Certificaat internationalisering: een bijzonder kenmerk door middel van aparte certificering

Willem van Raaijen

11 jaar geleden

Een probleem daarbij is dat het bestaande beoordelingskader bachelor (en master) geen goede ingang biedt aan hogescholen om zich op het kenmerk ‘internationalisering’ te onderscheiden. Internationalisering werkt door in vijf van de zes onderwerpen en in heel veel facetten van het beoordelingskader; het is niet in één van de zes onderwerpen te vangen.

Medio december lanceerde de NVAO tijdens een conferentie over internationalisering haar voornemen om in pilots 'internationalisering' als een eigenstandig bijzonder kenmerk te certificeren. In deze pilots wordt de ontwikkeling het certificaat internationalisering en het systeem van beoordelen en toekennen van dit bijzondere kenmerk in internationaal verband ter hand genomen. Inmiddels is er meer bekend over deze wijze waarop de pilots worden ingericht. Rob Peters, als associé verbonden aan Hobéon, zet voor u de belangrijkste informatie op een rij.

Uitgangspunten

Uitgangspunten die de NVAO in de pilots hanteert bij het toekennen van dit certificaat zijn:

  1. het certificaat is gebaseerd op het vastgelegde beleid van het programma op het niveau van een opleiding;
  2. het onderzoek vindt plaats op opleidingsniveau en het certificaat wordt aan een opleiding toegekend;
  3. de beoogde internationalisering moet een significante invloed hebben op de kwaliteit van de opleiding in zijn geheel;
  4. internationalisering is zichtbaar als beoogd én gerealiseerd niveau van de opleiding;
  5. de uitwerking van ‘internationalisering’ moet zichtbaar zijn in het onderwijsprogramma, in de samenstelling van het docentencorps, in de voorzieningen, studiebegeleiding en samenstelling van de studentenpopulatie;
  6. de visitatie van het aspect ‘internationalisering’ moet worden verricht door een auditpanel met internationale expertise;
  7. de waardering van dit panel vindt plaats op een vierpunt schaal: onvoldoende, voldoende, goed en excellent.

Inmiddels is hierover een document van de NVAO verschenen, waarin de hierboven genoemde zes uitgangspunten worden uitgewerkt in het 'Framework for the assessments of internationalisation as a distinctive (quality) feature'.

Pilots onder regie NVAO

Pilots voor het ‘certificaat internationalisering’ worden onder de regie van de NVAO uitgevoerd.  De NVAO zal verantwoordelijk zijn voor de panelsamenstelling met betrekking tot het bijzonder kwaliteitskenmerk. Het panel zal bestaan uit een voorzitter, een internationale expert en een student. Verder levert de NVAO ook een secretaris en procescoördinator. De aanmelding voor deze pilots is overigens inmiddels gesloten.

Er moet nog worden uitgewerkt hoe de samenloop van de NVAO pilots met de normale accreditatieonderzoeken in 2010 wordt vormgegeven. Het laat zich aanzien dat de auditors die als vakdeskundige of werkvelddeskundige worden ingezet bij de ‘normale’ accreditatie audits ook door de NVAO zullen worden gevraagd als expert op te treden bij een pilot. Samenwerking tussen de VBI en de NVAO ligt daarbij dus voor de hand.

Opmerkingen Hobéon

Hobéon staat positief tegenover deze pilots. Wij juichen het toe als het aspect ‘internationalisering’ via een apart certificaat als bijzonder kwaliteitskenmerk kan worden toegekend aan opleidingen. Goede afstemming van werkzaamheden van de VBI’s met die van de expertpanels die onder de regie van de NVAO het onderzoek daarvoor verrichten kan daaraan alleen maar bijdragen en het proces van het visiteren versnellen en transparant laten zijn.

Vragen?

Neem dan contact op met Willem van Raaijen via telefoonnummer (070) 30 66 800 of w.vraaijen@hobeon.nl

Bekijk alle blogberichten