Nieuwe procedure beoordeling EVC-aanbieders

Frank Hendriks

11 jaar geleden

Deze wijzigingen vloeien voort medio december 2009 door gepubliceerde visie van staatssecretaris Van Bijsterveldt op de ontwikkeling van het Ervaringscertificaat voor de komende jaren. In deze bijdrage leest u meer over het hoe en waarom van de nieuwe procedure.

Aanleiding

In de eind december 2009  gepubliceerde nota ‘kwaliteit van het Ervaringscertificaat' is de visie van de  overheid op de ontwikkeling van het Ervaringscertificaat voor de komende jaren vervat. In een eerdere bijdrage op het Hobéon weblog is uitgebreid stilgestaan bij deze nota en de daarmee samenhangende onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs.

Uit de nota kon reeds worden afgeleid dat er op korte termijn een nieuwe procedure zou komen op basis waarvan EVC-aanbieders worden beoordeeld.  Deze heeft zijn beslag gekregen de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen. Gelet op de publicatiedatum is de nieuwe procedure vanaf 2 april 2010 van kracht.

OCW neemt regie

Waar tot eind 2009 de regie bij de beoordeling van EVC-aanbieders lag bij het Kenniscentrum EVC is deze nu in handen van het Ministerie van OCW, en daarbinnen de Projectdirectie Leren en Werken (PLW).

Deze overdracht kan naar ons voorkomt bij sommige aanbieders vragen oproepen naar de status van eerder gemaakte afspraken met Kenniscentrum EVC. Sowieso is de huidige positie van het Kenniscentrum onduidelijk. Wat bijvoorbeeld moet worden verstaan onder het voeren van het secretariaat van de Convenantpartners? Welke ‘bevoegdheden’ zijn hieraan gekoppeld?

Tot eind 2009 beoordeelde de Inspectie van het Onderwijs ook EVC-aanbieders (in het MBO). De Inspectie heeft eind 2009 bijna alle door haar beoordeelde EVC -procedures afgekeurd, hetgeen voor de betrokken aanbieders gevolgen heeft qua inrichting van de nieuwe beoordelingsprocedure.

Vanaf januari 2010 beoordeelt de Inspectie geen EVC -procedures (meer). Immers, zo is de redenering, EVC valt in principe buiten het onderwijs en dus buiten het bereik van haar toezicht. Wel blijft de Inspectie, juist wel in het kader van haar toezichthoudende taak, de beslissingen van een examencommissies, waaronder dus ook beslissingen die gebaseerd zijn op een Ervaringscertificaat, beoordelen/controleren van. De focus van de Inspectie richt zich dus op het ‘verzilveringsproces’.

Nieuwe procedure

In de beleidsregel zijn de criteria opgenomen voor afgifte van een EVC-verklaring en een beschrijving van de wijze waarop de besluitvorming terzake plaatsvindt. Het achterliggende doel van de beleidsregel is de kwaliteit van EVC te bevorderen door de betrouwbaarheid van afgegeven EVC-verklaringen te vergroten.

Een EVC-verklaring is een uit de belastingregelgeving voortvloeiende aanwijzing door de overheid. Op grond van deze aanwijzing komen EVC-procedures/standaarden die onder de betreffende aanwijzing vallen in aanmerking voor een aantal gunstige fiscale faciliteiten.

Aan het besluit tot afgifte van een EVC-verklaring gaat een advies van een beoordelende organisatie vooraf. De beoordelende organisatie moet voorkomen op de lijst van de convenantpartners zoals opgenomen op de website van het Kenniscentrum EVC. Doorgaans zal de minister het advies opvolgen, al heeft hij de mogelijkheid hier gemotiveerd van te afwijken.

EVC expertise Hobéon

Al geruime tijd is Hobéon een van de landelijk erkende beoordelende organisaties op het gebied van EVC en hebben wij vele tientallen aanbieders beoordeeld. Rond 1998 startte Hobéon met de eerste activiteiten op het gebied van EVC. Deze betroffen vooral onderzoeken en pilotprojecten in specifieke branches en onderwijssectoren, gericht op de invoering van EVC. In 2003 heeft Hobéon met inbreng van een aantal marktpartijen en kennisinstellingen een eerste beoordelingskader EVC gemaakt en daarop de eerste aanbieders beoordeeld.

Hobéon is op dit moment één van de beoordelende organisaties die EVC-aanbieders mogen beoordelen.

Daarnaast voert Hobéon ook EVC quick-scans uit en hanteren wij een bijzonder kwaliteitskenmerk voor EVC-aanbieders die gaandeweg de lat hoger willen leggen dan de EVC normtekst. Voor Hobéon is de kwaliteit van de assessoren is de hoeksteen van de EVC-procedure. Om de vakbekwaamheid van deze assessoren aan te kunnen tonen heeft Hobéon het initiatief genomen tot persoonscertificering van assessoren

Bent u EVC-aanbieder en wilt u informatie over onze EVC producten en diensten? Neem dan contact op met Fred de Bruijn via  telefoonnummer (070) 30 66 800 of e-mail f.debruijn@hobeon.nl. U kunt ook bij certificering van EVC-aanbieders kijken voor meer informatie over het beoordelen van EVC-aanbieders.

Bekijk alle blogberichten