Tweede Kamer akkoord met aanpassing accreditatiestelsel

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Tijdens het debat kwam Van Bijsterveldt met de toezegging om het aangepaste accreditatiestelsel twee jaar na de invoering te evalueren. Dan kan worden meegenomen in hoeverre administratieve lasten ook daadwerkelijk zullen dalen. Ook kan met een evaluatie worden bezien in hoeverre het Vlaams-Nederlandse karakter van het stelsel behouden blijft.

In een discussie over de wijze waarop gedifferentieerd wordt in oordelen in het nieuwe stelsel kwam de staatssecretaris even in de problemen. Enkele fracties vonden de uitwerkingen van de criteria onvoldoende/voldoende/goed/excellent zoals deze nu bekend zijn te mager en ondoorzichtig. Na druk vanuit de CDA fractie kwam de toezegging om over deze materie aanvullende brief op te stellen (zie ook de daarbij behorende bijlage: brief NVAO over  differentiatie in oordelen). Verder wordt de uitwerking in de definitieve accreditatiekaders nogmaals onder de loep genomen.

Op 23 maart is het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  Bij de stemming zijn slechts twee amendementen aangenomen.

Ten eerste het amendement Harbers inzake extra waarborgen bij instellingstoets onder voorwaarden. En ten tweede het amendement Besselink. Dit amendement heeft betrekking op de reikwijdte van overlegverplichting tussen College van Bestuur - medezeggenschap (alternatief voor studentassessor). Voorts kon de motie Harbers inzake het opstellen door de regering van een plan van aanpak  om de studeerbaarheid en toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking rekenen op een Kamermeerderheid.

Update 1 april 2010: het voorbereidende onderzoek over het wetsvoorstel aanpassing accreditatiestelsel door de Eerste Kamer zal plaatsvinden op 27 april 2010.

Update 27 april 2010: Voorbereidende onderzoek is verplaatst naar 11 mei 2010

Bekijk alle blogberichten