Tweede Kamer betwijfelt vermindering accreditatielasten in nieuw stelsel

Frank Hendriks

11 jaar geleden

In het bijzonder baseren de kamerleden zich op de uitgevoerde pilots met het nieuwe stelsel. Hieruit bleek namelijk  dat van een lastenvermindering geen sprake was. Plasterks eigen PvdA vraagt zich bijvoorbeeld af:

Uit de pilots is naar voren gekomen dat er voor een deel van de instellingen sprake is van een vermindering van de lastendruk bij accreditatie. Voor een substantieel deel is dit echter niet gebleken. Hoe denkt de regering met deze constatering om te gaan in relatie tot de wens om de lastendruk toch te verminderen voor alle instellingen. Op welke wijze denkt zij toch een verbetering te kunnen aanbrengen zodat de vermindering van de lastendruk beter garanties kent?

De SP, ChristenUnie en SGP hebben vragen van gelijke strekking. Alle fracties wensen van Plasterk te vernemen hoe hij toch een lastenvermindering denkt te realiseren. De Tweede Kamer staat niet alleen met haar twijfels. Ook de Raad van State wees er in haar zeer kritische advies op dat het nieuwe stelsel tot een lastenverzwaring zou kunnen leiden. Recent bleek dat ook de VSNU twijfels heeft over een daling van de lastendruk in het nieuwe stelsel.

Recent plaatste ook Hobéon enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel (persbericht). Naast kanttekeningen bevat het bericht ook enkele suggesties die volgens Hobéon wel zouden kunnen leiden tot een daadwerkelijke vermindering van accreditatielasten.

Het verschenen verslag bevat overigens nog tal van andere interessante vragen. Zo passeren o.a. de onafhankelijkheid van de accreditatiepanels, een verplichte instellingsaccreditatie, differentiatie in accreditatieoordelen en het intrekken van verleende accreditaties de revue. Aan deze onderwerpen zal in komende bijdragen op dit weblog aandacht worden geschonken.

Bekijk alle blogberichten