De strategische agenda voor het hoger onderwijs

Frank Hendriks

10 jaar geleden

Op 1 juli 2011 heeft de ministerraad ingestemd met de Strategische agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

De strategische agenda, met de titel 'Kwaliteit in verscheidenheid', borduurt voort op het werk van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie Veerman). Het in april 2010 verschenen rapport “Differentiëren in drievoud” van de Commissie Veerman bevatte drie kernboodschappen: hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en meer differentiatie in het onderwijs. In de in februari 2011 verschenen kabinetsreactie op het advies is staatssecretaris Zijlstra reeds ingegaan op de wijze waarop hij omgaat met de adviezen van Veerman c.s.

Tegelijkertijd met de strategische agenda is ook het advies van de werkgroep Profilering en Bekostiging verzonden aan de Tweede Kamer. Deze werkgroep heeft op verzoek van staatssecretaris Zijlstra advies gegeven hoe profilering in het hoger onderwijs en onderzoek op gang gebracht kan worden.

Behandeling in de Tweede Kamer is voorzien op maandag 26 september 2011.

Reacties uit het veld op verschijnen strategische agenda:

Bekijk alle blogberichten