Nieuwe EVC kwaliteitscode

3 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren

Bas Reijken, MSc. De meeste mensen bouwen jarenlang waardevolle kennis en ervaring op via een opleiding, cursus, werk, vrijwilligersactiviteiten of andere werkzaamheden. Op sommige momenten moeten ze hier ook een formeel bewijs van tonen; een erkenning dat zij die competenties daadwerkelijk beheersen. Dit kan in de vorm van een diploma maar dit behoort lang niet altijd tot de mogelijkheden. Hoe dan wel? EVC is hiervoor een goede mogelijkheid.

Lees blogbericht

Tips van onze panelvoorzitters - deel 3 | 'Flex-audits'

3 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Leven lang leren, Examencommissies

Inge van der Hoorn Het uitvoeren van kwalitatief goede audits is een vak apart. Daarom werken wij graag met panelvoorzitters uit onze vaste voorzitterspoule. Zij hebben onze meerdaagse training gevolgd en nemen deel aan onze periodieke professionaliseringsactiviteiten. Zo organiseerden wij in de afgelopen periode een aantal online kalibratiesessies, met steeds circa acht van onze voorzitters. Waar spraken we zoal over? Wat zijn de ervaringen van onze voorzitters met online audits? En welke tips en goede voorbeelden deelden zij met elkaar? Daarover gaat deze serie van weblogs. Dit laatste weblog gaat specifiek over audits bij opleidingen die deelnemen aan het experiment leeruitkomsten, flex-audits in de volksmond.

Lees blogbericht

Examencommissies: vertrouwen, maar geen gemakzucht

4 maanden geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Bestuur & Governance, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Bob Schakenbos In maart publiceerde de Vereniging Hogescholen een vernieuwde handreiking Examencommissies. Deze vernieuwde handreiking volgt de eerdere edities uit 2011 en 2015 op en ondersteunt examencommissies bij het blijvend versterken van hun functioneren en het invullen van hun rol. In dit weblog kijken we naar ‘de rol van examencommissies’ en hoe wij dit als Hobéon soms ervaren in onze accreditatiepraktijk.

Lees blogbericht

Tips van onze panelvoorzitters - deel 2

5 maanden geleden — Hoger Onderwijs

Inge van der Hoorn Het uitvoeren van kwalitatief goede audits is een vak apart. Daarom werken wij graag met panelvoorzitters uit onze vaste voorzitterspoule. Zij hebben onze meerdaagse training gevolgd en nemen deel aan onze periodieke professionaliseringsactiviteiten. Zo organiseerden wij in de afgelopen periode een aantal online kalibratiesessies, met steeds circa acht van onze voorzitters. Waar spraken we zoal over? Wat zijn de ervaringen van onze voorzitters met online audits? En welke tips en goede voorbeelden deelden zij met elkaar? Daarover gaat deze serie van weblogs. Deze keer over het opnemen van gesprekken en de ter inzage liggende stukken.  

Lees blogbericht

Wat de gemeente Utrecht leert van Hobéon en vice versa

5 maanden geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Inge Ville In het hoger onderwijs is kwaliteitszorg verankerd in de genen van de opleidingen. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat is een proces van jaren geweest, waarin ook Hobéon een rol heeft mogen spelen. Inge Ville, senior adviseur bij Hobéon, heeft zelf ook bijgedragen aan die verankering. Zij is een echt onderwijsdier. Inmiddels werkt zij sinds november vanuit Hobéon voor de gemeente Utrecht als interim manager. Met gebruikmaking van haar kennis en ervaring van kwaliteitsmanagement in het hoger onderwijs werkt zij nu aan de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bij de gemeente.  

Lees blogbericht

Tips van onze panelvoorzitters - deel 1

6 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen Het uitvoeren van kwalitatief goede audits is een vak apart. Daarom werken wij graag met panelvoorzitters uit onze vaste voorzitterspoule. Onlangs organiseerden wij een aantal online kalibratiesessies met deze voorzitters. Wat zijn hun ervaringen met online audits? En welke tips en goede voorbeelden deelden zij met elkaar? Dat leest u allemaal in dit weblog. 

