Titel 'architect' vereist 2 jaar beroepservaring

Hanneke Bleijs

11 jaar geleden

Daarnaast zijn voorstellen opgenomen om te voorzien in een informatieplicht en  in een klachtrecht indien personen de gestelde regels niet naleven. Ook  zal de positie van de Stichting Bureau Architectenregister (SBA) worden gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen passeren in deze bijdrage op het Hobéon weblog de revue.

De Wet op de Architectentitel

De Wet op de Architectentitel trad in werking in 1988. Vanaf dat moment werd het voeren van de titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect alleen mogelijk voor ingeschrevenen in het architectenregister. Met het opstellen van de wet beoogde men een aantal doelen te bereiken. Ten eerste het scheppen van waarborgen voor vakbekwame beroepsuitoefening van architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten ter bevordering van de kwaliteit van de gebouwde omgeving en het landschap. Te tweede het implementeren van Europese richtlijnen voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Last but not least is de WAT een middel tot consumentenbescherming. Een opdrachtgever moet er bij opdrachtverstrekking aan een geregistreerd architect vanuit kunnen gaan dat deze over voldoende deskundigheid beschikt om de opdracht naar behoren te kunnen realiseren.

Overleg over en doel van wijziging van de WAT

Het voorstel tot het wijzigen van de WAT is in samenspraak gegaan met de TU Delft, de TU Eindhoven, de Universiteit Wageningen, het Landelijke Overleg Bouwkunstopleidingen (LOBO), het Overleg Beeldende Kunsten (OBK), de HBO-raad, de vier beroepsorganisaties (BNA, BNSP, NVTL, BNI), en de ministeries van LNV en OCW. Doel van het wijzigingsvoorstel is om de Wet op de Architectentitel tot een krachtiger kwaliteitsinstrument te maken.

Beroepservaring als vereiste

Een in het architectenregister ingeschreven architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect moet in de toekomst niet alleen een passende opleiding afgerond hebben, maar ook beroepservaring bezitten. De aanvulling van praktijkervaring is met name van belang voor afgestudeerden aan universitaire masteropleidingen. In deze opleidingen wordt kennis van het vak op wetenschappelijk niveau gegenereerd, staan ontwerp en onderzoek centraal en worden studenten opgeleid tot ingenieur. De student van de opleiding wordt echter niet specifiek opgeleid tot het ‘beroep’ van architect. Na het afronden van de master is de student doorgaans niet in staat een het gehele proces van ontwerp, bouw en realisatie integraal te beheersen.

Twee jaar ervaring als ingangseis

De beroepservaringsperiode is vastgesteld op twee jaar. In deze twee jaar, die er op gericht zijn de student te bekwamen in de praktijkuitoefening , dient de student begeleid te worden door een ervaren beroepsbeoefenaar, die minimaal drie jaar in geschreven staat in het Architectenregister.

In de Wet op de Architectentitel wordt rekening gehouden met de inhoud van de opleidingen. Enkele opleidingen hebben een praktische component in de opleiding die vergelijkbaar is met twee jaar beroepservaring. Bij de accreditatie van de betreffende opleidingen wordt dit vastgesteld. Bij de hbo masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst is dit bijvoorbeeld het geval.

Maar ook verplichting tot bij- en nascholing

Vanaf 2008 moeten naast architecten ook stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten of interieurarchitecten verplicht aan kunnen tonen dat zij middels bij- en nascholing op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. Hiertoe moeten zij een overzicht bijhouden, waaruit blijkt dat zij minimaal 16 uur per jaar aan bij– en nascholing besteden. Dit overzicht moeten zij desgevraagd aan opdrachtgevers overleggen.

Informatieplicht jegens opdrachtgever

Ter versterking van de positie van de opdrachtgever is –zonder dat een kader aan gedragsregels is opgesteld- in het wetsvoorstel opgenomen dat ingeschrevenen in het register informatieplicht jegens de opdrachtgever hebben. Deze plicht houdt in dat ingeschrevenen hun (potentiële) opdrachtgevers dienen te informeren over eigen deskundigheid en vakbekwaamheid, met inbegrip van bij- en nascholingsactiviteiten, de dekking van de door hem te verrichten werkzaamheden door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de rechten en plichten van de opdrachtgever en de borging daarvan.

Masterniveau vereist voor interieurarchitecten

In de huidige situatie is het mogelijk als interieurarchitect ingeschreven te staan, op basis van een behaalde bacheloropleiding op dit gebied. Dit in tegenstelling tot de andere drie titels, waarvoor men in het bezit moet zijn van een diploma op masterniveau. In het wijzigingsvoorstel is opgenomen dat in de toekomst ook voor de titel interieurarchitect een masteropleiding afgerond moet zijn. Naar verwachting zal bij de aanvang van het nieuwe cursusjaar in september 2010, of anders in september 2011, in Nederland bij verschillende instellingen een masteropleiding interieurarchitectuur te volgen zijn.

Regeling voor personen met praktijkervaring

De regeling van het examen voor personen die tenminste zeven jaar praktijkervaring hebben opgedaan in hun discipline maar zich niet kunnen laten inschrijven omdat zij niet het vereiste diploma of getuigschrift bezitten, wordt door de vakministeries overgedragen aan het bureau architectenregister. Het bureau architectenregister zal hiervoor een regeling opstellen en zal voor elke discipline een aparte examencommissie instellen. Ook kan het bureau, op advies van een commissie van deskundigen, iemand die heeft aangetoond over uitzonderlijke bekwaamheid te beschikken op het gebied waarop hij werkzaam is, inschrijven in het architectenregister.

Stichting Bureau Architectenregister

De privaatrechtelijke grondslag van de Stichting Bureau Architectenregister wordt gewijzigd in een publieksrechtelijke grondslag. Organisatorisch heeft dit tot gevolg dat de samenstelling van het bestuur niet meer in statuten geregeld is en het bestuur drastisch verkleind wordt van meer dan 10 naar 3 personen. De minister van VROM benoemt een voorzitter, één lid wordt door de Minister benoemd op voordracht van de gezamenlijke beroepsorganisaties en één lid kan worden benoemd uit de kring van de ongeorganiseerden.

Inwerkingtreding

De gewijzigde Wet op de Architectentitel zal waarschijnlijk, bij een goed verlopende parlementaire behandeling,  in 2011 van kracht verklaard worden. Een overgangsregeling zorgt er voor dat studenten, die voor 31 december 2014 een master behalen in één van de disciplines voorkomend in het register, nog ingeschreven kunnen worden zonder de verplichte beroepservaringperiode te doorlopen.

Bezoek voor meer informatie de website www.architectentitel.nl.

Bekijk alle blogberichten