Versterking besturing in oktober op agenda Eerste Kamer

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Een kamermeerderheid van PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie,  SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemde voor het voorstel.Tijdens de stemmingen zijn ook diverse amendementen, welke wijzigingen op het oorspronkelijk voorstel aanbrengen, aangenomen. Door toedoen van de Tweede Kamer is thans bijvoorbeeld in het voorstel opgenomen:

  • Een voorziening waardoor bekostigde instellingen ook zonder een rechtspersoon voor hoger onderwijs in het buitenland geaccrediteerd onderwijs kunnen aanbieden.
  • Het oprekken van de verschijningsfrequentie van het instellingsplan van 4 naar 6 jaar (met oogmerk aan te sluiten bij toekomstige instellings-accreditatie.
  • Het verplicht opnemen van docenten in de examencommissie.
  • Het schrappen van het verhaalsrecht voor studenten.
  • Een voordrachtrecht van de medezeggenschapsraad voor leden van de Raad van Toezicht.
  • Uitbreiding van de taak van de Raad van Toezicht met toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg.

Overigens zijn er ook voorstellen gesneuveld. Zo kon het pleidooi om ook in de toekomst particuliere instellingen het promotierecht te laten behouden niet op een kamermeerderheid rekenen. Hetzelfde gold voor het voorstel om ook voor tweede studies nog het wettelijk collegegeld verplicht te stellen.

Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Aldaar vangt de behandeling aan met het zogenaamde voorbereidende onderzoek op 6 oktober 2009.

Bekijk alle blogberichten