Kwaliteit van Excellentie zichtbaar maken

8 jaar geleden

Hobéon ontwikkelt voor deze rollen en functies ook een aantal persoonscertificeringsschema’s. Verder voert Hobéon het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs, op basis waarvan opleidingen ‘duurzame ontwikkeling’ als bijzonder kenmerk bij de NVAO aanvragen.

door Fokke Brouwer en Ruud van der Herberg
Er zijn ook instellingen die zich profileren op een specifiek aspect of thema en dat tot uitdrukking willen brengen in een keurmerk of bijzonder kenmerk. Zo kunnen instellingen zich onderscheiden in duurzaamheid, ondernemen, internationalisering, e.d. Voor enkele van die aspecten heeft de NVAO beoordelingskaders ontwikkeld, maar voor veel profilerende thema’s ook niet. Hobéon heeft met haar Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) de mogelijkheid hierin  te voorzien. Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) is een vorm van certificering voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het keurmerk is door ons ontwikkeld als antwoord op de vraag van diverse kennisinstellingen om een kwaliteitsoordeel van Hobéon als gezaghebbende instantie te verkrijgen.

Het keurmerk is gebaseerd op een basis-beoordelingskader dat naast aandacht voor visie, doelstellingen en beleid, bedrijfsvoering en organisatie bovenal inzoomt op het primaire proces. Uiteraard wordt er tevens gekeken naar ondersteunende processen, kwaliteitszorg en resultaten.

Excellentie-onderwijs als profilerend kenmerkhhcollege_banier_kleinwebsitezonderwit.jpg

De Hanzehogeschool Groningen heeft in haar onderwijs portfolio een uitgebreid en veelzijdig aanbod van excellentieprogramma’s onder de titel Honours programma’s.
Onder een honours programma verstaat de hogeschool een traject voor talentvolle studenten, gespreid over achtereenvolgende studiejaren of een half jaar intensief en full-time. Binnen een honours programma voert een student uitdagende en complexe praktijkgerelateerde opdrachten uit, vaak in opdracht van een organisatie en begeleid door geselecteerde docenten. Er zijn honours talentprogramma’s, honours minoren, honours specialisaties, individuele honourstrajecten  en een complete honours opleiding.

Binnen de Hanzehogeschool is het Hanze Honours College (HHC) verantwoordelijk voor het toelaten en het toezicht op de kwaliteit van de Honours programma’s. In algemene zin stimuleert het HHC namens het CvB van de Hanzehogeschool Groningen het algemene beleid op het gebied  van excellentie. Het HHC beoordeelt nu en in de toekomst voorstellen voor en uitvoering van excellentieprogramma’s die opleidingen of academies (willen) aanbieden. Dit is de interne garantie voor de Hanzehogeschool Groningen dat deze programma’s kwaliteit hebben en de onderwijsdoelen van de honoursprogramma’s realiseren. Door externe beoordeling en certificering van dit kwaliteitssysteem wil het HHC op voor de buitenwereld overtuigende wijze de kwaliteit van de programma’s zichtbaar maken. De Hanzehogeschool heeft Hobéon gevraagd als certificerende instelling op te treden.

Aanpak

Het Hanze Honours College en adviseurs van Hobéon werken samen aan de ontwikkeling van beoordelingskaders, zowel voor de interne certificering van de honoursprogramma’s als voor de externe certificering van de kwaliteitsborging door het HHC. Deze samenwerking is voor beide kanten vruchtbaar en leerzaam en hierdoor sluiten de kaders ook goed op elkaar aan. Zowel Hobéon als het HHC stellen natuurlijk uiteindelijk zelf de te hanteren beoordelingskaders vast. In een pilotfase worden beide uitgetest. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2014 tot een formele beoordeling van het HHC kwaliteitssysteem te komen (waarbij de betrokken adviseurs van Hobéon natuurlijk níet de rol van beoordelaar zullen spelen)  en bij positief resultaat tot een certificaat. Het certificaat zal in een proces van monitoring onderhouden worden, waarbij met enige regelmaat een onderdeel of aspect wordt onderzocht en eens in de drie jaar een hercertificatie plaatsvindt.

Certificeren, accreditatie en bijzonder kenmerk

Omdat de honours programma’s verbonden zijn aan reguliere geaccrediteerde opleidingen, is er natuurlijk een aantal raakvlakken met accreditatie. Leden van accreditatiepanels komen de honours programma’s tegen in de te beoordelen opleidingen. Ook deze programma’s zijn gerelateerd aan de inhoudelijke doelstellingen van de opleiding. De beoordeling van de programma’s door het HHC kan in de audit meegenomen worden.
Voor de Hanzehogeschool Groningen in zijn geheel zijn de honours programma’s een uitvloeisel van het hogeschoolbrede excellentiebeleid in ruimere zin. De hogeschool wil een cultuur van excellentie en een ambitieuze studiecultuur bevorderen. Een van de eisen die ze aan de honours programma’s stelt is, dat deze niet ‘in quarantaine’  uitgevoerd worden, maar dat de deelnemende docenten en studenten verbonden zijn en blijven met de reguliere opleiding en zo iedereen kunnen inspireren. Dit bredere kader voor de honoursprogramma’s laat ook het denkbeeld van een Bijzonder Kenmerk voor de hogeschool, in de zin van het accreditatiestelsel, toe. De Hanzehogeschool Groningen heeft de Instellingstoets Kwaliteitszorg al met goed gevolg doorlopen, maar de aanvraag van een Bijzonder Kenmerk kan ook los van dit proces plaatsvinden. Hierover zijn gesprekken met de NVAO gaande.  Ook voor andere instellingen in het hoger onderwijs kunnen certificering en een bijzonder kenmerk op het gebied van excellentie-onderwijs waardevol zijn.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen? Of wilt u meer informatie over inzet van onze expertise bij de ontwikkeling of herpositionering van uw opleidingen aanbod? Neem dan contact op met Fokke Brouwer, f.brouwer@hobeon.nl, en/of met Ruud van der Herberg, r.vanderherberg@hobeon.nl , telefoonnr.070 3066800 

Bekijk alle blogberichten