Bewaking en stimulering kwaliteit speerpunt in beleid hogescholen

Frank Hendriks

11 jaar geleden

In ‘kwaliteit als opdracht’ formuleren de hogescholen een ’standaard van de professionele bachelor’. In de standaard staan een gedegen theoretische basis, verwerving van onderzoekend vermogen, beschikken over professioneel vakmanschap, beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie centraal. In de agenda worden deze elementen verder uitgewerkt en toegelicht.

De agenda breekt voorts een lans voor verdere samenwerking tussen hbo en voortgezet onderwijs om de doorstroom te verbeteren. Ook wordt voorgesteld om alleen studenten met een verwante mbo-4 opleiding te laten instromen in het hbo.

De kwaliteit van de huidige instroom noopt tot het herdefiniëren van de functie van de propedeuse en de wijze waarop de instellingen omgaan met nieuwe studenten. Veel maatregelen richten zich op dit punt onder andere het vaker organiseren van intake gesprekken, betere studiebegeleiding, maar ook meer en eerdere aandacht voor (bindende) studieadviezen.

Voorts spelen de begrippen diversiteit en differentiatie een grote rol in de agenda. In dit kader is er naast voor honoursprogramma’s veel aandacht voor de mogelijkheden die Ad-trajecten en hbo-masters in de toekomst moeten bieden. Een roep om additionele financiering van deze routes ontbreekt vanzelfsprekend niet. Extra financiering wordt ook wenselijk geacht om noodzakelijk geachte fikse stijging van het aantal lectoraten te financieren. Versterking van de basisinfrastructuur kan volgens de agenda worden bereikt door het verruimen van de middelen voor lectoraten in de basisbekostiging, daarnaast wordt een vorm van tweede geldstroom financiering wenselijk geacht.

Bekijk alle blogberichten