De accreditatie van Associate degree opleidingen

Daniëlle de Koning

9 jaar geleden

Accreditatie van de Ad, wanneer wel en wanneer niet?

Nu de Ad vaste voet aan de grond krijgt, is de vraag hoe er wordt omgegaan met de Ad bij de accreditatie van een opleiding. Bacheloropleidingen worden één keer per zes jaar geaccrediteerd door de NVAO. De Ad-opleiding heeft weliswaar een eigen ISAT-code, maar is onlosmakelijk verbonden aan een bacheloropleiding. Wanneer een bacheloropleiding aan de beurt is om beoordeeld te worden, kijkt het auditpanel ook naar het Ad-programma, ook als dit zich formeel nog in een pilotfase bevindt.

Als op het moment van visitatie van de bachelor het Ad-programma al twee jaar of langer wordt aangeboden, is een volledige beoordeling vereist als ware het Ad-programma een variant van de opleiding. De consequentie van de beoordeling is navenant, een onvoldoende eindoordeel over het Ad-programma staat een positief advies over de bachelor in de weg. Het Ad-programma moet worden gestopt of verbeterd om een positief advies over de bachelor mogelijk te maken.

Is de startdatum van de Ad-opleiding één tot twee jaar geleden, dan is een lichte toetsing van het programma afdoende. Het oordeel van het panel over de Ad heeft in dit geval geen gevolgen voor de bachelor. Over een Ad-opleiding die op het moment van accreditatie van de bachelor korter dan een jaar wordt aangeboden, hoeft het panel geen oordeel te geven.

Meer informatie over de gevolgen van accreditatie van bachelor- én Ad-opleidingen, is te vinden op de website van de NVAO.

De Ad in de kritische reflectie

Het bovenstaande betekent dat bij het opstellen van de kritische reflectie in het kader van accreditatie van de bacheloropleiding, de Ad-opleiding aan de orde moet komen.

Bij Hobéon hanteren we de lijn dat aanvullende informatie alleen zinvol is, als de situatie in de Ad afwijkt van de situatie in de bachelor. Op een aantal punten wijkt de Ad sowieso af van de bachelor. Deze verschillen moet de opleiding goed beschrijven. Hieronder volgen enkele voorbeelden. In het accrediatiekader AD zijn bij de criteria van de facetten uit de onderwerpen ‘Doelstellingen’, ‘Programma’ en ‘Resultaten’ een aantal specificaties geformuleerd.

  • De opleiding moet met betrekking tot de eindkwalificaties van de Ad duidelijk het verschil motiveren met de eindkwalificaties voor de bachelor.
  • De hogeschool dient duidelijk te maken op welke functies en/of beroepen het Ad-programma zich richt en hoe het verschil geduid kan worden wat betreft competentieniveau met functies en/of beroepen die horen bij respectievelijk de mbo-4 en de hbo-bacheloropleiding. Een afgestudeerde Ad’er functioneert immers hoger dan mbo-4 afgestudeerden, maar lager dan een hbo-bachelor.
  • De opleiding moet verder de samenhang van het Ad-programma met de bacheloropleiding inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld: Welke opleidingsonderdelen zijn gemeenschappelijk en welke zijn eigenstandig voor de Ad? Waaruit bestaat het afsluitende opleidingsonderdeel?

Op de auditdag zelf besteedt het panel uiteraard aandacht aan de Ad. Zo wordt er onder andere gesproken met studenten die het Ad-traject volgen. Ook wordt tijdens het gesprek met de docenten, het Ad-programma aan de orde gebracht. En omdat een goed onderbouwde en geverifieerde arbeidsmarktrelevantie van groot belang is bij de Ad, zal in voorkomende gevallen worden gesproken met het beroepenveld om daarmee te bepalen of de actieve deelname van het beroepenveld aan de ontwikkeling van het beroepsprofiel aangetoond kan worden.

Advies bij de aanvraag of accreditatie van een Associate degree

Wilt u ook een Associate degree opleiding starten, maar kunt u wel wat hulp en advies gebruiken bij de opbouw van uw aanvraagdossier? Hobéon staat u graag terzijde. Wij hebben ruime ervaring met de aanvraag van Associate degree opleidingen. Zo hebben wij in pilotronde 5 Business School Notenboom begeleid bij de aanvraag van vier Ad-opleidingen. Deze vier aanvragen zijn allen goedgekeurd (in ronde 5 werden er, van de 48 Ad-aanvragen, maar 12 goedgekeurd). Ook voor vragen of advies over de accreditatie van Ad-opleidingen kunt u bij ons terecht.

Meer informatie

Met uw vragen over de Associate degree kunt u contact opnemen met Daniëlle de Koning of Ruud van der Herberg via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.  

Bekijk alle blogberichten