Titulatuur hbo opnieuw op de schop

Frank Hendriks

12 jaar geleden

De minister  stelt voor om de titels Bachelor of Applied Arts (BAA) en Bachelor of Applied Sciences (BASc) in te voeren voor Nederlandse HBO-studenten (en waar van toepassing Master of Applied Arts en Master of Applied Sciences voor HBO masters). Deze titels sluiten volgens de minister aan op de internationale naamgeving voor een hogeschool: University of Applied Sciences.

De discussie omtrent titulatuur in het hoger onderwijs spitst zich toe op het feit dat de universiteiten voor bachelor en master opleidingen de graden bachelor of arts/science resp. master of arts/science mogen verlenen. De hogescholen daarentegen verlenen de graden bachelor of master met daaraan verbonden een door het instellingsbestuur te bepalen toevoeging.  Die toevoeging, en daar spitst zich de discussie op toe, mag niet zijn “of arts” of “of science”.

Minister Plasterk heeft een commissie gevraagd te toetsen of  de hem nieuw voorgestelde graden internationaal beter herkenbaar zijn en recht doen aan het verschil tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. De commissie bestaat uit de voorzitters van de Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) en de Onderwijsraad en de algemeen directeur van de Nuffic. Zij brengen voor 1 april 2009 advies uit aan de minister.  In het recente verleden zijn over dit thema al door verschillende commissies, daaronder begrepen de Committee Review Degrees, adviezen uitgebracht. Tot op heden dus blijkbaar zonder bevredigend resultaat.

Als motivering achter de voorgestelde wijziging wordt gewezen op het feit dat het hoger beroepsonderwijs geen eigen titulatuur kent. Dit kan volgens de minister een probleem zijn voor Nederlandse studenten die voor werk of studie naar het buitenland gaan en voor buitenlandse studenten die in Nederland een studie volgen. Een eenduidige titulatuur is belangrijk om  hoger beroepsopleidingen en wetenschappelijke opleidingen duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden.

In dit kader is het opmerkelijk dat Nuffic, wiens algemeen directeur plaats gaat nemen in de Commissie, juist deze week in antwoord op kritiek van VVD’er Hans van Baalen, blijkbaar liet weten dat Nederlandse HBO diploma’s in het buitenland wel degelijk op waarde worden geschat.

In het nieuwsbericht van het ministerie wordt overigens ten onrechte gesteld dat het gaat om de titels ‘Bachelor of Applied Arts/Science. De WHW kent het begrip ‘titels’ alleen nog maar voor de voor de invoering van het bachelor-master systeem bestaande titluatuur (drs., ir. ing., mr. etc). Sedert de invoering van de WHW worden in het hoger onderwijs graden verleend en geen titels meer uitgereikt.

Bekijk alle blogberichten