Toetsing van opleidingsscholen

Ruud van der Herberg

9 jaar geleden

Het Ministerie van OCW, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs kijken al langer naar de borging van de kwaliteit van opleidingsscholen. Dit heeft geleid tot het NVAO Toetsingskader Opleidingsscholen dat binnen afzienbare termijn herzien wordt. Bij de komende accreditatieronde van lerarenopleidingen ( in de periode 2013-2015) gaat het curriculum dat op opleidingsscholen wordt uitgevoerd vanzelfsprekend een aanzienlijke rol spelen. Immers, eindkwalificaties c.q. beroepsrollen van de lerarenopleidingen worden voor een deel in de praktijk van de opleidingsscholen gerealiseerd. Hogescholen kijken nu al – midterm – naar de ontwikkeling van de kwaliteit van 'Opleiden in de School'. De opbrengsten van deze visitaties spelen een rol bij de accreditatie van de lerarenopleidingen in 2013 en verder. Wij hopen dat dit de vorm krijgt van proportioneel toezicht.

Hobéon heeft in samenwerking met Hogeschool Windesheim een auditsystematiek ontworpen voor het geheel van de kwaliteit van opleidingsscholen, inclusief samenwerkingsovereenkomst, uit- en doorwerking in het hrm-beleid van de opleidingsscholen en taakverdeling tussen lerarenopleiding en opleidingsscholen. Aan de hand van het Toetsingskader Opleidingsscholen voert Hobéon met auditteams, die voldoen aan de criteria van de NVAO audits uit bij opleidingsscholen om de kwaliteit van opleidingsscholen vast te stellen. In het verlengde daarvan wordt voor elk partnerschap (samenwerking tussen een hogeschool en een opleidingsschool), op basis van de visitatie, een ontwikkelingsagenda opgesteld.

De opleidingsscholen van Windesheim

De tweedegraads lerarenopleidingen van de School of Education van Hogeschool Windesheim werken samen met circa 15 partnerschappen van opleidingsscholen. Deze worden het komende anderhalf jaar door Hobéon-Windesheim-auditteams gevisiteerd. Inmiddels is de visitatiereeks van start gegaan met een generieke audit van de examencommissie en de toetscommissie van de lerarenopleidingen van Windesheim. Daarna zijn de eerste twee visitaties op locaties uitgevoerd. In voorbereiding op deze audit is er veel contact geweest met het Ministerie van OCW, de NVAO en de Inspectie. Met name de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs (o.a. Opleiden in de School-monitor) zijn nauw betrokken bij Opleiden in de School. Een aantal opleidingsscholen heeft samenwerkingsovereenkomsten met verschillende hogescholen. Het is de bedoeling dat een visitatie voor de ene hogeschool ook geldig is voor de andere hogeschool/universiteit waarmee de opleidingsschool samenwerkt. Hierover moet nog het nodige overleg plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit weblog of wilt u meer informatie over de visitatie van opleidingsscholen, dan kunt u contact opnemen met Ruud van der Herberg via (070) 30 66 800 of via r.vdherberg@hobeon.nl

 

Bekijk alle blogberichten