Hoger onderwijs 'in the picture'

Frank Hendriks

8 jaar geleden

De Inspectie hanteert een toetsingskader waarmee wordt beoordeeld in hoeverre een onderwijs- en examenregeling, een examencommissie, examinatoren en het uitreiken van getuigschriften zijn ingericht en/of functioneren conform de geldende wettelijke eisen. Uit de rapportages blijkt dat de Inspectie hierop zeer scherp en indringend heeft getoetst. Het niet voldoen aan de wettelijke eisen ziet de inspectie als een groot risico.

Met de invulling van het toetsingskader gaat de Inspectie veel verder dan de wijze waarop deze documenten en organen bijvoorbeeld in het kader van een reguliere accreditatie worden beoordeeld. Dat is ook niet vreemd, deze beoordeling staat immers niet in het teken van controle op het voldoen aan juridische regels en richtlijnen.

Het gehanteerde kader roept echter wel de vraag op in hoeverre andere instellingen (zowel universiteiten, hogescholen als de commerciële  rechtspersonen voor hoger onderwijs) een toets aan het Inspectie kader kunnen doorstaan. Naar verluidt heeft de hbo-raad, de branchevereniging van hogescholen, haar leden opgeroepen om op korte termijn de interne regels en procedures te onderwerpen aan een quick-scan teneinde voor de start van het nieuwe collegejaar de zaken op orde te hebben (e.e.a. voorzover niet reeds het geval natuurlijk). Voorts is de verwachting dat de Inspectie op korte termijn een geheel nieuw ‘toezichtkader hoger onderwijs’ zal publiceren waarin het gepresenteerde toetsingskader ongetwijfeld een belangrijke plek zal innemen.

Hobeon heeft expertise op het gebied van onderwijsrecht en ervaring met het beoordelen van interne regels en reglementen van instellingen, zowel bij commerciële als bekostigde instellingen. Heeft u vragen over onze dienstverlening op dit vlak neem dan contact op met mr. F.A.M. (Frank) Hendriks via (070) 30 66 800 of f.hendriks@hobeon.nl.

Bekijk alle blogberichten