Uit de adviespraktijk: Op zoek naar risicokapitaal

9 jaar geleden

Regelmatig wordt Hobéon door (startende) ondernemers benaderd met de vraag hen te begeleiding bij het op de markt brengen van hun idee. Zo werden wij ook benaderd door een ondernemer die onder de naam Trampit een springschoen had ontworpen, die hij in de markt wilde zetten.

Het ontwikkelproces, van idee naar realisatie, kost veel tijd. Tijd waarin de ondernemer nog niets verdient, maar juist geld moet investeren om zijn plannen te kunnen verwezenlijken. Banken kunnen veelal niet of niet volledig voorzien in de kredietbehoefte van de (startende) ondernemer vanwege interne normen.

Tijdens het kennismakingsgesprek met Trampit werd duidelijk dat voor de realisatie van de springschoenen risicokapitaal geworven moest worden. Risicokapitaal wordt verstrekt door particuliere en bedrijfsmatige investeerders. De investeerders worden in de meeste gevallen mede-eigenaar van de onderneming en/of het product.

Werving van risicokapitaal

Wij begeleiden de ondernemer bij het werven van risicokapitaal. Voor het werven van risicokapitaal verlangen wij dat er een ondernemingsplan beschikbaar is of komt. Bovendien moet er een financieel plan zijn, bestaande uit een geprognosticeerde resultatenrekening, liquiditeitsbegroting en balans en een investerings- en financieringsplan.

Als wij verwachten dat de werving van (risico)kapitaal haalbaar is, wordt in nauwe samenwerking met de ondernemer een investmentteaser opgesteld. Een investmentteaser is een document waarin op een wervende manier aan potentiële investeerders de propositie wordt uitgelegd.

Afhankelijk van de aard en omvang van het investeringsbedrag worden kapitaalverschaffers als informal investors, participatiemaatschappijen en/of banken benaderd. In het geval van Trampit zijn informal investors aangetrokken in combinatie met een bancaire financiering. Informal investors zijn investeerders die vaak zelf ook (oud)ondernemer zijn. Zij brengen naast geld, ook hun kennis, ervaring en netwerk in, waar de ondernemer gebruik van kan maken.

Hobéon beschikt over een breed netwerk van informal investors en andere (financierings)partijen. Verder zijn enkele partijen in de (toekomstige) keten van dit product in min of meerdere mate gecommitteerd. Daarmee wordt gedoeld op het mede risico nemen van één van de producenten en de logistieke partner.

Klankbordfunctie

Nadat er voldoende kapitaal is geworven, wordt de rol van Hobéon beperkter. De ondernemer beschikt nu over voldoende kapitaal en hij krijgt het druk met het ontwerpen, de ontwikkeling en tooling van zijn product.

Ook in het geval van Trampit werd de rol van Hobéon minder na de werving van investeerders. Natuurlijk is het altijd mogelijk om ons desgewenst te raadplegen. Met het ontwikkelen van een product tot de marktintroductie is veelal een lange tijd gemoeid. In die periode van vallen en opstaan is het voor de (aanstaande) ondernemer toch prettig als hij over een deskundig klankbord beschikt.

Inrichting van de organisatie

Net voor de marktintroductie worden wij doorgaans opnieuw geraadpleegd in het kader van bijvoorbeeld de inrichting van de (personele) organisatie. Nadat aan die vraagstukken voldoende invulling is gegeven, is de rol van de adviseur veelal uitgespeeld. En zo hoort dat volgens ons ook. Uiteraard geven wij graag gehoor aan de wens van ondernemers om als (persoonlijk) klankbord betrokken te blijven bij hen en/of de onderneming.

Vragen?

Wilt u meer informatie over het werven van (risico)kapitaal, het op de markt brengen van uw product of het opstellen van uw ondernemingsplan? Neem dan contact op met Arjo van Trigt via telefoonnummer (070) 30 66 800 of e-mail a.vtrigt@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten