Keurmerk voor opleidingsscholen

Frank Hendriks

12 jaar geleden

De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs. De staatssecretaris  streeft naar een verdubbeling van het aantal studenten dat per jaar een duale opleiding volgt van zo’n 4.000 anno 2008  naar 8.000 in 2011.

Deze ambities zijn opgenomen in de kwaliteitsagenda voor het opleidingen van leraren 2008-2011 getiteld ‘Krachtig meesterschap’ . De staatssecretaris gaf  in deze agenda ook aan een ‘Keurmerk voor een opleidingsschool’ te willen ontwikkelen. Dat keurmerk wordt een voorwaarde voor extra financiering voor een select aantal opleidingsscholen. Het keurmerk zal vanaf het studiejaar 2009-2010 verleend worden. In een (nog te verschijnen) brief zal de staatssecretaris nader ingaan op de erkenning van opleidingsscholen.

Naar het zich laat aanzien kunnen samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen binnenkort een aanvraag indienen om vanaf het studiejaar 2009-2010 te worden erkend als opleidingsschool. De betrokken partners kunnen tevens een aanvraag indienen om in de periode 2009-2011 mee te doen met de verdiepingsslag naar de academische opleidingsschool, die het opleiden van leraren verbindt met het verrichten van praktijk- en opleidingsgericht onderzoek.

De aanvragen kunnen in de toekomst worden ingediend bij de NVAO. De minister beslist op basis van het NVAO-advies over de uiteindelijke erkenning tot opleidingsschool. Om de aanvragen af te handelen heeft de NVAO heeft het Toetsingskader opleidingsschool ontwikkeld. Dit is nog een voorlopig kader, bedoelt om instellingen die een aanvraag voorbereiden tegemoet te komen.  Zie voor meer informatie de website van de NVAO.

Bekijk alle blogberichten