Meta-evaluatie geeft zicht op verander- en verbeterpotentie van opleidingen èn instelling

Willem van Raaijen

4 jaar geleden

Aanpak

In zo’n meta-evaluatie kunnen we de observaties naar aanleiding van bevindingen en beoordelingen uit de respectieve visitatierapporten plaatsen in het perspectief van de ambities van een onderwijsinstelling.
Het meta-evaluatierapport geeft dan zicht op de verander- en verbeterpotentie van de opleidingskwaliteit, gerelateerd aan door de opdrachtgever aangedragen thema’s.
Te denken valt dan aan thema’s als:

  • de ambitie om alle opleidingen op een bepaalde standaard uit het NVAO Beoordelingskader een ‘goed’ te laten scoren;
  • het kijken naar de invulling van internationalisering door de betreffende opleidingen;
  • de wijze waarop onderwijs en onderzoek (wel/niet) vervlochten zijn;
  • hoe structureel  en divers de verbinding van de opleidingen met het werkveld is;
  • de vraag of er sprake is van een sterke kwaliteitscultuur in de opleidingsteams;
  • hoe de specifieke aandacht voor studenten met een functiebeperking vorm krijgt;
  • de vraag of er sprake is van in de organisatie ingebedde kennisdeling tussen opleidingen in een faculteit/academie/cluster en tussen die organisatie-eenheden onderling, enz. enz.

Het is uiteraard aan de instelling zelf om thema’s te benoemen die zij van belang acht om expliciet te laten analyseren en onder de aandacht te brengen.
Bovendien maakt een meta-evaluatie vrijwel altijd melding van ‘good and best practices’ die het waard zijn om binnen de organisatie breed te delen om zo kennis te delen en er beter van te worden.

Rapportage

In de aanbevelingen geeft het meta-evaluatierapport ook zicht op de wijze waarop  -en waar mogelijk op welke termijn-  de gestelde doelen binnen het bereik van de opleidingen en/of de faculteiten/instelling liggen.
Dus welbeschouwd gaat het dan om de vraag of de ambities (vaak verwoord in een instellingsplan of meerjarenbeleidsplan) waargemaakt worden en hoe de instelling visie en strategische beleidskeuzes verder invulling, focus en prioriteitsstelling kan geven. 

Effect

In het geval van de Hogeschool van Amsterdam heeft de instelling het rapport met de aanbevelingen als betekenisvol document gedeeld door middel van het breed verspreiden binnen de hogeschool van een brief van de rector, onder meer expliciet gericht aan specifieke stakeholders zoals opleidingscommissies, medezeggenschapsraden, examencommissies, lectoren, Onderwijsraad en Onderzoeksraad. De rector besluit zijn brief met de volgende passage: “Graag nodig ik u uit om als nieuwsgierige professional, kennis te nemen van dit rapport om onderling de dialoog aan te gaan over de constateringen en aanbevelingen. Dergelijke momenten van reflectie passen volgens mij uitmuntend in de cultuur van de lerende organisatie die wij willen zijn.” Een mooi resultaat kortom voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Interesse?

Wilt u een verkennend gesprek voeren over de mogelijkheden voor een meta-evaluatie bij uw instelling? Neemt u dan contact op met Willem van Raaijen, (w.vanraaijen@hobeon.nl) of met Wienke Blomen, (w.blomen@hobeon.nl) of bel naar 070 30 66 800.

Bekijk alle blogberichten