NVAO positief over door Hobéon beoordeelde pabo's

Frank Hendriks

10 jaar geleden

De door panels onder regie van Hobéon beoordeelde pabo’s van De Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen Eindhoven, Fontys Hogescholen ’s Hertogenbosch, Fontys Hogescholen Pabo Limburg, Fontys Hogescholen Tilburg  en Hogeschool INHolland ontvangen van de NVAO een positief voornemen tot besluit. De positieve accreditatie van deze pabo’s is daarmee nog een formaliteit. Bij de eveneens door Hobéon beoordeelde pabo van de Hogeschool Leiden merkt de NVAO op dat "is geconstateerd dat in de loop van 2008 op allerlei terreinen beleid is geïnitieerd dat door het panel als terecht, veelbelovend en (potentieel) effectief is benoemd. De beoordeling door dit panel heeft dus noodgedwongen deels het karakter van plantoetsing gehad. Dat is voor accreditatie echter niet genoeg. Daarom zal bij deze pabo een aanvullende beoordeling plaatsvinden." Hobéon beoordeelde in 2008 ook de pabo van Saxion. Deze pabo is in de berichtgeving van de NVAO niet meegenomen, daar de betreffende opleiding al in februari 2009 een positief accreditatiebesluit ontving.

De beoordeling van bovenstaande pabo opleidingen is gedaan door panels waarin een groot aantal experts op het terrein van lerarenopleidingen in het basisonderwijs zitting hadden. Deze beoordelende panels hebben kritisch naar de betrokken opleidingen gekeken en uiteindelijk geconstateerd dat alle pabo beoordeelde opleidingen voldoen aan de basiskwaliteiteisen en derhalve in aanmerking zouden moeten komen voor accreditatie. Hobéon is verheugd dat de NVAO deze zienswijze van de panels deelt.

Hobéon is voorts blij dat de NVAO in haar communicatie uitdrukkelijk wijst op het feit dat de oordelen van de panels van de verschillende VBI’s niet met elkaar kunnen worden vergeleken. Terecht wijst de NVAO erop dat de verschillende wijzen waarop de VBI’s het oordeel “goed” hebben gedefinieerd hieraan ten grondslag ligt. De beoordelingsrapporten van NQA bevatten mede daarom aanzienlijk vaker het oordeel “goed” dan  de rapporten van Hobéon en Certiked.

Berichtgeving over de uitkomsten o.a. bij: Scienceguide, Havana (HvA), Trajectum (HU), INHolland en de hbo-raad. Zie voorts ook een interview met NVAO voorzitter Karl Dittrich verschenen in o.a. Sax (Saxion).

Update:

Waarschijnlijk verschijnen in juli de definitieve besluiten van de opleidingen die thans een positief voornemen tot besluit hebben ontvangen op de website van de NVAO. In september verschijnt er een sectorrapportage van de NVAO over de accreditatie van de pabo’s. Dit blijkt uit een brief de OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de uitkomsten van de accreditatie van de pabo’s.

Bekijk alle blogberichten