Samenwerken in de restauratieketen

Hanneke Bleijs

7 jaar geleden

Restauratie expertise + kennis van de keten

Dat een bedrijf of persoon het restauratie-vak aantoonbaar goed moet beheersen om aan een monument te mogen werken, is inmiddels een breed gedragen opvatting, die de basis vormt voor de meeste erkenningsregelingen op het gebied van cultureel erfgoed. Zo breed gedragen zelfs dat in het kader van de Modernisering Monumentenzorg de Rijksoverheid op dit moment onderzoekt hoe deze regelingen als voorwaardelijk gekoppeld kunnen worden aan restauratiesubsidies.

 ‘Kennis van de keten’ betekent concreet dat een partij over een netwerk van gekwalificeerde ketenpartners beschikt. En dat men de mogelijkheden en grenzen kent van eigen kennis en die van deze ketenpartners. Dit is van belang omdat restauraties complexe processen zijn, waarin het beoogde doel, namelijk hoogstaande restauratiekwaliteit, enkel bereikt kan worden wanneer verschillende disciplines hun werkzaamheden inhoudelijk op elkaar afstemmen. Restaureren ís samenwerken; niemand beheerst álle facetten van het vak.

Erkenningsregelingen afgestemd op samenwerking

Hobéon voert al ruim 15 jaar audits voor erkenningsregelingen uit bij branches in de erfgoedzorg, waarvan indertijd de erkenningsregeling voor restauratiebouwbedrijven de eerste was. Tijdens de audits constateerden de auditteams van Hobéon dat restauraties waarbij goed samengewerkt wordt met gekwalificeerde partijen, doorgaans van hoger niveau zijn dan die waar de keten niet goed beheerst wordt.

Deze constateringen leidden ertoe dat Hobéon zich ten doel heeft gesteld voor de verschillende schakels van de restauratieketen op elkaar afgestemde regelingen te willen ontwikkelen. Met als gevolg dat er nu erkenningsregelingen zijn voor restauratie- architecten en bouwkundige restauratie-adviseurs, maar ook voor uitvoerende specialisten als restauratiesteenhouwers en -voegers.

Hobéon heeft in al haar erkenningsregelingen de ketengedachte expliciet verweven. Tijdens  de audits staat het onderwerp keten standaard op het programma. Ter illustratie: Tijdens de audits bij restauratie-architecten wordt  nagegaan of de selectie van aannemers geschiedt op basis van valide restauratiespecifieke kwaliteitscriteria en/of een architect expliciet voor partijen kiest die gecertificeerd zijn of aan vergelijkbare eisen voldoen. 

Hobéon gebruikt haar positie als certificerende instantie om het belang van ketenkwaliteit te duiden en een steeds prominentere plek in de erkenningsregelingen en audits te geven. Het streven is ketenbewustzijn bij alle partijen te stimuleren en daarmee de restauratieketen te versterken.

Een sterke keten kan naast hoogwaardige restauraties ook andere doelstellingen verwezenlijken. Denk daarbij aan actuele thema’s als de huidige vergrijzing van de sector en de opkomst van allerlei nieuwe (restauratie)technieken. Wanneer de ‘schakels’ samenwerken kunnen zij op deze thema’s gezamenlijk initiatieven ontplooien. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van jongeren in de branche of het ontwikkelen van nieuwe duurzame restauratietechnieken. 

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)

Op landelijk niveau heeft de recent geprofessionaliseerde Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) naast het bevorderen van restauratiekwaliteit als doel een netwerk te ontwikkelen waarin alle partijen in de restauratieketen elkaar ontmoeten en met elkaar de kwaliteitsborging bij de restauratie van monumenten vorm geven. De ERM bevordert daarmee óók de ketensamenwerking.

Unieke ervaring Hobéon

Hobéon beseft zich dat zij door de vele audits die zij jaarlijks uitvoert een uniek beeld heeft van de restauratiesector op metaniveau. Hobéon wil haar positie en de daarin verworven kennis graag delen en inzetten voor versterking van de restauratieketen.

Wilt u meer informatie over ketenreviews of de erkenningsregelingen van Hobéon, of heeft u een goed initiatief voor ketenversterking, neem dan contact op met Hanneke Bleijs, 0703066800 of met info@hobeon.nl

Deze bijdrage is tevens opgenomen in het juli 2012 nummer van Vitruvius, het onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals.

 

Bekijk alle blogberichten