Onderwijsraad wil landelijke examencommissie voor lerarenopleidingen

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Naar mening van de Onderwijsraad moet het niveau van de hbo-lerarenopleidingen omhoog en kan dat  het best door het vaststellen van landelijke exameneisen. Daarom dient een landelijke examencommissie lerarenopleidingen te worden ingesteld met als belangrijkste taak het vaststellen van beoordelingsnormen voor de kennistoetsen.

Verder stelt de raad voor om bij examinering externe examinatoren te betrekken. Niet elk examen hoeft echter door externe deskundigen bekeken of bijgewoond te worden de mogelijkheid daartoe is al voldoende voor waarborging en verhoging van kwaliteit. Ook volgt een pleidooi voor het opnemen van externe leden in lokale examencommissies. Hiermee sluit de raad overigens aan bij voorstellen vervat in het wetsvoorstel versterking besturing.

De raad stelt ook een project Integratief toetsen voor om ervaringen en kennis op dit terrein te bundelen en te benutten. Het gezamenlijk ontwikkelen van een toetsingskader voor de kwaliteit van beoordeling van examinering door de universitaire lerarenopleidingen kan hierbij als voorbeeld strekken volgens de raad.

Een groot aantal lerarenopleidingen worden in 2009 door verschillende VBI’s (waaronder Hobéon) beoordeeld in het kader van de her-accreditatie van deze opleidingen. Het is jammer dat het tijdstip van advisering het meenemen van de uitkomsten van deze beoordelingen in de weg staat. Immers alle beoordelende visitatiepanels/auditteams besteden ook aandacht aan het gerealiseerde niveau (facet 6.1) en  toetsing en examinering (facet 2.8).

Opmerkelijk is voorts dat de Onderwijsraad in het advies anticipeert op voorgestelde wijzigingen in het accreditatiestelsel. In de toekomst krijgen instellingen naar het zich laat aanzien de mogelijkheid via een positief resultaat op een instellingstoets kwaliteitszorg in een verlicht accreditatieregime te komen. Concreet betekent dit volgens de voorliggende plannen een minder intensief accreditatieonderzoek. De Onderwijsraad stelt voor opleidingen die leiden tot een onderwijsbevoegdheid, altijd te onderwerpen aan een volledig accreditatie-onderzoek, dus ook indien op basis van de instellingsaudit een verlicht accreditatieregime gerechtvaardigd zou zijn. Daarmee is het eerste voorstel voor een uitzondering op het nieuwe accreditatiestelsel, nog voor dat dit stelsel inwerking is getreden, al een feit.

Update 29 mei 2009: Uit de aanbiedingsbrief van OCW blijkt dat de kabinetsreactie op het advies van de Onderwijsraad volgt na het zomerreces.

Bekijk alle blogberichten