Subsidie voor netwerkvorming ondernemers en onderwijsinstellingen

Frank Hendriks

10 jaar geleden

In de beleidsreactie op de voortgangsrapportage van het programma geven de ministers aan dat de algemene lijn vanaf 2008 is om meer te investeren in netwerken om de kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen (en dus docenten) en ondernemers - zowel het regionale als het georganiseerde sectorale bedrijfsleven - te bevorderen. Met het oog hierop hebben de ministers Van der Hoeven (EZ), Plasterk (OCW) en Verburg (LNV) vanaf heden gezamenlijk vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor ‘Onderwijs Netwerk Ondernemen’.

Scholen uit het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen, onderzoeksinstellingen, ondernemers en andere partijen, zoals de Kamer van Koophandel kunnen een beroep doen op de subsidie. Daarmee kunnen scholen (per regio of per sector) samen met het bedrijfsleven een netwerk opzetten waardoor makkelijker kennis uitgewisseld kan worden en ‘ondernemen’ verankerd wordt in het onderwijs. Per netwerk bedraagt de subsidie 75 procent van de kosten, met een maximum van 150.000 euro. Een onderwijsinstelling dient namens alle participerende partijen de aanvraag in.

De regeling is vanaf maandag 20 april van kracht. Het indienen van een subsidieaanvraag is mogelijk tot en met 15 juni van dit jaar. ‘Onderwijs Netwerk Ondernemen’ maakt deel uit van het actieprogramma Onderwijs en Ondernemen. Met dit actieprogramma ondersteunen de ministeries van EZ, OCW en LNV onderwijsinstellingen om het ‘leren ondernemen’ verder te ontwikkelen, kennis uit te wisselen met het bedrijfsleven en de resultaten van ondernemen in het onderwijs te onderzoeken. Het actieprogramma wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Bekijk alle blogberichten