kunnen beoordelen.

Lees blogbericht

Uitvoeringskwaliteit van adviserende disciplines in de monumentenzorg laat zich niet in richtlijn vastleggen

7 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Miranda Maring In de monumentenzorg bestaat een groot aantal systemen om de kwaliteit van restauraties te borgen. De systemen zijn tot stand gekomen op initiatief van uiteenlopende branches en verschillen daarom onderling sterk. Ze zijn in grote lijnen onder te verdelen in regelingen voor bedrijfserkenning en voor persoonserkenning. De verzamelterm die ervoor gebruikt wordt is BRL (beoordelingsrichtlijn). De uitvoeringskwaliteit is meestal vastgelegd in een uitvoeringsrichtlijnen (URL). Niet elke vorm van uitvoeringskwaliteit kan echter in een uitvoeringsrichtlijn vastgelegd worden. Dit geldt met name voor het eindproduct van restauratiearchitecten-bureaus en van monumentenadviesbureaus.

Lees blogbericht

Vakmanschap staat voorop!

8 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Hanneke Bleijs Op woensdag10 oktober jl. was de Philharmonie te Haarlem het toneel voor het jaarlijks kennissymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het thema: ‘Historisch Metselwerk’. Omdat Hobéon intensief betrokken is bij de Erkenningsregeling voor Restauratievoegbedrijven, bemanden Miranda Maring en ik samen met de Vereniging voor Nederlandse Voegbedrijven (VNV) een stand op het beursgedeelte van dit  geslaagde en zeer druk bezochte symposium.

Lees blogbericht

Samenwerken in de restauratieketen

8 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Sinds de crisis in de bouw toesloeg zoeken de spelers uit deze branche naar mogelijkheden om inkomsten te blijven genereren. In hun zoektocht komen deze partijen, bijvoorbeeld afkomstig uit de nieuwbouw regelmatig uit bij de restauratiebranche (omdat die markt minder geraakt lijkt door de crisis). Nu de concurrentie binnen de restauratiebranche toeneemt, wordt het steeds meer van belang dat deskundige partijen zich kunnen onderscheiden op kwaliteit. Dat kunnen zij op basis van ‘restauratiespecifieke expertise’ en ‘kennis van de keten’. Dit zijn naar de mening van Hobéon de twee kern-eigenschappen die verlangd worden van een bedrijf dat of persoon die restaureert op niveau.

Lees blogbericht

Duurzaamheid 'zonder flauwekul' in de monumentenzorg

9 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Op 22 september j.l. organiseerde de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) een studiedag met als thema ‘Duurzame monumentenzorg zonder flauwekul’. Inspirerende sprekers waren o.a. Wytze Patijn (o.a. werkzaam geweest in de functie van Rijksbouwmeester en decaan Bouwkunde TU Delft), Job Roos (TU Delft en Architectenbureau Braaksma en Roos, Michiel Haas (hoogleraar Materialen en Duurzaamheid TU Delft) en Jan Roest (directielid Van Hoogevest Architecten en namens de VAWR vertegenwoordiger in de Stichting ERM).

Lees blogbericht

Titel 'architect' vereist 2 jaar beroepservaring

11 jaar geleden — Advisering, Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs In juli 2009 is bij de Tweede Kamer een wijzigingsvoorstel voor de Wet op de Architectentitel (WAT) ingediend. De grootste wijziging betreft nieuw gestelde eisen met betrekking tot beroepservaring. Voorgesteld wordt dat architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten eerst twee jaar beroepservaring moeten opdoen alvorens zij kunnen worden ingeschreven in het architectenregister. Verder introduceert het voorstel een verplichte bij- en nascholing voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten.

Lees blogbericht

7 miljoen euro restauratiesubsidie voor orgels en molens

12 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs Sinds woensdag 3 juni weet een groot aantal eigenaren van historische orgels of molens hoeveel subsidie zij krijgen voor de restauratie van hun monumentaal eigendom. Deze dag maakte Cees van ‘t Veen,  Directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens minister Plasterk, bekend hoe 7 miljoen Euro verdeeld wordt over 76 beschikkingen.

Lees blogbericht

Modernisering monumentenzorg

12 jaar geleden — Architectuur en monumentenzorg

Hanneke Bleijs De minister van OCW zal in 2009 zijn visie op de modernisering van de monumentenzorg aan de Tweede Kamer presenteren. Om bij het ontwikkelen van die visie kennis en opvattingen van het veld te betrekken zijn diverse werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen hebben enkele rapportages uitgebracht.

Lees blogbericht