Aangescherpte eisen voor opleiden buitenlandse studenten

Frank Hendriks

11 jaar geleden

De werking van de gedragscode is begin 2009  geëvalueerd. Transfer Magazine wist medio april 2009 te melden dat er tussen de bij de gedragscode betrokken partijen verschil van inzicht was over de rol- en taakverdeling. Blijkbaar zijn de plooien gladgestreken want op op 4 december 2009 zal een nieuwe gedragscode in werking treden.

De nieuwe herziene versie van gedragscode internationale studenten bevat, anticiperend op de nieuwe migratiewetgeving, een aantal aangescherpte eisen.

Opmerkelijk is echter ook dat in de nieuwe gedragscode wordt geanticipeerd op een systematiek  waarin non-degree opleidingen worden ‘geaccrediteerd’. Non-degree opleidingen zijn opleidings- of cursusprogramma’s die niet formeel onderdeel uitmaken van een geaccrediteerde bachelor of masteropleiding van een hogeschool of universiteit. In de toelichting bij de gedragscode valt te lezen:

Op dit moment wordt de gedachte uitgewerkt dat de accreditatie van een deel van de nondegree opleidingen onderdeel zou kunnen uitmaken van de instellingsaudit in het nieuwe accreditatiestelsel. In aanvulling hierop zal echter ook een door de overheid erkend systeem van kwaliteitszorg moeten worden ontwikkeld voor die situaties waarin de instellingsaudit niet wordt of kan worden doorlopen.

Veel non-degree opleidingen worden aangeboden door aanbieders waarop de hoger onderwijswetgeving niet van toepassing is. Mede gezien dit feit is het geschetse perspectief een interessante ontwikkeling waarover wij vanaf deze plek op de hoogte houden.

Bekijk alle blogberichten