Omkering toets nieuwe opleiding en toets doelmatigheid per 1 maart 2009

Frank Hendriks

12 jaar geleden

Al enige tijd wordt namelijk geschoven met de inwerkingtredings datum van de wijziging van artikel 6.2 WHW welke tot gevolg heeft dat bekostigde hoger onderwijsinstellingen eerst een positief oordeel op de macrodoelmatigheidstoets moeten behalen alvorens bij de NVAO een toets nieuwe opleiding aan te vragen.  Zie over deze wijziging nader mijn eerdere bijdrage in Hobéon Aktueel oktober 2008

Deze week is duidelijk geworden dat de omkering van de volgorde van beide toetsen zal worden ingevoerd per 1 maart 2009. De nieuwe beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs wordt echter naar verwachting pas op 1 april 2009 gepubliceerd en treedt een maand na verschijning in werking.

Dit heeft tot gevolg dat instellingen vanaf 1 maart 2009 eerst een aanvraag toets macrodoelmatigheid moeten indienen bij het ministerie van OCW. Deze beoordeelt de aanvraag op grond van de huidige beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs.  Verschil ten opzichte van de oude procedure is dat de minister in de nieuwe procedure de besluiten neemt binnen de Awb termijn van 8 weken.

Na inwerking treding van de nieuwe beleidsregel (naar verwachting dus op 1 mei 2009) dient de instelling een aanvraag in bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Deze nieuwe commissie adviseert de minister binnen 6 weken, de minister neemt vervolgens binnen 2 weken een besluit. Zodoende wordt ook in dit geval de 8 weken termijn gehaald.

Bekijk alle blogberichten