Lees blogbericht

Meer focus op instellingsaccreditatie en het belang van een sterke kwaliteitscultuur

6 maanden geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Heleen Hanssens De Minister van OCW betoogt in de brief die zij op 11 februari naar de Tweede Kamer stuurde dat kwaliteitscultuur binnen een instelling essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs en de borging ervan. Hoe veranker je kwaliteit en hoe kan een sterke kwaliteitscultuur hieraan bijdragen? Daarover gaat dit weblog.

Lees blogbericht

Certificering van examenleveranciers mbo en validering examens mbo

6 maanden geleden — Certificering, MBO

Marvin Leerdam Vanaf 1 augustus 2018 maakt het mbo gebruik van valide exameninstrumenten. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn er drie routes ontwikkeld. In route 1 en route 3 toetst een externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. De kwartiermaker Validering Examens MBO heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit. Marvin Leerdam legt in dit weblog uit wat de werkwijze van Hobéon is. 

Lees blogbericht

Certificeren van schoolleidersopleidingen PO

7 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Leven lang leren

Heleen Hanssens Sinds 2013 dienen Schoolleiders in het primair onderwijs zich conform de CAO te registreren in het Schoolleidersregister. Om opgenomen te worden in dit register dienen zij aan te tonen bekwaam te zijn op basis van de beroepsstandaard. Dit kan door middel van een formeel of informeel leertraject.

Lees blogbericht

Online audit van twee opleidingen in het experiment leeruitkomsten

10 maanden geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Rianne Versluis Nu het coronavirus zich opnieuw en steeds sneller verspreidt, moeten we samen met de opleidingen snel kunnen overschakelen op alternatieven. Toen bleek dat de voorzitter van de audit in het experiment leeruitkomsten (tijdelijk) in Duitsland woont en niet meer gemakkelijk heen en weer naar Nederland kon reizen, was de keuze voor een online audit al snel gemaakt. En nu de maatregelen in Nederland zijn aangescherpt, is de kans dat we de komende periode samen met veel opleidingen zullen kiezen voor online aanzienlijk groter geworden. Onze ervaringen leren dat dat ook prima gaat.  

Lees blogbericht

Praktijkgericht onderzoek: wat kwaliteit je kan brengen…

10 maanden geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling

Inge Ville We kunnen toch wel zeggen dat het praktijkgericht onderzoek inmiddels behoorlijk goed is ingeburgerd in het hoger beroepsonderwijs. Bij alle bekostigde hogescholen zijn er één of meerdere onderzoekseenheden, waarbinnen lectoren, docentonderzoekers, promovendi en studenten, samenwerken met het werkveld en onderzoek uitvoeren.

Lees blogbericht

Het ontwikkelgesprek: Top 5 gespreksthema’s

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering, Onderzoek in het hbo, Excellentie

Ger Broers Het ontwikkelgesprek is sinds enkele jaren een vast en in veel gevallen een afsluitend onderdeel van een accreditatietraject. In dit weblog besteden we aandacht aan de vijf meest voorkomende gespreksonderwerpen tijdens een ontwikkelgesprek, gebaseerd op een inhoudelijke analyse van een veertigtal ontwikkelgesprekken in de periode 2018-2019.

Lees blogbericht

Studentenwelzijn als onderscheidend kenmerk

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling, Studiekeuze, Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Bob Schakenbos In een eerder blog schreven we al over de toenemende aandacht voor studentenwelzijn. Ook afgelopen periode was het weer volop in het nieuws naar aanleiding van het grote aantal nieuwe leden dat studentenverenigingen dit jaar mogen verwelkomen. Hieruit blijkt de behoefte van studenten aan sociaal contact, zo menen de studentenverenigingen. En ook tijdens de jaaropeningen van hogescholen hebben de bestuurders aandacht voor studentenwelzijn. Het komt steeds hoger op de bestuurlijke agenda te staan. Maar hoeveel kun, wil en moet je als hogeschool aan studentenwelzijn doen? Welke rol pakken de studenten zelf? En merken zij dat alle inspanningen van zowel de hogeschool als van zichzelf, hun welzijn daadwerkelijk verbeteren?

