Nieuwe arbowet multi-interpretabel

Paul van Embden

5 jaar geleden

Stelselherziening

Een van de instrumenten die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) inzet om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bevorderen, is certificatie. Hobéon SKO is door SZW aangewezen als certificerende instelling (CI) voor de beroepsgroepen arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen. De aanwijzingen voor alle CI’s voor arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en voor arbeids- & organisatiedeskundigen verlopen per 1 juli 2014.

Wat er aan vooraf ging

In 2012 stelde het Centrale College van Deskundigen (CCvD) versie1.0 op van een aangepaste wetstekst, dat geldt als framewerk voor de nieuwe regeling. Het framewerk beschrijft het proces en de voorwaarden voor certificatie op hoofdlijnen; de structuur voor het houden van intercollegiale toetsingsbijeenkomsten (ICT bijeenkomsten), het opbouwen van een portfolio en de wijze van examinering, enz.

Het bestuur van de Beheerstichting Certificatie van Deskundigen (BCD), waaronder het CCvD opereert, heeft destijds gezegd dat het gaat om een framewerk en het geen definitieve versie betrof. Door het ontbreken van een (groot) aantal details is versie 1.0 niet compleet en staan er onvolkomenheden in. SZW merkte op dat een update van de regeling altijd mogelijk was en stelde vervolgens de regeling vast. Hiermee is versie 1.0 van de stelselwijziging voor arbeidshygiënisten, hoger veiligheidskundigen en arbeids- & organisatiedeskundigen wetgeving geworden per 1 juli 2012.

Van tafel

Het is de beheerstichting BCD tot op vandaag (bijna twee jaar later) niet gelukt om een nieuwe versie vast te laten stellen door SZW. Een half jaar na juli 2012 is door de stichting BCD een nieuwe versie aangeleverd. Maar door SZW zijn steeds meer regels opgesteld, die het bemoeilijken om überhaupt een update van een regeling te kunnen doorvoeren, waardoor de stichting BCD versie na versie heeft moeten aanleveren. De nieuwste versie is uitgebreid besproken in het CCvD, uitgebreid besproken met de diverse beroepsverenigingen, uitgebreid besproken met de verschillende certificerende instellingen, maar SZW is van mening dat deze nieuwe versie van de regeling niet kan worden ingevoerd met als reden dat het niet om een update van versie 1.0 gaat maar om een compleet nieuwe regeling en dat kost maanden om door de juristen te laten beoordelen.

Eisen multi-interpretabel

Om de aanwijzing te verkrijgen en te behouden, dient de Raad voor Accreditatie (RvA) bij elke certificerende instelling een onderzoek uit te voeren naar de juiste wijze van invulling van de wet. Bij Hobéon vond dat onderzoek eind februari 2014 plaats. Tijdens dit onderzoek concludeerde de RvA dat geen enkele certificerende instelling kan voldoen aan de eisen van de huidige wet (versie 1.0) en dus ook Hobéon niet. De RvA constateerde dat de eisen onduidelijk zijn en daardoor multi-interpretabel, er ontbreken een aantal eisen, de eisen spreken elkaar tegen en de eisen voldoen niet aan de norm (ISO/IEC17024), die internationaal wordt toegepast.

Wat nu?

Hobéon streeft ernaar, voor zover mogelijk, te voldoen aan de huidige wetgeving. Maar met het verlopen van alle aanwijzingen van SZW op 1 juli 2014 zijn het spannende tijden. Wordt er op tijd een nieuwe versie van de regeling vastgesteld door SZW die het mogelijk maakt om te voldoen aan alle wettelijke vereisten? Welke CI gaat het lukken om op tijd aangewezen te worden? Of wordt door SZW uitstel verleend?

Meer informatie?

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Paul van Embden, certificatiecoördinator schema arbeidshygiënisten en schema veiligheidskundigen via 070 30 66 850 of email p.vanembden@hobeon.nl

Bekijk alle blogberichten