Lees blogbericht

Actualisatie en verheldering van de WHW geboden

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Wetgeving in het hoger onderwijs

Inge van der Hoorn Eind april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2020. In een serie van blogs bespreken Rianne Versluis, Pieter Huisman en Roel van Krieken opvallende bevindingen, ontwikkelingen en aanbevelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het hoger onderwijs. Dit derde en laatste weblog gaat over de discrepantie tussen de WHW en de huidige onderwijspraktijk en over de onzekerheid van instellingen over de interpretatie van de WHW.

Lees blogbericht

Ervaringen tweede masterclass Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling

Heleen Hanssens Op 18 juni vond de tweede Online Masterclass ‘Van Kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur’ plaats. Deze werd verzorgd door Ruud van der Herberg (extern expert op het gebied van kwaliteitscultuur) en Heleen Hanssens. Ruud bracht zijn vele audit-ervaringen in en Heleen haar ervaringen rondom verandertrajecten in het onderwijs. Ruud en Heleen hebben beiden ervaren dat aandacht voor structuur- én cultuurinterventies en de samenhang daarin cruciaal is. 

Lees blogbericht

Over toetsen nu en in de toekomst

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, MBO, Kwaliteit & Ontwikkeling

Inge Ville Bij veel onderwijsinstellingen speelt momenteel de vraag 'hoe zet je online toetsen op een veilige en betrouwbare manier in'? Uit gesprekken die wij met vertegenwoordigers van het onderwijs voeren, merken we dat ook naar het reguliere of oorspronkelijke toetsproces anders gekeken wordt. Het is met name de afhankelijkheid van summatieve toetsen, die ter discussie staat. In dit weblog staan Hobéon adviseurs Inge Ville en Heleen Hanssens stil bij deze ontwikkelingen en bij de waardes - van toetsen - die daaraan ten grondslag liggen. 

Lees blogbericht

De hybride audit: het beste van twee werelden

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Certificering

Willem van Raaijen De huidige omstandigheden vragen om flexibiliteit. Ze doen ons ontdekken dat online vergaderen zo verkeerd nog niet is. Waarom zouden we daar tijdens audits, ook in de toekomst, ons voordeel niet mee doen? De hybride audit, deels offline en deels online, combineert het beste van twee werelden.

Lees blogbericht

Toetsing is breder dan de toetsprocedures

1 jaar geleden — Hoger Onderwijs, Kwaliteit & Ontwikkeling, Examencommissies

Inge van der Hoorn Eind april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2020. In een serie van blogs bespreken Rianne Versluis, Pieter Huisman en Roel van Krieken opvallende bevindingen, ontwikkelingen en aanbevelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het hoger onderwijs. Dit tweede blog uit de serie gaat over toetsing als kwetsbaar onderdeel van de basiskwaliteit van een opleiding. 

Lees blogbericht

Aandacht voor studiesucces en studentenwelzijn tijdens accreditatie

1 jaar geleden — Advisering, Hoger Onderwijs, Certificering, Kwaliteit & Ontwikkeling, Wetgeving in het hoger onderwijs, Examencommissies

Inge van der Hoorn Eind april publiceerde de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2020. In een serie van blogs bespreken Rianne Versluis, Pieter Huisman en Roel van Krieken opvallende bevindingen, ontwikkelingen en aanbevelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor het hoger onderwijs. Het eerste blog uit de serie gaat over de aandacht die de Inspectie vraagt voor studiesucces en studentenwelzijn. 

Lees blogbericht